<-
->

Sal 58:1 Do ye indeed speak righteousness, O congregation? do ye judge uprightly, O ye sons of men? Ho an' ny mpiventy hira. Al-tasheth. Miktama nataon' i Davida. Moa ny tsi-fitenenana va ataonareo ho filazana ny marina? Mitsara mahitsy va ianareo, ry zanak' olombelona? Ho an' ny mpampianatra hira. Aza mandrava. Hiran' i Davida. Du maître de chant. "Ne détruis pas." De David. A mi-voix.
Sal 58:2 Yea, in heart ye work wickedness; ye weigh the violence of your hands in the earth. Tsy izany, fa ny fonareo no amoronanareo ny ratsy; mandanja ny fandozan' ny tananareo etý an-tany ianareo. Ny tsy fitenenana va no amoahanareo fitsarana? Araka ny rariny va no itsaranareo, ry zanak' olombelona! Est-il vrai, êtres divins, que vous disiez la justice, que vous jugiez selon le droit les fils d' Adam?
Sal 58:3 The wicked are estranged from the womb: they go astray as soon as they be born, speaking lies. Mivily hatrany am-bohoka ny ratsy fanahy; mania hatrany an-kibo izy ka miteny lainga. Tsia, mamorona hevi-dratsy ao am-ponareo hianareo, amidinareo an-danjany eo amin' ny tany ny fanaovan' ny tànanareo an-keriny. Mais non! de coeur vous fabriquez le faux, de vos mains, sur terre, vous pesez l' arbitraire.
Sal 58:4 Their poison is like the poison of a serpent: they are like the deaf adder that stoppeth her ear; Misy poizina tahaka ny an' ny menarana aminy; eny, tahaka ny vipera marenina izay manentsin-tadiny izy, Simba hatrany am-bohoka ny ratsy fanahy, mania hatramin' ny fony vao teraka ny fandainga. Ils sont dévoyés dès le sein, les impies, égarés dès le ventre, ceux qui disent l' erreur;
Sal 58:5 Which will not hearken to the voice of charmers, charming never so wisely. Ka tsy mihaino ny feon' ny mpanao ody, na dia izay mpahay ody indrindra aza. Manahaka ny poizin' ny menarana ny poizina aminy, dia ny an' ny menarana marenina, izay manentsin-tadìny, ils ont du venin comme un venin de serpent, sourds comme l' aspic qui se bouche l' oreille
Sal 58:6 Break their teeth, O God, in their mouth: break out the great teeth of the young lions, O Lord. Andriamanitra ô, torotoroy ny nifiny eo am-bavany; omboty ny vazan' ny liona tanora, Jehovah ô. ka tsy mihaino izay feon' ny mpahavariana azy, ny feon' ny mpanasondriana izay kinga amin' ny fahaiza-manasondriana. de peur d' entendre la voix des enchanteurs, du charmeur expert en charmes.
Sal 58:7 Let them melt away as waters which run continually: when he bendeth his bow to shoot his arrows, let them be as cut in pieces. Aoka ho ritra tahaka ny ranotrambo izy; raha atraniny ny zana-tsipìkany, dia aoka ho tapa-doha ireny; Andriamanitra ô, torotoroy ny nifiny ao am-bavany; ry Iaveh ô, omboty ny valanoranon' ireo liona tanora! O Dieu, brise en leur bouche leurs dents, arrache les crocs des lionceaux, Yahvé.
Sal 58:8 As a snail which melteth, let every one of them pass away: like the untimely birth of a woman, that they may not see the sun. Aoka ho tahaka ny lelosy izay mihalevona eny am-pandehanana izy; Aoka ho tahaka ny zaza-vakimanta izay tsy mahita masoandro izy. Aoka ho tonga foana toy ny riaka mandalo! Raha mametraka zana-tsipìka, dia aoka ho dombo, izy ireo! Qu' ils s'écoulent comme les eaux qui s' en vont, comme l' herbe qu' on piétine, qu' ils se fanent!
Sal 58:9 Before your pots can feel the thorns, he shall take them away as with a whirlwind, both living, and in his wrath. Dieny tsy mbola mafanan' ny afon-tsilo ny vilaninareo, aoka ho entin' ny tafio-drivotra ireny, na ny lena na ny maina. Aoka hanahaka ny lelosy izay miempo eo am-pandehanana! Aoka tsy hahita masoandro toa zaza vaky manta izy ireo! Comme la limace qui s' en va fondant ou l' avorton de la femme qui ne voit pas le soleil!
Sal 58:10 The righteous shall rejoice when he seeth the vengeance: he shall wash his feet in the blood of the wicked. Hifaly ny marina, raha mahita ny famaliana; hanasa ny tongony amin' ny ran' ny ratsy fanahy izy; Raha mbola tsy maimbo tsilo akory ny vilaninareo, dia hindaosin' ny oram-baratra ireny, na ny lena na ny maina. Avant qu' ils ne poussent en épines comme la ronce verte ou brûlée, que la Colère en tempête l' emporte!
Sal 58:11 So that a man shall say, Verily there is a reward for the righteous: verily he is a God that judgeth in the earth. Dia hiteny ny olona ka hanao hoe: misy valiny tokoa ho an' ny marina; misy tokoa Andriamanitra Izay mitsara etý ambonin' ny tany. Hifaly amin' ny fahitana ny famaliana, ny marina; handro tongotra amin' ny ran' ny ratsy fanahy izy. Joie pour le juste de voir la vengeance il lavera ses pieds dans le sang de l' impie.
Sal 58:12 Ka dia hiteny hoe ny olona: Eny misy valiny tokoa ho an' ny marina, misy tokoa Andriamanitra izay mitsara ety ambonin' ny tany. Et l' on dira : oui, il est un fruit pour le juste; oui, il est un Dieu qui juge sur terre.

<-
->