<-
->

Sal 73:1 Truly God is good to Israel, even to such as are of a clean heart. Salamo nataon' i Asafa. Andriamanitra mahasoa ny Isiraely tokoa, dia ny madio fo. Salamon' i Asafa. Eny, tsara fo Andriamanitra amin' Israely sy amin' izay madio fo! Psaume. D' Asaph. Mais enfin, Dieu est bon pour Israël, le Seigneur pour les hommes au coeur pur.
Sal 73:2 But as for me, my feet were almost gone; my steps had well nigh slipped. Fa izaho, dia saiky nibolasitra ny tongotro; saiky solafaka ny diako, Kanefa saika nikoy aho, saika nibolisatra ny tongotro. Un peu plus, mon pied bronchait, un rien, et mes pas glissaient,
Sal 73:3 For I was envious at the foolish, when I saw the prosperity of the wicked. Satria nialona ny mpirehareha aho, raha nahita ny fiadanan' ny ratsy fanahy. Fa sosotra tamin' ny tsy mpivavaka aho, nahita ny fiadanan' ny ratsy fanahy. envieux que j'étais des arrogants en voyant le bien-être des impies.
Sal 73:4 For there are no bands in their death: but their strength is firm. Fa tsy misy fanaintainana amin' ny fahafatesany, ary fatratra ny heriny. Ho azy ireo ny fanaintainana tsy misy mandra-pahafatiny; ny vatany tomady fatratra. Pour eux, point de tourments, rien n' entame leur riche prestance;
Sal 73:5 They are not in trouble as other men; neither are they plagued like other men. Tsy mba misy manavesatra azy, tahaka ny olona sasany, ary tsy mba azom-pahoriana tahaka ny olon-kafa izy. Tsy mba niasa amin' izay asa fanaon' ny olona izy, ary tsy mba voadonan-javatra toy ny olon-kafa rehetra. de la peine des hommes ils sont absents, avec Adam ils ne sont point frappés.
Sal 73:6 Therefore pride compasseth them about as a chain; violence covereth them as a garment. Dia izany no iambozonany rehareha toy ny rojo, sy itafiany fahalozàna tahaka ny lamba. Ka dia rehareha no firaratan' ny vozony, ary halozana no akanjo sarobidy itafiany. C' est pourquoi l' orgueil est leur collier, la violence, le vêtement qui les couvre;
Sal 73:7 Their eyes stand out with fatness: they have more than heart could wish. Bongon-tavy ny masony; miloatra ny hevitry ny fony. Mivoaka heloka avy ao an-kibony, miseho andro ny hevitry ny fony. la malice leur sort de la graisse, l' artifice leur déborde du coeur.
Sal 73:8 They are corrupt, and speak wickedly concerning oppression: they speak loftily. Manazimbazimba izy ka miresaka fampahoriana an-dolom-po; avo vava izy. Mamazivavy izy, miresaka haratsiana sy halozana, manonona teny an' avona. Ils ricanent, ils prônent le mal, hautement ils prônent la force;
Sal 73:9 They set their mouth against the heavens, and their tongue walketh through the earth. Manao vava manakatra ny lanitra izy, ary ny lelany mandeha mitety ny tany. Ny vavany entiny mamely ny lanitra aza, ary ny lelany miasa eto an-tany. leur bouche s' arroge le ciel et leur langue va bon train sur la terre.
Sal 73:10 Therefore his people return hither: and waters of a full cup are wrung out to them. Izany no itodihan' ny olony hankany aminy; ary rano be no gohin' ireny; Ka tafatodika any aminy ny vahoakako, migoka rano ery izy. C' est pourquoi mon peuple va vers eux des eaux d' abondance leur adviennent.
Sal 73:11 And they say, How doth God know? and is there knowledge in the most High? Ka hoy izy: Hataon' Andriamanitra ahoana no fahalala? ary manam-pahalalana va ny Avo Indrindra? Hoy izy: Ahoana no ahafantaran' Andriamanitra? Ahoana no ahalalan' ny Avo Indrindra? Ils disent : "Comment Dieu saurait-il? Chez le Très-Haut y a-t-il connaissance?"
Sal 73:12 Behold, these are the ungodly, who prosper in the world; they increase in riches. Indro, ireny dia olona ratsy fanahy; miadana mandrakariva izy ka mitombo harena. Fa izany no toetry ny ratsy fanahy: miadana mandrakariva, mampitombo ny hareny izy. Voyez-le : ce sont des impies, et, tranquilles toujours, ils entassent!
Sal 73:13 Verily I have cleansed my heart in vain, and washed my hands in innocency. Foana mihitsy ny nanadiovako ny foko sy ny nanasàko ny tanako tamin' ny fahamarinana. Ka dia foana tsy misy asany ny nitandremako ny foko ho madio; sy ny nanasako ny tànako amin' ny tsy fananan-tsiny, Mais enfin pourquoi aurais-je gardé un coeur pur, lavant mes mains en l' innocence?
Sal 73:14 For all the day long have I been plagued, and chastened every morning. Azom-pahoriana mandritra ny andro aho, ary faizana isa-maraina. voakapoka mandritra ny andro aho, ary faizana ihany isa-maraina. Quand j'étais frappé tout le jour, et j' avais mon châtiment chaque matin,
Sal 73:15 If I say, I will speak thus; behold, I should offend against the generation of thy children. Raha tahìny aho nanao hoe: Hiteny izany aho, dia ho namitaka ireo zanakao. Raha izay aho no nanao hoe: Te-hiteny toa azy ireo aho, dia ho nivadika tamin' ny taranaky ny zanakao aho. si j' avais dit : "Je vais parler comme eux", j' aurais trahi la race de tes fils.
Sal 73:16 When I thought to know this, it was too painful for me; Dia nieritreritra ta-hahalala izany zavatra izany aho, kanjo sarotra teo imasoko izany. Nandinika hahatakatra izany zavatra izany aho, ka zava-tsarotra tokoa teo imasoko, izany, Alors j' ai réfléchi pour comprendre quelle peine c'était à mes yeux!
Sal 73:17 Until I went into the sanctuary of God; then understood I their end. Mandra-piditro tao amin' ny fitoera-masin' Andriamanitra ka nihevitra izay ho farany. mandra-pahatafiditro tao amin' ny fitoerana masin' Andriamanitra sy namantatra ny anjara hiafaran' izy ireo. jusqu' au jour où j' entrai aux sanctuaires divins, où je pénétrai leur destin.
Sal 73:18 Surely thou didst set them in slippery places: thou castedst them down into destruction. Eo amin' izay mahasolafaka tokoa no ametrahanao azy, ary aripakao ho ringana izy. Eny, ampandehaninao eo amin' ny làla-malama ireny, dia alavonao, ka levona foana eo izy. Mais enfin, tu en as fait des choses trompeuses, tu les fais tomber dans le chaos.
Sal 73:19 How are they brought into desolation, as in a moment! they are utterly consumed with terrors. Hià! rava indray mipi-maso izy! levona izy, matin-java-mahatahotra izy! Hià! indray mipi-maso monja lahy, dia rava ireny! Levona terý! Matin-doza mahatsiravina ka tsy hita intsony! Ah! que soudain ils font horreur, disparus, achevés par l'épouvante!
Sal 73:20 As a dream when one awaketh; so, O Lord, when thou awakest, thou shalt despise their image. Tahaka ny anaovan' ny olona ny nofiny ho tsinontsinona, dia tahaka izany, Tompo ô, no anaovanao ny endrik' ireny ho tsinontsinona, raha mifoha Hianao. Tahaka ny anaovan' ny olona ny nofy nony mahatsiaro, no androahanao ny fahatsiarovana azy, ry Tompo, rehefa mifoha hianao. Comme un songe au réveil, Seigneur, en t'éveillant, tu méprises leur image.
Sal 73:21 Thus my heart was grieved, and I was pricked in my reins. Raha lotika ny foko, ka voatsindrona ny voako, Raha lotika ny foko, ka nahatsiaro voatsindrona lalina aho, Alors que s' aigrissait mon coeur et que j' avais les reins percés,
Sal 73:22 So foolish was I, and ignorant: I was as a beast before thee. Dia ketrina aho ka tsy nahalala; eny, biby teo anatrehanao aho. dia ketrina tsy misy saina intsony aho fa toy ny biby no mitomoetra eo anatrehanao. moi, stupide, je ne comprenais pas, j'étais une brute près de toi.
Sal 73:23 Nevertheless I am continually with thee: thou hast holden me by my right hand. Nefa izaho dia eo aminao ihany mandrakariva, mihazona ny tanako ankavanana Hianao. Ho eo aminao mandrakariva anefa aho, fa efa voahazonao ny tànako ankavanana; Et moi, qui restais près de toi, tu m' as saisi par ma main droite;
Sal 73:24 Thou shalt guide me with thy counsel, and afterward receive me to glory. Ny saina omenao no hitondranao ahy, ary rehefa afaka izany, dia horaisinao ho amin' ny voninahitra aho. hoentinao amin' ny torohevitrao aho, dia horaisinao any amin' ny voninahitra, rehefa afaka izany. par ton conseil tu me conduiras, et derrière la gloire tu m' attireras.
Sal 73:25 Whom have I in heaven but thee? and there is none upon earth that I desire beside thee. Iza no ahy any an-danitra? ary tsy misy etý ambonin' ny tany iriko tahaka Anao. Manana an' iza indray moa aho, any an-danitra? Tapi-java nirina aho manana anao eto an-tany. Qui donc aurais-je dans le ciel? Avec toi, je suis sans désir sur la terre.
Sal 73:26 My flesh and my heart faileth: but God is the strength of my heart, and my portion for ever. Na dia levona aza ny nofoko sy ny foko, dia mbola vatolampin' ny foko sy anjarako mandrakizay Andriamanitra. Torana ny nofoko sy ny foko: ny vatolampin' ny foko sy anjarako dia Andriamanitra mandrakizay doria. Et ma chair et mon coeur sont consumés roc de mon coeur, ma part, Dieu à jamais!
Sal 73:27 For, lo, they that are far from thee shall perish: thou hast destroyed all them that go a whoring from thee. Fa, indro, very izay lavitra Anao; aringanao izay rehetra mijangajanga mahafoy Anao. Indro very kosa izay manalavitra anao; aringanao avokoa izay mivadika aminao. Voici : qui s'éloigne de toi périra, tu extirpes ceux qui te sont adultères.
Sal 73:28 But it is good for me to draw near to God: I have put my trust in the Lord GOD, that I may declare all thy works. Fa, izaho, dia ny ho akaikin' Andriamanitra no mahatsara ahy; Hianao, Jehovah Tompo ô, no nataoko aroko, mba hilaza ny asanao rehetra aho. Raha izaho, dia ny miray amin' Andriamanitra no fahasambarako; Iaveh Tompo no anton' ny fitokiako; mba hitoriako ny asanao rehetra. Pour moi, approcher Dieu est mon bien, j' ai placé dans le Seigneur mon refuge, afin de raconter toutes tes oeuvres.

<-
->