<-
->

Sal 20:1 The Lord hear thee in the day of trouble; the name of the God of Jacob defend thee; Ho an' ny mpiventy hira. Salamo nataon' i Davida. Hihaino anao anie Jehovah amin' ny andro fahoriana; hitondra anao ho any amin' ny avo anie ny anaran' Andriamanitr' i Jakoba. Ho an' ny mpampianatra hira. - Salamon' i Davida. Du maître de chant. Psaume. De David.
Sal 20:2 Send thee help from the sanctuary, and strengthen thee out of Zion; Hahatonga famonjena ho anao avy amin' ny fitoerana masina anie Izy, ary hanohana anao avy any Ziona. Hihaino anao amin' ny andron' ny fahoriana anie Iaveh; hiaro anao anie ny anaran' ny Andriamanitr' i Jakoba. Qu' il te réponde, Yahvé, au jour d' angoisse, qu' il te protège, le nom du Dieu de Jacob!
Sal 20:3 Remember all thy offerings, and accept thy burnt sacrifice; Selah. Hahatsiaro ny fanatitra hohaninao rehetra anie Izy, ary hankasitraka ny fanatitra doranao. Hahatonga famonjena ho anao avy amin' ny fitoerany masina anie izy; hanohana anao avy any Siona anie izy! Qu' il t' envoie du sanctuaire un secours et de Sion qu' il te soutienne!
Sal 20:4 Grant thee according to thine own heart, and fulfil all thy counsel. Hanome anao araka ny fonao anie Izy ary hahatanteraka ny fisainanao rehetra. Hahatsiaro ny fanatitrao rehetra anie izy, ary hankasitraka ny soronao dorana! - Selà. Qu' il se rappelle toutes tes offrandes, ton holocauste, qu' il le trouve savoureux!
Sal 20:5 We will rejoice in thy salvation, and in the name of our God we will set up our banners: the Lord fulfil all thy petitions. Aoka hihoby noho ny famonjena azonao izahay, ary amin' ny anaran' Andriamanitray no hanangananay faneva; ho tanterahin' i Jehovah anie ny angatahinao rehetra. Homeny anao anie izay irin' ny fonao; ary hotanterahiny avokoa ny hevitra kasainao rehetra! Qu' il te donne selon ton coeur et tous tes desseins, qu' il les seconde!
Sal 20:6 Now know I that the Lord saveth his anointed; he will hear him from his holy heaven with the saving strength of his right hand. Ankehitriny dia fantatro fa Jehovah mamonjy ny voahosony; hamaly azy avy amin' ny lanitry ny fahamasinany Izy amin' ny herin' ny famonjen' ny tànany ankavanana. Hiarahaba ny fandresenao anie izahay, amin' ny hobin-kafaliana; hanangam-paneva amin' ny anaran' Andriamanitsika; hotanterahin' ny Tompo anie izay irinao rehetra! Que nous criions de joie en ton salut, qu' au nom de notre Dieu nous pavoisions! Que Yahvé accomplisse toutes tes requêtes!
Sal 20:7 Some trust in chariots, and some in horses: but we will remember the name of the Lord our God. Ny sasany mitoky amin' ny kalesy, ary ny sasany amin' ny soavaly; Fa raha izahay kosa, dia ny anaran' i Jehovah Andriamanitray no hoderainay. Fantatro sahady fa namonjy ny voahosony Iaveh; hihaino azy izy any an-danitra, fonenany masina, amin' ny famonjena mahery hataon' ny tànany ankavanana. Maintenant je connais que Yahvé donne le salut à son messie, des cieux de sainteté il lui répondra par les gestes sauveurs de sa droite.
Sal 20:8 They are brought down and fallen: but we are risen, and stand upright. Ireo dia reraka sady lavo; fa izahay kosa efa mitsangana sy mijoro, Ny sasany mitoky amin' ny kalesiny; ny sasany amin' ny soavaliny; fa isika kosa miantso ny anaran' ny Tompo Andriamanitsika. Aux uns les chars, aux autres les chevaux, à nous d' invoquer le nom de Yahvé notre Dieu.
Sal 20:9 Save, Lord: let the king hear us when we call. Jehovah ô, vonjeo ny mpanjaka; hamaly anay anie Izy amin' izay andro iantsoanay Azy. Koa izy ireo moa mihemotra sady lavo; izahay kosa miarina ka mahatoha mafy. Eux, ils plient, ils tombent, nous, debout, nous tenons.
Sal 20:10 Ry Iaveh ô, vonjeo ny mpanjaka! - Hihaino antsika anie izy amin' izay andro iantsoantsika azy. Yahvé, sauve le roi, réponds-nous au jour de notre appel.

<-
->