<-
->

Sal 112:1 Praise ye the Lord. Blessed is the man that feareth the Lord, that delighteth greatly in his commandments. Haleloia. Sambatra ny olona izay matahotra an' i Jehovah Sady mankasitraka ny didiny indrindra. ALEPH Sambatra ny olona matahotra an' ny Tompo, BETH izay mametraka ny hafaliany rehetra, amin' ny fitandremana ny didiny. Alleluia! Heureux l' homme qui craint Yahvé, et se plaît fort à ses préceptes!
Sal 112:2 His seed shall be mighty upon earth: the generation of the upright shall be blessed. Hahery ambonin' ny tany ny zanany; Hotahina ny taranaky ny marina. GHIMEL Hahery ambonin' ny tany ny taranany; DALETH hambinina ny taranaky ny marina. Sa lignée sera puissante sur la terre, et bénie la race des hommes droits.
Sal 112:3 Wealth and riches shall be in his house: and his righteousness endureth for ever. Fananana sy harena no ao an-tranony; Ary ny fahamarinany haharitra mandrakizay. HE Fiadanana sy harena no ao an-tranony; VAV ary maharitra mandrakizay ny fahamarinany. Opulence et bien-être en sa maison; sa justice demeure à jamais.
Sal 112:4 Unto the upright there ariseth light in the darkness: he is gracious, and full of compassion, and righteous. Ao amin' ny maizina no iposahan' ny mazava ho an' ny mahitsy; Mamindra fo sy miantra ary marina ireny. ZAIN Fahazavana no miposaka ao amin' ny aizina ho an' ny olo-mahitsy. HETH ho an' izay mamindra fo sy miantra ary marina. Il se lève en la ténèbre, lumière des coeurs droits, pitié, tendresse et justice.
Sal 112:5 A good man sheweth favour, and lendeth: he will guide his affairs with discretion. Sambatra ny olona izay miantra ka mampisambotra; Tsy mba ho resy eo am-pitsarana izy. TETH Sambatra ny olona manao famindram-po sy mampisambotra; YOD hahery an' ady izy, eo amin' ny fitsarana. Bienheureux l' homme qui prend pitié et prête, qui règle ses affaires avec droiture.
Sal 112:6 Surely he shall not be moved for ever: the righteous shall be in everlasting remembrance. Fa tsy hangozohozo mandrakizay izy; Hotsarovana mandrakizay ny marina. KAPH Fa tsy mba hangozohozo na oviana na oviana izy, LAMED hamela fahatsiarovana mandrakizay ny marina. Non, jamais il ne chancelle, en mémoire éternelle sera le juste.
Sal 112:7 He shall not be afraid of evil tidings: his heart is fixed, trusting in the Lord. Tsy mba manahinahy hahare loza izy; Tafatoetra matoky an' i Jehovah ny fony. MEM Tsy mba matahotra ampandrenesina loza izy NUN miorina mafy ny fony, matoky an' ny Tompo izy; Il ne craint pas d' annonces de malheur, ferme est son coeur, confiant en Yahvé;
Sal 112:8 His heart is established, he shall not be afraid, until he see his desire upon his enemies. Voatohana ny fony, ka tsy hatahotra izy, Mandra-pifaliny mahita ny amin' ny mpandrafy azy. SAMECH tsy nety nihozongozona ny fony, tsy matahotra izy AIN mandra-pahitany ny fahavalony hoe resy. son coeur est assuré, il ne craint pas à la fin il toisera ses oppresseurs.
Sal 112:9 He hath dispersed, he hath given to the poor; his righteousness endureth for ever; his horn shall be exalted with honour. Namafy izy, eny, nanome ho an' ny malahelo; Ny fahamarinany maharitra mandrakizay; Hisandratra amim-boninahitra ny tandrony. PHE Mamafy fiantrana izy, manome ny mahantra. TSADE maharitra mandrakizay ny fahamarinany; KOPH misandratra amim-boninahitra ny tandrony. Il fait largesse, il donne aux pauvres; sa justice demeure à jamais, sa vigueur rehausse son prestige.
Sal 112:10 The wicked shall see it, and be grieved; he shall gnash with his teeth, and melt away: the desire of the wicked shall perish. Ny ratsy fanahy hahita ka ho sosotra; Hihidy vazana izy ka ho levona; Ho foana ny fanirian' ny ratsy fanahy. RESCH Mahita izany ny ratsy fanahy ka lotika, SCHIN mihidy vazana ary hanin' ny fialonana; THAV ho foana ny fanirian' ny ratsy fanahy. L' impie le voit et s' irrite, il grince des dents et dépérit. Le désir des impies va se perdre.

<-
->