<-
->

Sal 45:1 My heart is inditing a good matter: I speak of the things which I have made touching the king: my tongue is the pen of a ready writer. Ho an' ny mpiventy hira. Al-shoshanim. Nataon' ny Koraita. Maskila. Tonon-kiram-pitiavana. Mampiboiboika teny tsara ny foko; miteny aho, ka ny hilaza ny mpanjaka no teny ataoko; fanoratan' ny faingan-tsoratra ny lelako. Ho an' ny mpampianatra hira. Amin' ny lisy. Nataon' ny taranak' i Kore. Hiram-pitiavana. Du maître de chant. Sur l' air : Des lys... Des fils de Coré. Poème. Chant d' amour.
Sal 45:2 Thou art fairer than the children of men: grace is poured into thy lips: therefore God hath blessed thee for ever. Tsara tarehy noho ny zanak' olombelona ianao; fahasoavana no naidina tamin' ny molotrao; izany no nitahian' Andriamanitra anao mandrakizay. Hira mahafinaritra no miboiboika avy ao am-poko; hoy aho: Ho an' ny mpanjaka anankiray no alahatro! Manahaka ny penina faingam-panoratra ny lelako. Mon coeur a frémi de paroles belles je dis mon oeuvre pour un roi, ma langue est le roseau d' un scribe agile.
Sal 45:3 Gird thy sword upon thy thigh, O most mighty, with thy glory and thy majesty. Fehezo eo am-balahanao ny sabatrao, ry ilay mahery, dia ny fiandriananao sy ny voninahitrao. Tsara tarehy noho ny zanak' olombelona hianao; feno fahafinaretana ny molotrao, ka noho izany dia notahin' Andriamanitra mandrakizay hianao. Tu es beau, le plus beau des enfants des hommes, la grâce est répandue sur tes lèvres. Aussi tu es béni de Dieu à jamais.
Sal 45:4 And in thy majesty ride prosperously because of truth and meekness and righteousness; and thy right hand shall teach thee terrible things. Ary mitangena handroso soa aman-tsara amin' ny voninahitrao, noho ny teny marina ny fahalemem-panahim-pahamamarinana; ary hampianatra anao zava-mahatsiravina ny tananao ankavanana. Sikino amin' ny sabatrao ny valahanao, ry ilay mahery, tafio ny famirapiratanao amam-piandriananao. Ceins ton épée sur ta cuisse, vaillant, dans le faste et l'éclat
Sal 45:5 Thine arrows are sharp in the heart of the king' s enemies; whereby the people fall under thee. Ny zana-tsipìkanao dia voaranitra - Firenena maro no ringana ka hitsakitsahinao - ka mitsatoka ao am-pon' ny fahavalon' ny mpanjaka. Iakaro ny kalesinao, ka mandrosoa amin' ny fiandriananao, mikatroha hiaro ny fahamarinana, ny halemem-panahy, ny rariny; ary ny tànanao ankavanana anie hahavitanao asa mahagaga. va, chevauche, pour la cause de la vérité, de la piété, de la justice. Tends la corde sur l' arc, il rend terrible ta droite!
Sal 45:6 Thy throne, O God, is for ever and ever: the sceptre of thy kingdom is a right sceptre. Ny seza fiandriananao, Andriamanitra ô, dia mandrakizay doria; tehim-pahamarinana ny tehim-panjakanao. Maranitra ny zana-tsipìkanao; firenena maro no ho lavo eo an-tongotrao. - Hotrabaran' ireny ny fon' ny fahavalon' ny mpanjaka. Tes flèches sont aiguès, voici les peuples sous toi, ils perdent coeur, les ennemis du roi.
Sal 45:7 Thou lovest righteousness, and hatest wickedness: therefore God, thy God, hath anointed thee with the oil of gladness above thy fellows. Tianao ny fahamarinana, fa halanao ny heloka; koa Andriamanitra, dia Andriamanitrao, efa nanoso-diloilo fifaliana anao mihoatra noho ny namanao. Andriamanitra ô, tafatoetra mandrakizay ny seza fiandrianana; tehim-pahamarinana, ny tehim-panjakanao. Ton trône est de Dieu pour toujours et à jamais! Sceptre de droiture, le sceptre de ton règne!
Sal 45:8 All thy garments smell of myrrh, and aloes, and cassia, out of the ivory palaces, whereby they have made thee glad. Miora sy hazo manitra ary kasia ny fitafianao rehetra, zava-maneno avy ao amin' ny lapa ivory no mampifaly anao. Tia ny rariny hianao, fa mankahala ny heloka; ka noho izany, Andriamanitra, Andriamanitrao nanosotra anao tamin' ny diloilom-piravoravoana, mihoatra noho ny namanao. Tu aimes la justice, tu hais l' impiété. C' est pourquoi Dieu, ton Dieu, t' a donné l' onction d' une huile d' allégresse comme à nul de tes rivaux;
Sal 45:9 Kings' daughters were among thy honourable women: upon thy right hand did stand the queen in gold of Ophir. Zanakavavin' andriamanjaka no isan' ny malalanao; eo ankavananao no itoeran' ny vadin' ny mpanjaka, miravaka volamena avy any Ofira. Manitra mira sy aloesy aman-kasa ny fitafianao rehetra; mamalifaly anao ny zava-maneno avy ao an-dapa ivoara. ton vêtement n' est plus que myrrhe et aloès. Des palais d' ivoire, les harpes te ravissent.
Sal 45:10 Hearken, O daughter, and consider, and incline thine ear; forget also thine own people, and thy father' s house; Henoy, razazavavy, dia jereo, ka atongilano ny sofinao, ary hadinoy ny firenenao sy ny tranon-drainao; Zanakavavin' Andriamanjaka no isan' ny malalanao; ny mpanjakavavy miravaka volamenan' i Ofira no eo ankavananao. Parmi tes bien-aimées sont des filles de roi; à ta droite une dame, sous les ors d' Ophir.
Sal 45:11 So shall the king greatly desire thy beauty: for he is thy Lord; and worship thou him. Raha irin' ny mpanjaka ny hatsaran-tarehinao - fa izy no tomponao - dia miankohofa eo anatrehany. Henoy, anaka, jereo ary mampandria sofina: hadinoy ny firenenao aman-tranon-drainao, Ecoute, ma fille, regarde et tends l' oreille, oublie ton peuple et la maison de ton père,
Sal 45:12 And the daughter of Tyre shall be there with a gift; even the rich among the people shall intreat thy favour. Ary ny zanakavavin' i Tyro hitondra fanatitra; eny, ny manan-karena amin' ny vahoaka hila sitraka aminao. dia ho raiki-pitia ny hatsaran-tarehinao ny mpanjaka fa tomponao izy; ka tolory fanajana. alors le roi désirera ta beauté il est ton Seigneur, prosterne-toi devant lui!
Sal 45:13 The king' s daughter is all glorious within: her clothing is of wrought gold. Be voninahitra ny zanakavavin' ny mpanjaka ao anaty trano; tenona misy volamena no fitafiany. Mitondra fanatitra ny zanakavavin' i Tira mbamin' ny manan-karena amin' ny vahoaka, hitady fitia aminao. La fille de Tyr, par des présents, déridera ton visage, et les peuples les plus riches,
Sal 45:14 She shall be brought unto the king in raiment of needlework: the virgins her companions that follow her shall be brought unto thee. Mitafy lamba misoratsoratra izy ka entina ho ao amin' ny mpanjaka: ny zazavavy sakaizany izay manaraka azy dia entina ao aminao. Feno famirapiratana ny zanakavavin' ny mpanjaka, ao anatin' ny trano: volamena voatenona no itafiany. par maint joyau serti d' or. Vêtue
Sal 45:15 With gladness and rejoicing shall they be brought: they shall enter into the king' s palace. Entina amin' ny fifaliana sy ny firavoravoana ireny; hiditra ao an-dapan' ny mpanjaka izy. Miakanjo misoratsoratra izy, no entina ao amin' ny mpanjaka; manaraka azy misy zazavavy namany entina ho ao aminao. de brocarts, la fille de roi est amenée au-dedans vers le roi, des vierges à sa suite. On amène les compagnes qui lui sont destinées;
Sal 45:16 Instead of thy fathers shall be thy children, whom thou mayest make princes in all the earth. Ho solon-drainao ny zanakao, hotendrenao ho mpanapaka eny amin' ny tany rehetra izy. Ampandrosoina amim-pifaliana sy firavoravoana izy ireo, dia miditra ao an-dapan' ny mpanjaka. parmi joie et liesse, elles entrent au palais.
Sal 45:17 I will make thy name to be remembered in all generations: therefore shall the people praise thee for ever and ever. Hampahatsiaro ny anaranao hatramin' ny taranaka fara mandimby aho. Izany rehetra izany no hideran' ny firenena anao mandrakizay doria. Ny zanakao no hisolo toerana ny rainao; hatsanganao ho mpanapaka amin' ny tany rehetra izy ireo. A la place de tes pères te viendront des fils; tu en feras des princes par toute la terre.
Sal 45:18 Hampahatsiaro ny anaranao amin' ny taona rehetra aho; ka hidera anao mandrakizay mandrakizay ny firenena. Que je fasse durer ton nom d'âge en âge, que les peuples te louent dans les siècles des siècles.

<-
->