<-
->

Sal 104:1 Bless the Lord, O my soul. O Lord my God, thou art very great; thou art clothed with honour and majesty. Misaora an' i Jehovah, ry fanahiko. Jehovah Andriamanitro ô, lehibe indrindra Hianao, Famirapiratana sy voninahitra no fitafinao, Misaora an' ny Tompo, ry fanahiko! Iaveh Andriamanitra ô, lehibe tsy manampetra hianao! Mitafy fiandrianana amam-pamirapiratana hianao! Bénis Yahvé, mon âme. Yahvé, mon Dieu, tu es si grand! Vêtu de faste et d'éclat,
Sal 104:2 Who coverest thyself with light as with a garment: who stretchest out the heavens like a curtain: Mitafy ny mazava tahaka ny lamba Izy Ary mamelatra ny lanitra tahaka ny lay, Mihodidina amin' ny fahazavana toy ny amin' ny lamba izy, mamelatra ny lanitra toy ny lay. drapé de lumière comme d' un manteau, tu déploies les cieux comme une tente,
Sal 104:3 Who layeth the beams of his chambers in the waters: who maketh the clouds his chariot: who walketh upon the wings of the wind: Ary mametraka ny rairain-drihan' ny tranony amin' ny rano, Sady manao ny rahona matevina ho kalesiny ka mandeha amin' ny elatry ny rivotra, Manorina ny fonenany amin' ny ranon' ny lanitra, manao ny rahona ho kalesiny; mandeha amin' ny elatry ny rivotra. tu bâtis sur les eaux tes chambres hautes; faisant des nuées ton char, tu t' avances sur les ailes du vent;
Sal 104:4 Who maketh his angels spirits; his ministers a flaming fire: Ary manao ny rivotra ho irany Sy ny lelafo ho mpanompony. Manao ny rivotra ho irany, ary ny lelafo ho mpanompony. tu prends les vents pour messagers, pour serviteurs un feu de flammes.
Sal 104:5 Who laid the foundations of the earth, that it should not be removed for ever. Nanorina ny tany tambonin' ny fanorenany Izy, Mba tsy hihetseha-ny mandrakizay doria. Manorina ny tany eo amin' ny fanorenany izy, ka tsy mihetsiketsika mandrakizay io. Tu poses la terre sur ses bases, inébranlable pour les siècles des siècles.
Sal 104:6 Thou coveredst it with the deep as with a garment: the waters stood above the mountains. Ny rano lalina no nasaronao azy tahaka ny lamba; Nandifotra ny tendrombohitra aza ireny. Nahodidinao azy, toy ny lamba, ny rano lalina, ka saron' ny rano ny tendrombohitra. De l' abîme tu la couvres comme d' un vêtement, sur les montagnes se tenaient les eaux.
Sal 104:7 At thy rebuke they fled; at the voice of thy thunder they hasted away. Noho ny teny mafy nataonao dia nandositra ny tendrombohitra, Noho ny feon' ny kotrokoranao dia nirifatra izy Saingy nandositra teo anoloan' ny fanandrinanao ireny, lasa nirifatra aman-tahotra noho ny feon' ny kotrokoranao izy. A ta menace, elles prennent la fuite, à la voix de ton tonnerre, elles s'échappent;
Sal 104:8 They go up by the mountains; they go down by the valleys unto the place which thou hast founded for them. Nisondrotra ny tendrombohitra, nietry ny lohasaha ho any amin' izay namboarinao hitoerany. Dia nitranga ny tendrombohitra, nilempona ny lohasaha, teo amin' ny toerana voatendrinao ho azy avy. elles sautent les montagnes, elles descendent les vallées vers le lieu que tu leur as assigné;
Sal 104:9 Thou hast set a bound that they may not pass over; that they turn not again to cover the earth. Efa nasianao fetra tsy hihoarany izy Mba tsy hiverina hanarona ny tany. Nanisy faritra tsy hihoaran' ny rano hianao, ka tsy hiverina hanarona ny tany intsony ireny. tu mets une limite à ne pas franchir, qu' elles ne reviennent couvrir la terre.
Sal 104:10 He sendeth the springs into the valleys, which run among the hills. Mampandeha loharano eny amin' ny lohasaha Izy; Eny anelanelan' ny tendrombohitra no alehan' ireny, Mandefa loharano amin' ny lohasaha izy dia mandeha eny anelanelan' ny tendrombohitra ireny; Dans les ravins tu fais jaillir les sources, elles cheminent au milieu des montagnes;
Sal 104:11 They give drink to every beast of the field: the wild asses quench their thirst. Ka isotroan' ny bibi-dia rehetra, Sy analan' ny boriki-dia ny hetahetany; hisotroan' ny biby any an-tsaha ireny, ary hankanesan' ny ampondra dia hanala ny hetahetany. elles abreuvent toutes les bêtes des champs, les onagres y calment leur soif;
Sal 104:12 By them shall the fowls of the heaven have their habitation, which sing among the branches. Eo amboniny no itoeran' ny voro-manidina; Ary eo amin' ny ran-tsan-kazo no anenoany. Mitoetra eny amorony eny ny voromanidina; sady mampanakoako ny feony, eny amin' ny ravinkazo izy ireo. l' oiseau des cieux séjourne près d' elles, sous la feuillée il élève la voix.
Sal 104:13 He watereth the hills from his chambers: the earth is satisfied with the fruit of thy works. Manondra-drano ny tendrombohitra avy amin' ny tranony ambony Izy; Ny vokatry ny asanao no mahavoky ny tany. Manondraka ny tendrombohitra, avy eny amin' ny fonenany avo izy; ny vokatry ny asanao no ivokisan' ny tany. De tes chambres hautes, tu abreuves les montagnes; la terre se rassasie du fruit de tes oeuvres;
Sal 104:14 He causeth the grass to grow for the cattle, and herb for the service of man: that he may bring forth food out of the earth; Mampaniry ahitra ho an' ny biby fiompy Izy Sy anana hahasoa ny olona. Ary mamoaka hanina avy amin' ny tany. Mampaniry ahitra ho an' ny biby fiompy izy, mbamin' ny zava-maniry ho an' ny olombelona: mamoaka hanina avy amin' ny kibon' ny tany izy, tu fais croître l' herbe pour le bétail et les plantes à l' usage des humains, pour qu' ils tirent le pain de la terre
Sal 104:15 And wine that maketh glad the heart of man, and oil to make his face to shine, and bread which strengtheneth man' s heart. Ary divay izay mampifaly ny olona, ka mampinendonendo ny tavany mihoatra noho ny diloilo, Ary mofo hanohanana ny ain' ny olona. mbamin' ny divay izay mampifaly ny fon' ny olona, omeny diloilo izy hahamandina ny tavany, ary mofo mankahery ny fony. et le vin qui réjouit le coeur de l' homme, pour que l' huile fasse luire les visages et que le pain fortifie le coeur de l' homme.
Sal 104:16 The trees of the Lord are full of sap; the cedars of Lebanon, which he hath planted; Voky ny hazon' i Jehovah, Dia ny sederan' i Libanona, izay namboleny; Feno ranony ny hazon' ny Tompo, mbamin' ny sederan' i Libàna izay namboleny. Les arbres de Yahvé se rassasient, les cèdres du Liban qu' il a plantés;
Sal 104:17 Where the birds make their nests: as for the stork, the fir trees are her house. Izay anaovan' ny voron-kely ny akaniny; Ary ny vano, dia ao amin' ny kypreso no anaovany ny tranony. Manao ny akaniny eo ny vorona, mbamin' ny vano izay mitoetra ao amin' ny sipresa; c' est là que nichent les passereaux, sur leur cime la cigogne a son gîte;
Sal 104:18 The high hills are a refuge for the wild goats; and the rocks for the conies. Ny tendrombohitra avo dia ho an' ny osi-dia; Ny harambato no fiarovana ho an' ny hyraka. ny tendrombohitra avo, ho an' ny osy dia, ary ny harambato ialofan' ny jeriboazy. aux chamois, les hautes montagnes, aux damans, l' abri des rochers.
Sal 104:19 He appointed the moon for seasons: the sun knoweth his going down. Nanao ny volana ho fotoana Izy, Ary ny masoandro mahalala ny filentehany. Ny volana nataony ho famantarana andro; ary ny masoandro mahalala ny ora filentehany. Il fit la lune pour marquer les temps, le soleil connaît son coucher.
Sal 104:20 Thou makest darkness, and it is night: wherein all the beasts of the forest do creep forth. Mahatonga aizina Hianao, dia tonga ny alina, Ka mivezivezy ny biby rehetra any an' ala; Mampiavy ny aizina izy, ka alina ny andro, dia mihetsiketsika miaraka amin' izay ny biby rehetra any an' ala. Tu poses la ténèbre, c' est la nuit, toutes les bêtes des forêts s' y remuent.
Sal 104:21 The young lions roar after their prey, and seek their meat from God. Ny liona tanora mierona maniry toha Ka mitady ny haniny avy amin' Andriamanitra. Mierona maniry toha, ny liona tanora, mangataka ny haniny amin' Andriamanitra. Les lionceaux rugissent après la proie et réclament à Dieu leur manger.
Sal 104:22 The sun ariseth, they gather themselves together, and lay them down in their dens. Miposaka ny masoandro, dia miverina ireny, Ary ao an-davany no amitsahany. Miposaka ny masoandro dia mihataka ireny ka lasa mamitsaka any an-davany. Quand se lève le soleil, ils se retirent et vont à leurs repaires se coucher;
Sal 104:23 Man goeth forth unto his work and to his labour until the evening. Fa ny olona kosa mivoaka ho any amin' ny taozavany, Sy ny asany mandra-paharivan' ny andro. Ny olombelona mivoaka amin' izay ho any amin' ny asany; sy ho any amin' ny raharahany mandra-paharivan' ny andro. l' homme sort pour son ouvrage, faire son travail jusqu' au soir.
Sal 104:24 O Lord, how manifold are thy works! in wisdom hast thou made them all: the earth is full of thy riches. Endrey ny hamaroan' ny asanao, Jehovah ô! Fahendrena no nanaovanao azy rehetra; Henika ny zavatra nataonao ny tany. Akory ity hamaroan' ny asanao, ry Iaveh: nataonao tamim-pahendrena izy rehetra. Henika ny harenao ny tany. Que tes oeuvres sont nombreuses, Yahvé! toutes avec sagesse tu les fis, la terre est remplie de ta richesse.
Sal 104:25 So is this great and wide sea, wherein are things creeping innumerable, both small and great beasts. Indro ny ranomasina sady lehibe no malalaka, Any no misy zava-mihetsiketsika tsy tambo isaina, Dia zava-miaina, na kely na lehibe. Indro ny ranomasina, sady lehibe no malalaka; iriariavam-biby tsy hita isa, ao ny kely, ao ny lehibe. Voici la grande mer aux vastes bras, et là le remuement sans nombre des animaux petits et grands,
Sal 104:26 There go the ships: there is that leviathan, whom thou hast made to play therein. Any no alehan' ny sambo Sy ny trozona, izay noforoninao hilaolao any. Mivezivezy ao ny sambo, mbamin' ny leviatana nataonao hilalao eo amin' ny onja. là des navires se promènent et Léviathan que tu formas pour t' en rire.
Sal 104:27 These wait all upon thee; that thou mayest give them their meat in due season. Ireo rehetra ireo miandry Anao, Mba homenao ny haniny amin' ny fotoany. Izy rehetra miandry anao, hanome ny haniny amin' ny fotoany. Tous ils espèrent de toi que tu donnes en son temps leur manger;
Sal 104:28 That thou givest them they gather: thou openest thine hand, they are filled with good. Manome Hianao, dia manangona izy; Manokatra ny tananao Hianao, dia voky ny soa izy; Manome azy hianao, dia mandray izy; manokatra ny tànanao hianao, dia voky ny soa avy aminao izy. tu leur donnes, eux, ils ramassent, tu ouvres la main, ils se rassasient.
Sal 104:29 Thou hidest thy face, they are troubled: thou takest away their breath, they die, and return to their dust. Manafina ny tavanao Hianao, dia raiki-tahotra izy; Alainao indray ny ainy, dia maty izy Ka mody any amin' ny vovoka nanalana azy, Manafina ny tavanao hianao, dia raikitahotra izy; alanao indray ny fofon' ainy, dia maty izy, ka miverina indray amin' ny vovoka. Tu caches ta face, ils s'épouvantent, tu retires leur souffle, ils expirent, à leur poussière ils retournent.
Sal 104:30 Thou sendest forth thy spirit, they are created: and thou renewest the face of the earth. Maniraka ny Fanahinao Hianao, dia ary izy, Ary manavao ny tarehin' ny tany Hianao. Maniraka ny fofon' ainao hianao, dia hary ireny; ary manavao ny tarehin' ny tany hianao. Tu envoies ton souffle, ils sont créés, tu renouvelles la face de la terre.
Sal 104:31 The glory of the Lord shall endure for ever: the Lord shall rejoice in his works. Ho mandrakizay anie ny voninahitr' i Jehovah; Aoka Jehovah hifaly amin' ny asany. Haharitra mandrakizay anie ny voninahitry ny Tompo! Hifaly amin' ny asany anie Iaveh! A jamais soit la gloire de Yahvé, que Yahvé se réjouisse en ses oeuvres!
Sal 104:32 He looketh on the earth, and it trembleth: he toucheth the hills, and they smoke. Jereny ny tany, dia mihorohoro; Tendren' ny tànany ny tendrombohitra, dia midonaka. Mijery ny tany izy dia mihorohoro io; manendry ny tendrombohitra izy dia midonaka ireny. Il regarde la terre, elle tremble, il touche les montagnes, elles fument!
Sal 104:33 I will sing unto the Lord as long as I live: I will sing praise to my God while I have my being. Hihira ho an' i Jehovah aho, raha mbola velona koa; Hankalaza an' Andriamanitro aho, raha mbola miaina. Sitrako ny mihira ho an' ny Tompo, ny andro rehetra iainako, sy mankalaza ny Andriamanitra raha mbola misy koa aho. Je veux chanter à Yahvé tant que je vis, je veux jouer pour mon Dieu tant que je dure.
Sal 104:34 My meditation of him shall be sweet: I will be glad in the Lord. Ho maminy anie ny fisainako Azy; Izaho no hifaly amin' i Jehovah. Ho sitrany anie ny hirako, fa izaho, dia Iaveh no nataoko fifaliako. Puisse mon langage lui plaire, moi, j' ai ma joie en Yahvé!
Sal 104:35 Let the sinners be consumed out of the earth, and let the wicked be no more. Bless thou the Lord, O my soul. Praise ye the Lord. Ho lany ringana tsy ho etý amin' ny tany ny mpanota, Ary ny ratsy fanahy tsy ho etý intsony. Misaora an' i Jehovah, ry fanahiko. Haleloia. Ho fongotra eto an-tany anie ny mpanota, ary tsy hisy intsony ny ratsy fanahy! Misaora an' ny Tompo, ry fanahiko. Alleloia! Que les pécheurs disparaissent de la terre, les impies, qu' il n' en soit jamais plus! Bénis Yahvé, mon âme.

<-
->