<-
->

Sal 25:1 Unto thee, O Lord, do I lift up my soul. Nataon' i Davida. Aminao, Jehovah ô, no anandratako ny fanahiko. Salamon' i Davida. ALEPH Aminao, ry Iaveh, no anandratako ny fanahiko, ry Andriamanitro ô! De David. Vers toi, Yahvé, j'élève mon âme,
Sal 25:2 O my God, I trust in thee: let me not be ashamed, let not mine enemies triumph over me. Andriamanitro ô, Hianao no itokiako, aoka tsy ho menatra aho; aoka tsy hifalian' ny fahavaloko aho. BETH Hianao no itokiako, aoka tsy ho menatra aho, aoka tsy hifalian' ny fahavaloko aho! ô mon Dieu. En toi je me confie, que je n' aie point honte, que mes ennemis ne se rient de moi!
Sal 25:3 Yea, let none that wait on thee be ashamed: let them be ashamed which transgress without cause. Eny, tsy hisy ho menatra izay rehetra miandry Anao; fa izay mivadika foana no ho menatra. GHIMEL Tokoa fa tsy hisy ho menatra izay rehetra manantena anao; izay mivadika foana dia ireo no ho menatra. Pour qui espère en toi, point de honte, mais honte à qui trahit sans raison.
Sal 25:4 Shew me thy ways, O Lord; teach me thy paths. Ampahafantaro ny lalanao aho, Jehovah ô; ampianaro ny sitrakao aho. DALETH Iaveh ô, ampahafantaro ny làlanao aho; ampianaro ny sakeli-dàlanao aho. Fais-moi connaître, Yahvé, tes voies, enseigne-moi tes sentiers.
Sal 25:5 Lead me in thy truth, and teach me: for thou art the God of my salvation; on thee do I wait all the day. Tariho amin' ny fahamarinanao aho, ka ampianaro; fa Hianao no Andriamanitry ny famonjena ahy; Hianao no andrasako mandritra ny andro. HE Tariho amin' ny fahamarinanao aho, VAV ary ampianaro, fa Andriamanitry ny famonjeko hianao; hianao no antenaiko mandritra ny andro. Dirige-moi dans ta vérité, enseigne-moi, c' est toi le Dieu de mon salut. En toi tout le jour j' espère à cause de ta bonté, Yahvé.
Sal 25:6 Remember, O Lord, thy tender mercies and thy lovingkindnesses; for they have been ever of old. Tsarovy ny antranao sy ny indrafonao, Jehovah ô, fa hatrizay hatrizay ireny. ZAIN Tsarovy ny famindram-ponao, ry Iaveh, sy ny hatsaram-ponao, fa mandrakizay ireny. Souviens-toi de ta tendresse, Yahvé, de ton amour, car ils sont de toujours.
Sal 25:7 Remember not the sins of my youth, nor my transgressions: according to thy mercy remember thou me for thy goodness' sake, O Lord. Aza ny fahotan' ny fahatanorako, na ny ratsy nataoko, no tsarovanao; fa aoka ho araka ny famindram-ponao no hahatsiarovanao ahy, noho ny fahasoavanao Jehovah ô, HETH Aza tsarovanao ny fahotan' ny fahatanorako, na ny hadisoako, fa tsarovy araka ny famindram-ponao aho, noho ny hatsaram-ponao, ry Iaveh. Ne te souviens pas des égarements de ma jeunesse, mais de moi, selon ton amour souviens-toi!
Sal 25:8 Good and upright is the Lord: therefore will he teach sinners in the way. Tsara sy mahitsy Jehovah, ka izany no ampianarany ny mpanota ny lalana. TETH Tsara sy mahitsy fo Iaveh; izany no anoroany làlana ny mpanota. Droiture et bonté que Yahvé, lui qui remet dans la voie les égarés,
Sal 25:9 The meek will he guide in judgment: and the meek will he teach his way. Mitarika ny mpandefitra amin' ny marina Izy, ary mampianatra ny mpandefitra ny lalany. IOD Mampizotra ny manetry tena amin' ny fahamarinana izy, mampianatra ny manetry tena ny làlany izy. qui dirige les humbles dans la justice, qui enseigne aux malheureux sa voie.
Sal 25:10 All the paths of the Lord are mercy and truth unto such as keep his covenant and his testimonies. Ny lalan' i Jehovah rehetra dia famindram-po sy fahamarinana amin' izay mitandrina ny fanekeny sy ny teni-vavolombelony. KAPH Famindram-po amam-pahamarinana avokoa ny làlan' ny Tompo amin' izay mitandrina ny fanekeny sy ny didiny. Tous les sentiers de Yahvé sont amour et vérité pour qui garde son alliance et ses préceptes.
Sal 25:11 For thy name' s sake, O Lord, pardon mine iniquity; for it is great. Noho ny anaranao, Jehovah ô, dia mamelà ny heloko, fa lehibe izany. LAMED Noho ny anaranao, ry Iaveh, dia hamela ny heloko hianao fa lehibe izy. A cause de ton nom, Yahvé, pardonne mes torts, car ils sont grands.
Sal 25:12 What man is he that feareth the Lord? him shall he teach in the way that he shall choose. Iza no lehilahy matahotra an' i Jehovah? Izy no hampianariny izay lalana tokony hofidiny. MEM Iza no olona matahotra an' ny Tompo? Hampianarin' ny Tompo azy ny làlana tokony hofidiny. Est-il un homme qui craigne Yahvé, il le remet dans la voie qu' il faut prendre;
Sal 25:13 His soul shall dwell at ease; and his seed shall inherit the earth. Ny fanahiny hitoetra amin' ny soa; ary ny taranany handova ny tany. NUN Mandry amim-piadanana ny fanahiny, ary hanana ny tany ny taranany. son âme habitera le bonheur, sa lignée possédera la terre.
Sal 25:14 The secret of the Lord is with them that fear him; and he will shew them his covenant. Ny fisainan' i Jehovah asehony amin' izay matahotra Azy, ary ny fanekeny no hampahafantariny azy. SAMECH Ny fifankazarana amin' ny Tompo dia anjaran' ny matahotra azy, hampahafantariny azy ny fanambinana avy amin' ny fanekem-pihavanany. Le secret de Yahvé est pour ceux qui le craignent, son alliance, pour qu' ils aient la connaissance.
Sal 25:15 Mine eyes are ever toward the Lord; for he shall pluck my feet out of the net. Ny masoko mijery an' i Jehovah mandrakariva; fa Izy no nanafaka ny tongotro tamin' ny fandrika harato. AIN Mitodika any amin' ny Tompo mandrakariva ny masoko, fa izy no hanafaka ny tongotro amin' ny fandrika harato. Mes yeux sont fixés sur Yahvé, car il tire mes pieds du filet.
Sal 25:16 Turn thee unto me, and have mercy upon me; for I am desolate and afflicted. Todiho aho, ka amindrao fo, fa irery aho ka mahantra. PHE Jereo aho, ka amindrao fo, fa manirery aho, ka mahantra. Tourne-toi vers moi, pitié pour moi, solitaire et malheureux que je suis.
Sal 25:17 The troubles of my heart are enlarged: O bring thou me out of my distresses. Ny fahorian' ny foko efa mihalehibe; afaho amin' ny fahatereko aho. TSADE Mihalehibe ny fahorian' ny foko, afaho amin' ny fahaporitako aho! Desserre l' angoisse de mon coeur, hors de mes tourments tire-moi.
Sal 25:18 Look upon mine affliction and my pain; and forgive all my sins. Jereo ny fahoriako sy ny mavesatra amiko, ka mamelà ny fahotako rehetra. Jereo ny fahoriana amam-pijaliako; ary avelao ny fahotako rehetra. Vois mon malheur et ma peine, efface tous mes égarements.
Sal 25:19 Consider mine enemies; for they are many; and they hate me with cruel hatred. Jereo ny fahavaloko, fa maro izy; ary loza ny fankahalàny ahy. RESCH Jereo ity hamaroan' ny fahavaloko, sy izato halozan' ny fankahalany ahy. Vois mes ennemis qui foisonnent, de quelle haine violente ils me haïssent.
Sal 25:20 O keep my soul, and deliver me: let me not be ashamed; for I put my trust in thee. Arovy ny fanahiko, ka vonjeo aho; aoka tsy ho menatra aho, fa mialoka aminao. SCHIN Arovy ny fanahiko, ary vonjeo aho; aoka tsy ho menatra aho, fa hianao no nametrahako ny fitokiako. Garde mon âme, délivre-moi, point de honte pour moi : tu es mon abri.
Sal 25:21 Let integrity and uprightness preserve me; for I wait on thee. Aoka ny tsi-fisian-tsiny sy ny fahitsiana no hiaro ahy; fa miandry Anao aho. THAV Haharo ahy anie ny tsy fananan-tsiny amam-pahitsiana, fa hianao no antenaiko. Qu' intégrité et droiture me protègent, j' espère en toi, Yahvé.
Sal 25:22 Redeem Israel, O God, out of all his troubles. Andriamanitra ô, afaho ny Isiraely, amin' ny fahoriany rehetra. Ry Andriamanitra ô, afaho Israely amin' ny fahoriany rehetra. Rachète Israël, ô Dieu, de toutes ses angoisses.

<-
->