<-
->

Sal 19:1 The heavens declare the glory of God; and the firmament sheweth his handywork. Ho an' ny mpiventy hira. Salamo nataon' i Davida. Ny lanitra mitory ny voninahitr' Andriamanitra; ary ny habakabaka manambara ny asan' ny tànany. Ho an' ny mpampianatra hira. - Tonon-kiran' i Davida. Du maître de chant. Psaume. De David.
Sal 19:2 Day unto day uttereth speech, and night unto night sheweth knowledge. Ny andro samy miteny amin' ny andro mandimby azy, ary ny alina samy manolo-pahalalana amin' ny alina mandimby azy. Ny lanitra mitory ny voninahitr' Andriamanitra, ary ny habakabaka manambara ny asan-tànany. Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l' oeuvre de ses mains, le firmament l' annonce;
Sal 19:3 There is no speech nor language, where their voice is not heard. Tsy misy teny na fiteny anefa; tsy re izay feony. Ny andro mitory fiderana amin' ny andro, ny alina mampandre izany amin' ny alina. le jour au jour en publie le récit et la nuit à la nuit transmet la connaissance.
Sal 19:4 Their line is gone out through all the earth, and their words to the end of the world. In them hath he set a tabernacle for the sun, Efa nivoaka ho any amin' ny tany rehetra ny famolainany, ary ny teniny dia mihatra amin' ny faran' izao rehetra izao. Trano-lay ho an' ny masoandro no nataony teo aminy; Izany tsy mba fiteny, tsy mba teny izay tsisy haharenesana ny feony: Non point récit, non point langage, nulle voix qu' on puisse entendre,
Sal 19:5 Which is as a bridegroom coming out of his chamber, and rejoiceth as a strong man to run a race. Ary ny masoandro dia tahaka ny mpampaka-bady mivoaka avy ao an-trano fandriany; sady mifaly tahaka ny lehilahy matanjaka mihazakazaka amin' ny alehany izy. fa mitety ny tany rehetra ny fanenon' ny feony, ka tonga hatramin' ny faran' ny tany ny fikarantsan' ny feony. Dia any izy no nanangan-day ho an' ny masoandro. mais pour toute la terre en ressortent les lignes et les mots jusqu' aux limites du monde. Là-haut, pour le soleil il dressa une tente,
Sal 19:6 His going forth is from the end of the heaven, and his circuit unto the ends of it: and there is nothing hid from the heat thereof. Any amin' ny faravodilanitra ny fiposahany, ary ny alehany dia hatramin' ny farany koa, ka tsy misy takona amin' ny hafanany. Ary izy io tahaka ny mpampaka-bady mivoaka avy amin' ny trano fandriany dia miezaka an-kafaliana toy ny olo-mahery fo, hanafaka ny làlan-kalehany. et lui, comme un époux qui sort de son pavillon, se réjouit, vaillant, de courir sa carrière.
Sal 19:7 The law of the Lord is perfect, converting the soul: the testimony of the Lord is sure, making wise the simple. Tsy misy tsiny ny lalàn' i Jehovah, mamelombelona ny fanahy; mahatoky ny teni-vavolombelon' i Jehovah, mahahendry ny kely saina. Any amin' ny ila faravodilanitra izy no miala ; ary any amin' ny ila faravodilanitra vao tapitra ny diany; tsy misy tsy takatry ny hafanany. A la limite des cieux il a son lever et sa course atteint à l' autre limite, à sa chaleur rien n' est caché.
Sal 19:8 The statutes of the Lord are right, rejoicing the heart: the commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. Mahitsy ny fandidian' i Jehovah, mahafaly ny fo; madio ny didin' i Jehovah, mampahazava ny maso. Lavorary ny lalàn' ny Tompo, mamelombelona ny fanahy; mahatoky ny teny vavolombelon' ny Tompo, ka mahahendry ny kely saina. La loi de Yahvé est parfaite, réconfort pour l'âme; le témoignage de Yahvé est véridique, sagesse du simple.
Sal 19:9 The fear of the Lord is clean, enduring for ever: the judgments of the Lord are true and righteous altogether. Madio ny fahatahorana an' i Jehovah, maharitra mandrakizay; marina ny fitsipik' i Jehovah, eny, mahitsy avokoa. Mahitsy ny fandidian' ny Tompo, ka mahafaly ny fo; madio ny didin' ny Tompo, ka mampahazava ny maso. Les préceptes de Yahvé sont droits, joie pour le coeur; le commandement de Yahvé est limpide, lumière des yeux.
Sal 19:10 More to be desired are they than gold, yea, than much fine gold: sweeter also than honey and the honeycomb. Irina noho ny volamena ireny, eny, noho ny tena volamena betsaka aza; ary mamy noho ny tantely, eny, noho ny tantely mitete avy amin' ny tohotra. Masina ny fahatahorana an' ny Tompo, ka maharitra mandrakizay; marina ny fitsipik' Iaveh, ka mahitsy avokoa. La crainte de Yahvé est pure, immuable à jamais; les jugements de Yahvé sont vérité, équitables toujours,
Sal 19:11 Moreover by them is thy servant warned: and in keeping of them there is great reward. Ary ny mpanomponao dia hazavain' ireny; amin' ny fitandremana azy misy valiny lehibe. Sarobidy noho ny volamena ireny, mihoatra noho ny volamena madio betsaka; mamy noho ny tantely izy, mihoatra noho ny tantely mitete avy amin' ny tohotra. désirables plus que l' or, que l' or le plus fin; ses paroles sont douces plus que le miel, que le suc des rayons.
Sal 19:12 Who can understand his errors? cleanse thou me from secret faults. Raha ny fahatsontsana, dia iza re no mahalala izany? ataovy tsy manan-tsiny aho ny amin' izay ota tsy fantatra. Ny mpanomponao koa dia hazavain' ireny; ary misy valiny lehibe ho an' izay mitandrina azy. Aussi ton serviteur s' en pénètre, les observer est grand profit.
Sal 19:13 Keep back thy servant also from presumptuous sins; let them not have dominion over me: then shall I be upright, and I shall be innocent from the great transgression. Arovy ny mpanomponao tsy ho azon' ny ota sahisahy; aoka tsy hanapaka ahy izany; dia ho marina tokoa aho ka tsy hanan-tsiny ny amin' izay fahadisoana lehibe. Iza moa no mahalala ny faniasiavany? Mamelà ahy amin' izay tsy fantatro. Mais qui s' avise de ses faux pas? Purifie-moi du mal caché.
Sal 19:14 Let the words of my mouth, and the meditation of my heart, be acceptable in thy sight, O Lord, my strength, and my redeemer. Aoka ny tenin' ny vavako sy ny fisainan' ny foko samy hankasitrahana eo imasonao, Jehovah ô, Vatolampiko sy Mpanavotra ahy. Arovy amin' ny mpiavonavona koa ny mpanomponao; aoka tsy hanjaka aminy ireny. Dia ho lavorary aho, ho madio amin' ny ota lehibe. Préserve aussi ton serviteur de l' orgueil, qu' il n' ait sur moi nul empire! Alors je serai irréprochable et pur du grand péché.
Sal 19:15 Raiso amim-pankasitrahana ny tenin' ny vavako, mbamin' ny fitiavan' ny foko, eo anatrehanao, ry Iaveh, Vatolampiko sy Mpanavotra ahy! Agrée les paroles de ma bouche et le murmure de mon coeur, sans trêve devant toi, Yahvé, mon rocher, mon rédempteur!

<-
->