<-
->

Sal 85:1 Lord, thou hast been favourable unto thy land: thou hast brought back the captivity of Jacob. Ho an' ny mpiventy hira. Salamo nataon' ny Koraita. Jehovah ô, efa naneho fitia tamin' ny taninao Hianao, Efa nampodinao Jakoba avy tamin' ny fahababoany. Ho an' ny mpampianatra hira. Salamon' ny zanak' i Kore. Du maître de chant. Des fils de Coré. Psaume.
Sal 85:2 Thou hast forgiven the iniquity of thy people, thou hast covered all their sin. Selah. Voaisotrao ny heloky ny olonao, Voasaronao ny fahotany rehetra. Ry Iaveh ô, efa nanambina ny taninao hianao, nampody ireo voababo teo amin' i Jakoba; Ta complaisance, Yahvé, est pour ta terre, tu fais revenir les captifs de Jacob;
Sal 85:3 Thou hast taken away all thy wrath: thou hast turned thyself from the fierceness of thine anger. Efa nampijanona ny fahatezeranao rehetra Hianao, Ary niala tamin' ny fahatezeranao mirehitra. namela ny heloky ny vahoakanao, nanarona ny fahotany rehetra; - Selà. tu lèves les torts de ton peuple, tu couvres toute sa faute;
Sal 85:4 Turn us, O God of our salvation, and cause thine anger toward us to cease. Miverena aminay, ry Andriamanitry ny famonjena anay ô, Ary ampitsaharo ny fahatezeranao aminay. najanonao ny hatezeranao rehetra, nalanao ny hatezeranao mirehitra. tu retires tout ton emportement, tu reviens de l' ardeur de ta colère.
Sal 85:5 Wilt thou be angry with us for ever? wilt thou draw out thine anger to all generations? Ho tezitra aminay mandrakizay va Hianao? Hampaharetinao hahatratra ny taranaka fara mandimby va ny fahatezeranao? Ampodio indray amin' ny toetranay taloha izahay, ry Andriamanitry ny famonjena anay ô; atsaharo ny hatezeranao aminay. Fais-nous revenir, Dieu de notre salut, apaise ton ressentiment contre nous!
Sal 85:6 Wilt thou not revive us again: that thy people may rejoice in thee? Tsy hovelominao indray va izahay, Mba hifalian' ny olonao aminao? Dia ho tezitra mandrakizay aminay va hianao? dia hampaharetanao mandrakizay va ny haviniranao? Seras-tu pour toujours irrité contre nous, garderas-tu ta colère d'âge en âge?
Sal 85:7 Shew us thy mercy, O Lord, and grant us thy salvation. Asehoy anay ny famindram-ponao, Jehovah ô, Ka omeo anay ny famonjenao. Tsy hovelominao indray va izahay, mba hifalian' ny vahoakanao aminao? Ne reviendras-tu pas nous vivifier, et ton peuple en toi se réjouira?
Sal 85:8 I will hear what God the Lord will speak: for he will speak peace unto his people, and to his saints: but let them not turn again to folly. Hihaino izay holazain' i Jehovah Andriamanitra aho; Fa hilaza fiadanana amin' ny olony Izy, dia amin' ny olony masina; Koa aoka tsy hiverina ho ao amin' ny fahadalana ireo. Ry Iaveh, asehoy anay ny hatsaram-ponao, ary omeo anay ny famonjenao. Fais-nous voir, Yahvé, ton amour, que nous soit donné ton salut!
Sal 85:9 Surely his salvation is nigh them that fear him; that glory may dwell in our land. Eny tokoa, akaikin' izay matahotra Azy ny famonjeny, Mba hitoeran' ny voninahitra eo amin' ny tanintsika. Te-hihaino izay holazain' ny Tompo Andriamanitra aho, - fa manana teny fiadanana ho an' ny vahoakany sy ny mpino azy izy, raha tahiny tsy miverina amin' ny fahadalany indray izy ireo. - J'écoute. Que dit Dieu? Ce que dit Yahvé, c' est la paix pour son peuple et ses amis, pourvu qu' ils ne reviennent à leur folie.
Sal 85:10 Mercy and truth are met together; righteousness and peace have kissed each other. Mihaona ny famindram-po sy ny fahamarinana; Mifanoroka ny rariny sy ny fihavanana. Eny, akaiky an' izay matahotra azy ny famonjeny, ary hitoetra amin' ny tanintsika indray ny voninahitra. Proche est son salut pour qui le craint, et la Gloire habitera notre terre.
Sal 85:11 Truth shall spring out of the earth; and righteousness shall look down from heaven. Ny fahamarinana mitsimoka amin' ny tany; Ary ny rariny mitsinjo eny an-danitra. Efa hihaona ny hatsaram-po sy ny fahamarinana, hifandray tànana ny rariny sy ny fihavanana. Amour et Vérité se rencontrent, Justice et Paix s' embrassent;
Sal 85:12 Yea, the Lord shall give that which is good; and our land shall yield her increase. Eny, Jehovah hanome ny tsara Ary ny tanintsika hahavoka-javatra. Hitsimoka amin' ny tany, ny fahamarinana, ary hitsinjo ny rariny any ambonin' ny lanitra. Vérité germera de la terre, et des cieux se penchera la Justice;
Sal 85:13 Righteousness shall go before him; and shall set us in the way of his steps. Ny rariny no hialoha Azy, Sady hizotra hanaraka ny diany eny an-dalana. Tenan' ny Tompo no hanome ny soa rehetra ka hahavokatra ny vokany ny tanintsika. Yahvé lui-même donnera le bonheur et notre terre donnera son fruit;
Sal 85:14 Handeha eo alohany ny rariny, sy hanoritra làlana hodiaviny. Justice marchera devant lui et de ses pas tracera un chemin.

<-
->