<-
->

Sal 84:1 How amiable are thy tabernacles, O Lord of hosts! Ho an' ny mpiventy hira. Al-hagitith. Salamo nataon' ny Koraita. Endrey ny hatsaran' ny tabernakelinao, Jehovah, Tompon' ny maro, ô! Ho an' ny mpampianatra hira. Amin' ny Gitiena. Salamon' ny zanak' i Kore. Du maître de choeur. Sur la... de Gat. Des fils de Coré. Psaume.
Sal 84:2 My soul longeth, yea, even fainteth for the courts of the Lord: my heart and my flesh crieth out for the living God. Manina sady vonton' alahelo ny kianjan' i Jehovah ny fanahiko; ny foko sy ny nofoko mihoby an' Andriamanitra velona. Mahate-hotia loatra ny fonenanao, Ry Iavehn' ny tafika! Que tes demeures sont désirables, Yahvé Sabaot!
Sal 84:3 Yea, the sparrow hath found an house, and the swallow a nest for herself, where she may lay her young, even thine altars, O Lord of hosts, my King, and my God. Eny, ny tsikirity mahita trano, ary ny sidintsidina mahita akany ho azy hametrahany ny zanany. Dia ny alitaranao, Jehovah, Tompon' ny maro ô, Mpanjakako sy Andriamanitro. Trotraka ny fanahiko misento, manina ny kianjan' ny Tompo; mientana ho amin' Andriamanitra velona, ny foko sy ny nofoko. Mon âme soupire et languit après les parvis de Yahvé, mon coeur et ma chair crient de joie vers le Dieu vivant.
Sal 84:4 Blessed are they that dwell in thy house: they will be still praising thee. Selah. Sambatra izay mitoetra ao an-tranonao; hidera Anao mandrakariva izy. Ny fody aza mahita fonenana, ny sindintsidina koa mahita akany hametrahany ny zanany; ny otelinao, ry Iavehn' ny tafika, ry mpanjakako sy Andriamanitro! Le passereau même a trouvé une maison, et l' hirondelle un nid pour elle, où elle pose ses petits tes autels, Yahvé Sabaot, mon Roi et mon Dieu.
Sal 84:5 Blessed is the man whose strength is in thee; in whose heart are the ways of them. Sambatra izay olona manan-kery avy aminao; ao am-pony ny lalana; Sambatra izay monina ao an-tranonao! Mbola mahazo midera anao izy ireo! - Selà. Heureux les habitants de ta maison, ils te louent sans cesse.
Sal 84:6 Who passing through the valley of Baca make it a well; the rain also filleth the pools. Raha mandeha mamaky ny lohasaha Baka izy, Dia ataony misy loharano izany, ary ny loha-orana manarom-pitahiana azy. Sambatra izay olona manana ny heriny ao aminao; tsy mihevitra afa-tsy ny fiakarana masina izy. Heureux les hommes dont la force est en toi, qui gardent au coeur les montées.
Sal 84:7 They go from strength to strength, every one of them in Zion appeareth before God. Miampy hery eny am-pandehanana izy; samy miseho eo anatrehan' Andriamanitra any Ziona izy rehetra. Raha mamaky ny lohasahan-dranomaso izy, ovany ho fitoerana feno loharano izany, ary ny ranonoram-pararano mandrotsaka fanambinana aminy. Quand ils passent au val du Baumier, où l' on ménage une fontaine, surcroît de bénédiction, la pluie d' automne les enveloppe.
Sal 84:8 O Lord God of hosts, hear my prayer: give ear, O God of Jacob. Selah. Jehovah, Andriamanitry ny maro ô, henoy ny fivavako; mandrenesa ry Andriamanitr' i Jakoba ô. Mitombo hery eny am-pandehanana izy, ary miseho eo anatrehan' Andriamanitra any Siona; Ils marchent de hauteur en hauteur, Dieu leur apparaît dans Sion.
Sal 84:9 Behold, O God our shield, and look upon the face of thine anointed. Andriamanitra, Ampinganay ô, tsinjovy ka jereo ny tavan' ny voahosotrao. Iaveh, Andriamanitry ny tafika ô, hoy izy, henoy ny fivavahako, mandrenesa, ry Andriamanitr' i Jakoba! - Selà. Yahvé Dieu Sabaot, écoute ma prière, prête l' oreille, Dieu de Jacob;
Sal 84:10 For a day in thy courts is better than a thousand. I had rather be a doorkeeper in the house of my God, than to dwell in the tents of wickedness. Fa ny indray andro eo an-kianjanao dia tsara noho ny arivo; aleoko mipetraka eo amin' ny tokonam-baravaran' ny tranon' Andriamanitra, toy izay mitoetra ao an-dain' ny ratsy fanahy. Hianao izay ampinganay, ry Andriamanitra, mba jereo, ka tsinjovy ny tavan' ilay Voahosotrao! ô Dieu notre bouclier, vois, regarde la face de ton messie.
Sal 84:11 For the Lord God is a sun and shield: the Lord will give grace and glory: no good thing will he withhold from them that walk uprightly. Fa Masoandro sy Ampinga Jehovah Andriamanitra; fahasoavana sy voninahitra no homen' i Jehovah; tsy hiaro zava-tsoa amin' izay mandeha amin' ny fahitsiana izy. Fa aleo andro iray ao an-kianjanao, toy izay arivo; aleoko mitoetra eo an-tokonam-baravaran' ny tranon' ny Andriamanitro, toy izay monina ao an-dain' ny ratsy fanahy. Mieux vaut un jour en tes parvis que mille à ma guise, rester au seuil dans la maison de mon Dieu qu' habiter la tente de l' impie.
Sal 84:12 O Lord of hosts, blessed is the man that trusteth in thee. Jehovah, Tompon' ny maro ô, sambatra izay olona matoky Anao. Fa masoandro aman' ampinga, Iaveh Andriamanitra; manome fahasoavana amam-boninahitra Iaveh, tsy misy zava-tsoa tsy omeny an' izay mandeha amin' ny tsy fananan-tsiny. Car Yahvé Dieu est rempart et bouclier, il donne grâce et gloire; Yahvé ne refuse pas le bonheur à ceux qui marchent en parfaits.
Sal 84:13 Ry Iavehn' ny tafika, sambatra izay olona mitoky aminao! Yahvé Sabaot, heureux qui se fie en toi!

<-
->