<-
->

Sal 3:1 Lord, how are they increased that trouble me! many are they that rise up against me. Salamo nataon' i Davida, fony izy nandositra an' i Absaloma zanany. Jehovah ô, akory izato hamaroan' ny mampahory ahy! Maro no mitsangana hanohitra ahy. Tonon-kiran' i Davida; fony izy nandositra teo anatrehan' i Absaloma zanany. Psaume. De David. Quand il fuyait devant son fils Absalom.
Sal 3:2 Many there be which say of my soul, There is no help for him in God. Selah. Maro no milaza ny fanahiko hoe: tsy manam-pamonjena amin' Andriamanitra izy. Ry Iaveh ô, akory izato hamaroan' ny fahavaloko! Endrey ity habetsahan' ireo mitsangan-kamely ahy! Yahvé, qu' ils sont nombreux mes oppresseurs, nombreux ceux qui se lèvent contre moi,
Sal 3:3 But thou, O Lord, art a shield for me; my glory, and the lifter up of mine head. Kanjo Hianao, Jehovah ô, no ampinga manodidina ahy, Voninahitro sy mpanandratra ny lohako. Maro ny milaza ny amiko manao hoe: Tsy misy famonjena ho azy intsony eo amin' Andriamanitra! - Selà. nombreux ceux qui disent de mon âme "Point de salut pour elle en son Dieu!"
Sal 3:4 I cried unto the Lord with my voice, and he heard me out of his holy hill. Selah. Amin' ny feoko no iantsoako an' i Jehovah, ary any an-tendrombohiny masina no mamaly ahy Izy. Kanefa, ry Iaveh, hianao no ampingako; hianao no voninahitro sy manandratra ny lohako. Mais toi, Yahvé, bouclier qui m' entoures, ma gloire! tu me redresses la tête.
Sal 3:5 I laid me down and slept; I awaked; for the Lord sustained me. Izaho nandry ka natory; nifoha aho, satria Jehovah no manohana ahy. Miantso an' ny Tompo amin' ny feoko aho, dia mamaly ahy any an-tendrombohiny masina izy. - Selà. A pleine voix je crie vers Yahvé, il me répond de sa montagne sainte.
Sal 3:6 I will not be afraid of ten thousands of people, that have set themselves against me round about. Tsy hatahotra olona alinalina aho, izay milahatra manodidina hamely ahy. Nandry aho dia natory; nifoha indray aho, fa Iaveh no tohako. Et moi, je me couche et m' endors, je m'éveille : Yahvé est mon soutien.
Sal 3:7 Arise, O Lord; save me, O my God: for thou hast smitten all mine enemies upon the cheek bone; thou hast broken the teeth of the ungodly. Mitsangàna, Jehovah ô; vonjeo aho, Andriamanitro ô; fa efa namely ny takolaky ny fahavaloko rehetra Hianao; ny nifin' ny ratsy fanahy novakivakinao. Tsy matahotra aho, eo anoloan' ny vahoaka tsy tambo isaina, izay mivangongo manodidina ahy hatraiza hatraiza. Je ne crains pas ces gens par milliers qui forment un cercle contre moi.
Sal 3:8 Salvation belongeth unto the Lord: thy blessing is upon thy people. Selah. An' i Jehovah ny famonjena; Ho amin' ny olonao anie ny fitahianao. Mitsangana, ry Iaveh ô ! Vonjeo aho, ry Andriamanitro ! Fa hianao no mamely ny takolaky ny fahavaloko rehetra; hianao no manorotoro ny nifin' ny ratsy fanahy. Lève-toi, Yahvé! Sauve-moi, mon Dieu! Tu frappes à la joue tous mes adversaires, les dents des impies, tu les brises.
Sal 3:9 An' ny Tompo ny famonjena! Ho amin' ny vahoakanao anie ny ny fanambinanao! - Selà. De Yahvé, le salut! Sur ton peuple, ta bénédiction!

<-
->