<-
->

Sal 98:1 O sing unto the Lord a new song; for he hath done marvellous things: his right hand, and his holy arm, hath gotten him the victory. Fihirana. Mihirà fihiram-baovao ho an' i Jehovah; Fa efa nanao fahagagana Izy; Ny tanany ankavanana sy ny sandriny masina no nahavitany famonjena. Salamo. Mihira fihiram-baovao ho an' ny Tompo, fa nanao fahagagana izy. Ny tanany ankavanana sy ny sandriny masina no nahazoany ny fandresena. Psaume. Chantez à Yahvé un chant nouveau, car il a fait des merveilles; le salut lui vint de sa droite, de son bras de sainteté.
Sal 98:2 The Lord hath made known his salvation: his righteousness hath he openly shewed in the sight of the heathen. Jehovah efa nampahafantatra ny famonjeny; Teo imason' ny jentilisa no nanehoany ny fahamarinany. Nampiharihary ny famonjeny Iaveh; nanambara ny fahamarinany teo imason' ny firenena izy. Yahvé a fait connaître son salut, aux yeux des païens révélé sa justice,
Sal 98:3 He hath remembered his mercy and his truth toward the house of Israel: all the ends of the earth have seen the salvation of our God. Efa nahatsiaro ny famindram-pony sy ny fahamarinany tamin' ny taranak' i Isiraely Izy; Efa nahita ny famonjen' Andriamanitsika ny vazan-tany rehetra. Notsarovany ny hatsaram-pony amam-pahamarinany amin' ny taranak' Israely. Ny vazan-tany efatra, nahita ny famonjen' Andriamanitsika avokoa. se rappelant son amour et sa fidélité pour la maison d' Israël. Tous les lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu.
Sal 98:4 Make a joyful noise unto the Lord, all the earth: make a loud noise, and rejoice, and sing praise. Mihobia ho an' i Jehovah, ry tany rehetra, Velomy ny hoby, ka mihirà. Manaova hobin-kafaliana mankamin' ny Tompo, hianareo monina amin' ny tany rehetra. Ataovy mipoaka amin' ny feon-java-maneno ny firavoravoanareo. Acclamez Yahvé, toute la terre, éclatez en cris de joie!
Sal 98:5 Sing unto the Lord with the harp; with the harp, and the voice of a psalm. Mankalazà an' i Jehovah amin' ny lokanga, Dia amin' ny lokanga sy ny feo fihirana, Mankalazà an' ny Tompo amin' ny harpa, amin' ny harpa sy amin' ny fihirana. Jouez pour Yahvé sur la harpe, au son des instruments;
Sal 98:6 With trumpets and sound of cornet make a joyful noise before the Lord, the King. Amin' ny trompetra sy ny fitsofana ny anjomara, Ka mihobia eo anatrehan' i Jehovah Mpanjaka. Manaova hobin-kafaliana eo anatrehan' ny Tompo Mpanjaka, amin' ny trompetra amam-peon' anjomara. au son de la trompette et du cor acclamez à la face du roi Yahvé.
Sal 98:7 Let the sea roar, and the fulness thereof; the world, and they that dwell therein. Aoka hirohondrohona ny ranomasina sy izay rehetra ao aminy, Izao rehetra izao sy ny mponina eo aminy. Aoka hisebiseby ny ranomasina mbamin' izay rehetra ao aminy; Aoka ny tany mbamin' ny mponina eo aminy hampiseho ny fientanan-kafaliany. Gronde la mer et sa plénitude, le monde et son peuplement;
Sal 98:8 Let the floods clap their hands: let the hills be joyful together Aoka hiteha-tanana ny riaka; Aoka hiara-mihoby aminy koa ny tendrombohitra Aoka ho velon-tehaka ny ony; aoka hanao hobin-kafaliana ny tendrombohitra rehetra, que tous les fleuves battent des mains et les montagnes crient de joie,
Sal 98:9 Before the Lord; for he cometh to judge the earth: with righteousness shall he judge the world, and the people with equity. Eo anatrehan' i Jehovah, fa avy hitsara ny tany Izy; Hitsara izao rehetra izao amin' ny fahamarinana Izy Ary ny firenena amin' ny fahitsiana. eo anatrehan' ny Tompo, fa avy hitsara ny tany izy; hitsara ny tany araka ny rariny izy, sy ny vahoaka araka ny hitsiny. à la face de Yahvé, car il vient pour juger la terre, il jugera le monde en justice et les peuples en droiture.

<-
->