<-
->

Sal 28:1 Unto thee will I cry, O Lord my rock; be not silent to me: lest, if thou be silent to me, I become like them that go down into the pit. Nataon' i Davida. Hianao no antsoiko, Jehovah ô, Ry vatolampiko ô, aza manentsin-tadiny amiko; fandrao, raha mangina amiko Hianao, dia ho tahaka izay midina any an-davaka aho. Nataon' i Davida. Hianao no antsoiko, ry Iaveh ô, aza manentsin-tadìny amiko, ry vatolampiko, fandrao raha mangina hianao, dia ho tahaka izay midina any an-davaka aho. De David. Vers toi, Yahvé, j' appelle, mon rocher, ne sois pas sourd! que je ne sois, devant ton silence, comme ceux qui descendent à la fosse!
Sal 28:2 Hear the voice of my supplications, when I cry unto thee, when I lift up my hands toward thy holy oracle. Mihainoa ny feon' ny fifonako, raha mitaraina aminao aho, raha manandratra ny tanako ho amin' ny fitoeranao masina indrindra aho. Henoy ny feon' ny fifonako, raha mitaraina aminao aho; raha manandratra ny tànako, mankany amin' ny fitoeranao masina aho. Ecoute la voix de ma prière quand je crie vers toi, quand j'élève les mains, Yahvé, vers ton Saint des Saints.
Sal 28:3 Draw me not away with the wicked, and with the workers of iniquity, which speak peace to their neighbours, but mischief is in their hearts. Aza atao indray manakipaka amin' ny ratsy fanahy sy ny mpanao meloka aho, fa ireny dia milaza fihavanana amin' ny namany, kanjo ratsy no ao am-pony. Aza atao indray mandripaka amin' ny ratsy fanahy aho, amin' ireo mpamorona heloka, izay miresaka fihavanana amin' ny namany, kanjo hasomparana no ao am-pony. Ne me traîne pas avec les impies, avec les malfaisants, qui parlent de paix à leur prochain, et le mal est dans leur coeur.
Sal 28:4 Give them according to their deeds, and according to the wickedness of their endeavours: give them after the work of their hands; render to them their desert. Manomeza azy araka ny asany sy ny faharatsian' ny ataony; eny, manomeza azy araka ny vitan' ny tànany, valio izy araka izay iendrehany. Valio araka ny asany ireny, sy araka ny haratsian' ny asa ataony; valio araka ny vitan' ny tànany izy; omeo azy ny tamby tandrifin' azy. Donne-leur, Yahvé, selon leurs oeuvres et la malice de leurs actes, selon l' ouvrage de leurs mains donne-leur, paie-les de leur salaire.
Sal 28:5 Because they regard not the works of the Lord, nor the operation of his hands, he shall destroy them, and not build them up. Fa tsy mihevitra ny asan' i Jehovah, na ny vitan' ny tànany, izy, dia horavan' i Jehovah izy, fa tsy haoriny. Fa tsy tandreman' ny sainy ny asan' ny Tompo, dia ny asan-tànany: ka horavany kosa fa tsy haoriny izy ireo. Ils méconnaissent les oeuvres de Yahvé, l' ouvrage de tes mains qu' il les abatte et ne les rebâtisse!
Sal 28:6 Blessed be the Lord, because he hath heard the voice of my supplications. Isaorana anie Jehovah, fa efa nihaino ny feon' ny fifonako Izy. Isaorana anie Iaveh, fa nihaino ny feon' ny fifonako izy. Béni soit Yahvé, car il écoute la voix de ma prière!
Sal 28:7 The Lord is my strength and my shield; my heart trusted in him, and I am helped: therefore my heart greatly rejoiceth; and with my song will I praise him. Jehovah no heriko sy ampingako; izy no nitokian' ny foko, ka voavonjy aho; dia mifaly ny foko, ka ny hirako no hiderako Azy. Iaveh no heriko sy ampingako; izy no nitokian' ny foko. Efa voavonjy aho. Ka misomebin-kafaliana ny foko. Ka hidera azy amin' ny hirako aho. Yahvé ma force et mon bouclier, en lui mon coeur a foi; j' ai reçu aide, ma chair a refleuri, de tout coeur je rends grâce.
Sal 28:8 The Lord is their strength, and he is the saving strength of his anointed. Jehovah no heriny, ary Izy no fiarovana mafy hamonjena ny voahosony. Iaveh no herin' ny vahoakany, mandam-pamonjena ho an' ny voahosony izy. Yahvé, force pour son peuple, forteresse de salut pour son messie.
Sal 28:9 Save thy people, and bless thine inheritance: feed them also, and lift them up for ever. Vonjeo ny olonao, ary tahio ny lovanao; andraso izy, ka tezao mandrakizay. Vonjeo ny olonao, ary tahio ny lovanao! Hianao anie no ho mpiandry azy sy hitondra azy mandrakizay. Sauve ton peuple, bénis ton héritage, conduis-les, porte-les à jamais!

<-
->