Ramarlah Antoine : Ny amin' ny finoan' ny Bara
<- Takila 82 Takila 84 ->

[ety a] mbonin’ny tany na dia ny fahafatesan’ny olona tsirairay aza, satria efa voasary eo avokoa ny zavatra rehetra arak’izay efa nolazaina teo. Koa indray mandeha isam-bolana dia tsy maintsy handinika ireo kintana ireo ny ombiasa fa hiharan-doza izy, hahitana koa ny loza tsirairay ho ety an-tany.

Toko VIII : Ny finoany ny amin'ny fambara

Mizara roa hoy izy ny zava-boaharin’Andriamanitra arak’izao hita maso izao, dia ny tany sy izay rehetra eo aminy, ary ny lanitra sy izay eo aminy koa, ka amin'ireo rehetra ireo no anambaran’Andriamanitra izay sitra-pony ety ambonin’ny tany amin'ny olona sy ilazany izay ho tonga aminy na soa na ratsy. Koa arak’izany dia mizara roa ny ahitana ny fambara. 


I- Ny finoany ny amin’ Andriamanitra
II- Ny finoany ny amin’ny fanahy ratsy
III- Ny finoan’ny Bara ny amin’ny fiandohana
IV- Ny finoany ny amin’ny fanavotana
V- Ny finoan’ny Bara ny amin’ny fisoronana
VI- Ny finoan’ny Bara ny amin’ny ody
VII- Ny finoany ny amin’ny vintan’andro
VIII- Ny finoany ny amin'ny fambara
IX- Ny amin'ny fampianaram-pinoana ny ankizy
X- Ny finoany ny amin'ny fiainana any an-koatra
XI- Farany