Ramarlah Antoine : Ny amin' ny finoan' ny Bara
<- Takila 18 Takila 20 ->

[mitolona amin'ny rivotra ] sy ny fanahy ratsy eo aminy tokoa fa tsy mba amin'ny nofo aman-dra. Nefa na dia mahatsiravina toa izany aza ny asany dia misy olona sasany milaza ny tenany ho mpahay ny fanafody misakana ireo, na hamono hahafaty azy mihitsy aza. Noho izany dia mionona ny fanahin’izay voany, fa misy mpampionona, ka matetika no sitrana tokoa.

Toko III : Ny finoan’ny Bara ny amin’ny fiandohana

 « Ny Zanahary izay nahary ny tongotra aman-tànana » hoy izy « no nahary ny lanitra sy ny tany  ». Ny tantara milaza madinidinika ny nanaovan’Andriamanitra izany dia tsy misy, angano sy lovan-tsofina sisa mbola nanatahiry izany eo amin'ny Bara, fa inoany fotsiny izao fa ny Zanahary no nahary izao rehetra izao tany aloha ela tany. Ny niandohan’ny olona no mbola nisy nahatahiry tamin'ny lovan-tsofina ireo ntaolo konkalahy ireo. Ny tantara amin'izany no halahatra eto [fa rakitra miafina]


I- Ny finoany ny amin’ Andriamanitra
II- Ny finoany ny amin’ny fanahy ratsy
III- Ny finoan’ny Bara ny amin’ny fiandohana
IV- Ny finoany ny amin’ny fanavotana
V- Ny finoan’ny Bara ny amin’ny fisoronana
VI- Ny finoan’ny Bara ny amin’ny ody
VII- Ny finoany ny amin’ny vintan’andro
VIII- Ny finoany ny amin'ny fambara
IX- Ny amin'ny fampianaram-pinoana ny ankizy
X- Ny finoany ny amin'ny fiainana any an-koatra
XI- Farany