Ramarlah Antoine : Ny amin' ny finoan' ny Bara
<- Takila 96 Takila 98 ->

[mitandri] na tsara ny fadin-drazana, soloany ny fiainana mandrakizay ho lovany raha manao ny sitra-pon’i Jesosy Tompo izy. Ny fandrahonana hihatra amin'izay tsy manaraka ny fadin-drazana, raisiny literaly ho anjarany, raha manao izay tsy ankasitrahin’ny rainy izay any an-danitra izy.

Izany ny amin'ny fampianaram-pinoana ny ankizy sy ny vokany, fa tonga fitarihan-dàlana ho amin'ny filazantsara indray ireo ankehitriny na dia toy ny vato misakana aza. Ka aoriandriana any dia ho re ny feon’ireo zana-tany Bara ireo hoe : « Soa ihany fa noana aho hahahinanako be ».

Toko X : Ny finoany ny amin'ny fiainana any an-koatra

1- Ny misy izany fitoerana izany

Ny firenena mpivavaka rehetra (afa-tsy


I- Ny finoany ny amin’ Andriamanitra
II- Ny finoany ny amin’ny fanahy ratsy
III- Ny finoan’ny Bara ny amin’ny fiandohana
IV- Ny finoany ny amin’ny fanavotana
V- Ny finoan’ny Bara ny amin’ny fisoronana
VI- Ny finoan’ny Bara ny amin’ny ody
VII- Ny finoany ny amin’ny vintan’andro
VIII- Ny finoany ny amin'ny fambara
IX- Ny amin'ny fampianaram-pinoana ny ankizy
X- Ny finoany ny amin'ny fiainana any an-koatra
XI- Farany