<-
->

Mtt / Koh 7:1 A good name is better than precious ointment; and the day of death than the day of one' s birth. Tsara ny laza soa noho ny menaka manitra; ary ny andro ahaterahana tsy mahaleo ny andro ahafatesana. Aleo laza soa, toy izay hanitra soa; ary aleo ny andro ahafatesana, toy izany ny andro ahaterahana. Mieux vaut un nom que l' huile fine, et le jour de la mort que le jour de la naissance.
Mtt / Koh 7:2 It is better to go to the house of mourning, than to go to the house of feasting: for that is the end of all men; and the living will lay it to his heart. Tsara ny mankamin' ny trano misy fisaonana noho ny mankamin' ny trano misy fanasana; fa ho amin' iny no hiafaran' ny olombelona rehetra, ary ny velona handatsaka am-po izany. Aleo mankany an-trano misy fisaonana, toy izay mankany an-trano misy fanasana; satria itsy voalohany no isehoan' ny hiafaran' ny olombelona, ka atodiky ny velona hieritreritra an' izany ny fony. Mieux vaut aller à la maison du deuil qu'à la maison du banquet, puisque c' est la fin de tout homme; ainsi le vivant y réfléchira.
Mtt / Koh 7:3 Sorrow is better than laughter: for by the sadness of the countenance the heart is made better. Tsara ny alahelo noho ny hehy; fa na dia malahelo aza ny tarehy, mety tsara ihany ny fo. Aleo alahelo toy izay hehy; fa ny tarehy malahelo, mahasoa ny fo. Mieux vaut le chagrin que le rire, car avec un triste visage on peut avoir le coeur joyeux.
Mtt / Koh 7:4 The heart of the wise is in the house of mourning; but the heart of fools is in the house of mirth. Ny fon' ny hendry dia ao amin' ny trano misy fisaonana; fa ny fon' ny adala kosa dia ao amin' ny trano misy fifaliana. Ny fon' ny hendry, ao an-trano misy fisaonana, fa ny fon' ny adala, ao an-trano misy fifaliana. Le coeur du sage est dans la maison du deuil, le coeur des insensés, dans la maison de la joie,
Mtt / Koh 7:5 It is better to hear the rebuke of the wise, than for a man to hear the song of fools. Tsara ny mihaino ny anatra mafy ataon' ny hendry noho ny mihaino ny hiran' ny adala. Aleo mihaino ny fananaran' ny hendry, toy izay mihaino ny hiran' ny adala. Mieux vaut écouter la semonce du sage qu'écouter le chant de l' insensé;
Mtt / Koh 7:6 For as the crackling of thorns under a pot, so is the laughter of the fool: this also is vanity. Toy ny firefodrefotry ny tsilo eo ambanin' ny vilany, dia tahaka izany ny fihomehezan' ny adala; zava-poana koa izany. Fa toy ny firefodrefotry ny tsilo ambany vilany ny hehin' ny adala. Zava-poana koa izany. car tel le bruit des épines sous le chaudron, tel est le rire de l' insensé, et cela aussi est vanité.
Mtt / Koh 7:7 Surely oppression maketh a wise man mad; and a gift destroyeth the heart. Fa ny fampahoriana dia mahavery saina ny hendry; ary ny kolikoly mahasimba ny fo. Fa ny fampahoriana, mahavery saina ny hendry; ary ny kolikoly, mahasimba ny fo. Mais l' oppression rend fou le sage et un présent perd le coeur.
Mtt / Koh 7:8 Better is the end of a thing than the beginning thereof: and the patient in spirit is better than the proud in spirit. Tsara ny iafaran' ny raharaha noho ny iandohany; tsara ny mahari-po noho ny miavanavom-panahy. Aleo ny fiafaran' ny zavatra, toy izay ny fiandohany; aleo fo mahalefitra, toy izay fo miavonavona. Mieux vaut la fin d' une chose que son début, mieux vaut la patience que la prétention.
Mtt / Koh 7:9 Be not hasty in thy spirit to be angry: for anger resteth in the bosom of fools. Aoka tsy halaky tezitra ny fanahinao; fa ny fahatezerana mitoetra ao an-tratran' ny adala. Aza maika foana ny ho tezitra am-po; fa ny tratran' ny adala no fitoeran' ny hatezerana. Ne te hâte pas de t' irriter, car l' irritation habite au coeur des insensés.
Mtt / Koh 7:10 Say not thou, What is the cause that the former days were better than these? for thou dost not enquire wisely concerning this. Aza manao hoe: Ahoana no nahatsara ny andro taloha noho ny ankehitriny? fa tsy avy amin' ny fahendrena no anontanianao izany. Aza manao hoe: Nahoana ny andro taloha, no tsara noho ny ankehitriny? fa tsy mba fahendrena no anontaniana an' izany. Ne dis pas : " Comment se fait-il que le passé fût meilleur que le présent ? " Car ce n' est pas la sagesse qui te fait poser cette question.
Mtt / Koh 7:11 Wisdom is good with an inheritance: and by it there is profit to them that see the sun. Tsara tahaka ny lova ny fahendrena, sady zava-mahasoa ho an' izay mahita masoandro izany. Tsara ny fahendrena miaraka aman-dova, ary mahasoa an' izay mahita masoandro izy. La sagesse est bonne comme un héritage, elle profite à ceux qui voient le soleil.
Mtt / Koh 7:12 For wisdom is a defence, and money is a defence: but the excellency of knowledge is, that wisdom giveth life to them that have it. Fa fialokalofana ny fahendrena, ary fialokalofana ny vola; ary ny mahatsara ny fahalalana dia izao: Maharo ny ain' ny manana azy ny fahendrena. Fa sahala ny fiarovana avy amin' ny vola sy ny fiarovana avy amin' ny fahendrena; nefa soa manan-tombo ny fahaizana, dia mampiaina an' izay manana azy ny fahendrena. Car l' abri de la sagesse vaut l' abri de l' argent, et l' avantage du savoir, c' est que la sagesse fait vivre ceux qui la possèdent.
Mtt / Koh 7:13 Consider the work of God: for who can make that straight, which he hath made crooked? Saino ny asan' Andriamanitra; fa iza moa no mahahitsy izay nataony ho meloka? Jereo ange ny asan' Andriamanitra: Zovy moa no hahahitsy izay nomelohiny? Regarde l' oeuvre de Dieu : qui pourra donc redresser ce qu' il a courbé ?
Mtt / Koh 7:14 In the day of prosperity be joyful, but in the day of adversity consider: God also hath set the one over against the other, to the end that man should find nothing after him. Amin' ny andro mahafaly dia mifalia; ary amin' ny andro mahory mieritrereta; fa nampitanandrifin' Andriamanitra ireo, mba tsy hahitan' ny olona akory izay ho avy any aoriany. Mifalia, amin' ny andron' ny fahasambarana, ary mieritrereta, amin' ny andron' ny fahoriana: fa samy nataon' Andriamanitra ireo, mba tsy hahafantaran' ny olona izay tsy maintsy hihatra aminy. Au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, regarde : Dieu a bel et bien fait l' un et l' autre, afin que l' homme ne trouve rien derrière soi.
Mtt / Koh 7:15 All things have I seen in the days of my vanity: there is a just man that perisheth in his righteousness, and there is a wicked man that prolongeth his life in his wickedness. Izao rehetra izao dia efa hitako tamin' ny androko mandalo foana: misy marina maty amin' ny hamarinany; ary misy meloka ela velona amin' ny haratsiany. Izao rehetra izao no efa samy hitako, tamin' ny andron' ny hatsinontsinoko. Misy marina, maty amin' ny fahamarinany; ary misy ratsy fanahy ela velona amin' ny faharatsiany! J' ai tout vu, en ma vie de vanité : le juste périr dans sa justice et l' impie survivre dans son impiété.
Mtt / Koh 7:16 Be not righteous over much; neither make thyself over wise: why shouldest thou destroy thyself ? Aza marina loatra, ary aza miseho ho hendry loatra; nahoana noho simbanao ny tenanao? Aza dia marin-doatra, ary aza dia miseho ho hendry loatra: ahoana no hitadiavanao hamono tena? Ne sois pas juste à l' excès et ne te fais pas trop sage, pourquoi te détruirais-tu ?
Mtt / Koh 7:17 Be not over much wicked, neither be thou foolish: why shouldest thou die before thy time? Aza ratsy loatra ianao, ary aza adala; nahoana no ho faty ianao, raha tsy efa tonga ny andronao? Aza dia sompatra loatra, ary aza dia adala: Ahoana no hitadiavanao ny ho faty alohan' ny fotoanao? Ne te fais pas méchant à l' excès et ne sois pas insensé, pourquoi mourir avant ton temps ?
Mtt / Koh 7:18 It is good that thou shouldest take hold of this; yea, also from this withdraw not thine hand: for he that feareth God shall come forth of them all. Tsara raha mitana iroa ianao, nefa aza mampiala ny tananao amin' itsy; fa izay matahotra an' Andriamanitra dia ho afaka amin' izany rehetra izany. Tsara ny hitananao an' ity, sy tsy hanaovanao mosalahy amin' iry; fa ny matahotra an' Andriamanitra manalavitra ireo zavatra rehetra diso ohatra ireo. Il est bon de tenir à ceci sans laisser ta main lâcher cela, puisque celui qui craint Dieu trouvera l' un et l' autre.
Mtt / Koh 7:19 Wisdom strengtheneth the wise more than ten mighty men which are in the city. Ny fahendrena no maharo ny hendry mihoatra noho ny mpanapaka folo ao an-tanàna. Ny hendry, omen' ny fahendrena hery, mihoatra noho ny an' ny mpanapaka folo ao an-tanàna. La sagesse rend le sage plus fort que dix gouverneurs dans une ville.
Mtt / Koh 7:20 For there is not a just man upon earth, that doeth good, and sinneth not. Fa tsy misy olona marina ambonin' ny tany izay manao tsara ka tsy manota. Fa tsy misy olombelona marina amin' ny tany, izay manao ny tsara, ka tsy manota akory. Il n' est pas d' homme assez juste sur la terre pour faire le bien sans jamais pécher.
Mtt / Koh 7:21 Also take no heed unto all words that are spoken; lest thou hear thy servant curse thee: Aza mihainohaino ny teny rehetra tenenina, fandrao handre ny mpanomponao manozona anao ianao; Asa asianao raharaha loatra izao teny lazaina rehetra izao; fandrao dia renao manozona anao ny mpanomponao. D' ailleurs ne prête pas attention à toutes les paroles qu' on prononce, ainsi tu n' entendras pas ton serviteur te maudire.
Mtt / Koh 7:22 For oftentimes also thine own heart knoweth that thou thyself likewise hast cursed others. fa fantatry ny fonao fa na dia ny tenanao aza dia mba efa nanozona ny sasany matetika ihany koa. Satria fantatry ny fieritreretanao fa matetika dia efa nanozona ny sasany koa hianao. Car bien des fois ton coeur a su que toi aussi avais maudit les autres.
Mtt / Koh 7:23 All this have I proved by wisdom: I said, I will be wise; but it was far from me. Izany rehetra izany dia notsapaiko tamin' ny fahendrena. Hoy izaho: Ho hendry aho; kanjo lavitra ahy izany. Hitako tamin' ny fahendrena, fa marina izany rehetra izany; dia hoy aho: Ho hendry aho! kanjo nitoetra lavitra ahy ny fahendrena. Tout cela, j' en ai fait l'épreuve par la sagesse; j' ai dit : " je serai sage ", mais c' est hors de ma portée!
Mtt / Koh 7:24 That which is far off, and exceeding deep, who can find it out? Eny, izay rehetra lavitra sady lalina dia lalina, iza no mahatakatra azy? Izay tonga dia lavitra sady lalina dia lalina; ka zovy no mahatratra izany? Hors de portée ce qui fut; profond! profond! Qui le découvrira ?
Mtt / Koh 7:25 I applied mine heart to know, and to search, and to seek out wisdom, and the reason of things, and to know the wickedness of folly, even of foolishness and madness: Nitodika aho, ka nampiasaiko ny foko hahalala sy handinika ary hitady fahendrena sy izay anton-javatra ary hahafantatra ny faharatsiana ho fahadalana, ary ny fahadalana ho fahaverezan-tsaina; Nikezaka aho, ary ny foko nitady, hahalala, hamototra sy handalina ny fahendrena aman' anton-javatra, ary hitako fa fahaverezan-tsaina ny faharatsiana, ary rediredy foana ny fitondra-tena adala. J' en suis venu, en mon coeur, à connaître, à explorer et à m' enquérir de la sagesse et de la réflexion, à reconnaître le mal pour une chose insensée et la folie pour une sottise.
Mtt / Koh 7:26 And I find more bitter than death the woman, whose heart is snares and nets, and her hands as bands: whoso pleaseth God shall escape from her; but the sinner shall be taken by her. ka hitako fa mangidy noho ny fahafatesana ny vehivavy, izay fandrika sy harato ny fony, sady famatorana ny tànany; nefa izay ankasitrahan' Andriamanitra dia ho afa-mandositra azy, fa ny mpanota ihany no ho azony. Ka hitako fa mangidy noho ny fahafatesana ny vehivavy izay fandrika sy harato ny fony; ary famatorana ny tanany: izay matahotra an' Andriamanitra afa-mandositra azy; fa ny mpanota kosa hosingorany. Et je trouve plus amère que la mort, la femme, car elle est un piège, son coeur un filet, et ses bras des chaînes. Qui plaît à Dieu lui échappe, mais le pécheur s' y fait prendre.
Mtt / Koh 7:27 Behold, this have I found, saith the Preacher, counting one by one, to find out the account: Indro, izany no hitako, hoy Mpitoriteny, raha nandinidinika ny zavatra tsirairay aho mba hahitana izay antony. Izao no hitako, hoy ny Mpitoriteny, tamin' ny andinihana ny zavatra tsirairay, hahitana ny antony, fa tsy tapaka mikatsaka izany ny fanahiko, nefa tsy hitako, dia izao: Nahita lehilahy iray tamin' ny arivo aho, nefa tsy nahita vehivavy iray tamin' izany isa izany ihany kosa. Voici ce que je trouve, dit Qohélet, en regardant une chose après l' autre pour en tirer une réflexion
Mtt / Koh 7:28 Which yet my soul seeketh, but I find not: one man among a thousand have I found; but a woman among all those have I not found. Izay notadiaviko koa, fa tsy hitako, dia izao: lehilahy iray no hitako ho marina tao amin' ny arivo; fa tao amin' ny vehivavy arivo dia tsy nisy hitako na dia iray akory aza. Fa jereo ange, izao no hitako: Nataon' Andriamanitra mahitsy fo ny olona, fa mamorona saim-petsy maro kosa izy ireo. que je cherche encore sans la trouver : un homme sur mille je le trouve, mais une femme sur toutes, je ne la trouve pas.
Mtt / Koh 7:29 Lo, this only have I found, that God hath made man upright; but they have sought out many inventions. Indro, izao ihany no hitako: nataon' Andriamanitra mahitsy ny olona, kanjo namorona sain-kafa maro izy. Seulement voici ce que je trouve : Dieu a fait l' homme tout droit, et lui, cherche bien des calculs.

<-
->