<-
->

Mtt / Koh 6:1 There is an evil which I have seen under the sun, and it is common among men: Misy ratsy efa hitako atý ambanin' ny masoandro, ary mitambesatra amin' ny olona izany: Misy ratsy hitako aty ambany masoandro; sady mavesatra amin' ny olombelona izany ratsy izany: Il y a un autre mal que je vois sous le soleil et qui est grand pour l' homme :
Mtt / Koh 6:2 A man to whom God hath given riches, wealth, and honour, so that he wanteth nothing for his soul of all that he desireth, yet God giveth him not power to eat thereof, but a stranger eateth it: this is vanity, and it is an evil disease. dia olona izay omen' Andriamanitra vola aman-karena sy voninahitra, ka tsy misy tsy ananany na inona na inona iriny, nefa tsy omen' Andriamanitra fahefana hihinana amin' izany izy, fa olon-kafa no homana azy; zava-poana sy ratsy mahory koa izany. Misy olona nomen' Andriamanitra vola aman-karena sy voninahitra, ka tsy misy tsy ananany, rahefa mety ho zavatra, irin' ny fanahiny; nefa tsy omen' Andriamanitra fahefana hiarana amin' izany izy, fa olon-kafa no miarana amin' izany. Zava-poana amam-pahoriana mavesatra koa izany. soit un homme à qui Dieu donne richesses, ressources et gloire, et à qui rien ne manque de tout ce qu' il peut désirer; mais Dieu ne le laisse pas maître de s' en nourrir et c' est un étranger qui s' en nourrit : cela est vanité et cruelle souffrance.
Mtt / Koh 6:3 If a man beget an hundred children, and live many years, so that the days of his years be many, and his soul be not filled with good, and also that he have no burial; I say, that an untimely birth is better than he. Na dia misy miteraka zaza zato aza sady tratrantitra, ka efa maro ny andro niainany, nefa tsy mba voky soa ny fanahiny, sady tsy mba alevina akory ny fatiny, dia hoy izaho: Ny tsy tonga volana dia tsara kokoa noho izy. Na dia manan-janaka zato lahy aza ity olona anankiray sady ela velona taona maro izy, ary nihamaro ny andron' ny taonany, raha tsy voky hasambarana ny fanahiny, ary tsy nahazo levenana akory ny tenany, dia sambatra noho izy, ny tsy tonga volana, hoy aho. Soit un homme qui a eu cent enfants et a vécu de nombreuses années, et alors que ses années ont été nombreuses, il ne s' est pas rassasié de bonheur et il n' a même pas de tombeau : je vois que l' avorton est plus heureux que lui.
Mtt / Koh 6:4 For he cometh in with vanity, and departeth in darkness, and his name shall be covered with darkness. Fa toa zava-poana no nihavian' io, ary mandeha ao amin' ny maizina izy, sady ho voasaron' ny aizina ny anarany, Satria foana ny nahatongavany, amin' ny maizina no ahalasanany; ho voasaron' ny aizina ny anarany; Il est venu dans la vanité, il s' en va dans les ténèbres, et dans les ténèbres son nom est enseveli.
Mtt / Koh 6:5 Moreover he hath not seen the sun, nor known any thing: this hath more rest than the other. ary koa, tsy nahita na nahalala ny masoandro akory izy, mahita fitsaharana bebe kokoa noho ilay teo izy. tsy ihany na fantany akory izay masoandro; be fialan-tsasatra izy noho ilay olona. Il n' a même pas vu le soleil et ne l' a pas connu : il y a plus de repos pour lui que pour l' autre.
Mtt / Koh 6:6 Yea, though he live a thousand years twice told, yet hath he seen no good: do not all go to one place? Eny, na dia tratra arivo taona indroa aza izy, nefa tsy nahita soa, tsy ho any amin' ny fitoerana iray ihany va no alehan' izy rehetra? Ka na ho velona indroa arivo taona aza izy nefa tsy miarana amin' ny fahasambarana, tsy samy ho any amin' ny fitoerana iray ihany va ny zava-drehetra? Et même s' il avait vécu deux fois mille ans, il n' aurait pas vu le bonheur; n' est-ce pas vers un même lieu que tous s' en vont ?
Mtt / Koh 6:7 All the labour of man is for his mouth, and yet the appetite is not filled. Ny fisasarana rehetra ataon' ny olona dia ho an' ny vavany ihany, nefa tsy mety afa-po ny faniriany. Ny asan' ny olombelona dia ho an' ny vavany avokoa, nefa ny faniriany tsy mety afa-po na oviana na oviana. Toute la peine que prend l' homme est pour sa bouche, et pourtant son appétit n' est jamais satisfait.
Mtt / Koh 6:8 For what hath the wise more than the fool? what hath the poor, that knoweth to walk before the living? Fa inona no soa azon' ny hendry noho ny adala? Inona no azon' ny malahelo izay mahay mitondra tena eo imason' ny velona? Fa inona no soa azon' ny hendry mihoatra noho ny an' ny adala? inona no soa azon' ny mahantra mahay mitondra tena eo imason' ny velona? Quel avantage a le sage sur l' insensé ? Et qu' en est-il de l' indigent qui sait se conduire devant les vivants ?
Mtt / Koh 6:9 Better is the sight of the eyes than the wandering of the desire: this is also vanity and vexation of spirit. Ny fahitan' ny maso dia mahafinaritra noho ny firenirenin' ny faniriana. Zava-poana sy misambo-drivotra foana koa izany. Aleo ny hita maso, toy izay ny firedireden' ny faniriana. Zava-poana amam-panenjehan-drivotra ihany koa izany. Mieux vaut ce que voient les yeux que le mouvement du désir, cela aussi est vanité et poursuite de vent!
Mtt / Koh 6:10 That which hath been is named already, and it is known that it is man: neither may he contend with him that is mightier than he. Izay efa teo dia voalaza anarana hatry ny fony ela, ary fantatra fa ny olona dia tsy mahazo mifandahatra amin' izay mahery noho izy. Ny zavatra tonga rehetra, dia efa voatondro anarana rahateo; fantatra ihany izay ho toetry ny olona; ary tsy mahazo mifandahatra amin' izay mahery noho izy izy. Ce qui fut a déjà été nommé et l' on sait ce qu' est un homme : il ne peut faire procès à celui qui est plus fort que lui.
Mtt / Koh 6:11 Seeing there be many things that increase vanity, what is man the better? Fa maro ny zavatra mahabe ny zava-poana, koa inona no soa azon' ny olona? Fa betsaka ny teny izay mampitombo ny zava-poana fotsiny: Ka inona no soa azon' ny olona amin' izany? Plus il y a de paroles, plus il y a de vanité, quel avantage pour l' homme ?
Mtt / Koh 6:12 For who knoweth what is good for man in this life, all the days of his vain life which he spendeth as a shadow? for who can tell a man what shall be after him under the sun? Fa iza no mahalala izay mahasoa ny olona amin' izao fiainana izao, dia ny andro vitsy mandalo foana izay laniny toy ny fihelin' ny aloka? Fa iza no hahalaza amin' ny olona izay zavatra ho avy any aoriany atý ambanin' ny masoandro? Satria, iza tokoa moa no mahalala, izay soa ho an' ny olona amin' ity fiainana ity; dia amin' izao andro foana iainany izao, izay andalovany toy ny fihelin' ny aloka? Ary zovy no mahalaza amin' ny olona, izay zavatra ho avy any aoriana, aty ambany masoandro? Et qui sait ce qui convient à l' homme pendant sa vie, tout au long des jours de la vie de vanité qu' il passe comme une ombre ? Qui annoncera à l' homme ce qui doit venir après lui sous le soleil ?

<-
->