<-
->

Mtt / Koh 12:1 Remember now thy Creator in the days of thy youth, while the evil days come not, nor the years draw nigh, when thou shalt say, I have no pleasure in them; Ary tsarovy ny Mpanao anao amin' ny andro fahatanoranao, dieny tsy mbola tonga ny andro mahory, ary tsy mbola mihatra ny taona izay hanaovanao hoe; Tsy sitrako izao; Tsarovy ny Mpahary anao, amin' ny andron' ny fahatanoranao, dieny tsy mbola tonga ny andro ratsy ary tsy mbola akaiky ny taona hanaovanao hoe: - Tsy sitrako izao. Et souviens-toi de ton Créateur aux jours de ton adolescence, avant que viennent les jours mauvais et qu' arrivent les années dont tu diras : " Je ne les aime pas ";
Mtt / Koh 12:2 While the sun, or the light, or the moon, or the stars, be not darkened, nor the clouds return after the rain: dieny tsy mbola maizina ny masoandro sy ny fahazavana sy ny volana sy ny kintana, ary tsy mbola mitambatra indray ny rahona, rehefa latsaka ny ranonorana; Dieny mbola tsy maizina ny masoandro, sy ny fahazavana ary ny volana aman-kintana, ary mbola tsy mitambatra indray ny rahona aorian' ny orana, avant que s' obscurcissent le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que reviennent les nuages après la pluie;
Mtt / Koh 12:3 In the day when the keepers of the house shall tremble, and the strong men shall bow themselves, and the grinders cease because they are few, and those that look out of the windows be darkened, fa amin' izay dia hangovitra ny mpiandry trano, ary hanjoko ny lehilahy matanjaka, ary hitsahatra ny ankizivavy mpitoto, satria efa vitsy ireo, ary ho maizina ny vehivavy mitsirika eo am-baravarankely, amin' ny andro angovitan' ny mpiandry trano, ikainkonan' ny lehilahy matanjaka, iatoan' ny ankizivavy mitoto, fa mihavitsy isa; ihamaizinan' ireo mitazana eo am-baravarankely, au jour où tremblent les gardiens de la maison, où se courbent les hommes vigoureux, où les femmes, l' une après l' autre, cessent de moudre, où l' obscurité gagne celles qui regardent par la fenêtre.
Mtt / Koh 12:4 And the doors shall be shut in the streets, when the sound of the grinding is low, and he shall rise up at the voice of the bird, and all the daughters of musick shall be brought low; ary hirindrina ny varavarana kopa-droa mankeny an-dalambe, rehefa malemy ny feon' ny fikosoham-bary; ary ho taitra ny olona, raha vao maneno ny voronkely, ary halemy feo ny zazavavy mpihira rehetra; ikatonan' ny varavarana kopa-droa mankeny an-dalambe, nahamihamalemy ny feon' ny vato fikosoham-bary, izay itsanganan' ny olona mandre ny feon' ny voronkely sy ahalasanan' ny ankizivavy mpihira rehetra, Quand la porte est fermée sur la rue, quand tombe la voix du moulin, quand on se lève à la voix de l' oiseau, quand se taisent toutes les chansons.
Mtt / Koh 12:5 Also when they shall be afraid of that which is high, and fears shall be in the way, and the almond tree shall flourish, and the grasshopper shall be a burden, and desire shall fail: because man goeth to his long home, and the mourners go about the streets: ary koa, hatahotra ny fiakarana izy, ary toa hisy zava-mahatahotra eny an-dalana; ary hamony ny hazo amygdala, ary ny valala aza ho tonga mavesatra, ary ny voan-tsimperifery aza tsy hanan-kery intsony fa mandroso ho any amin' ny tranony mandrakizay ny olona, ary ny mpisaona mandehandeha eny an-dalambe amin' izay atahoran' ny olona ny eny amin' ny fitoerana avo, izay ivadihan' ny olona fo eny an-dalambe, amin' izay amonian' ny amandie, sy ahatongavan' ny valala ho mavesatra, ary tsy hisy asany intsony ny kapra, fa miainga ho any amin' ny fonenany mandrakizay ny olona, ary mitety ny arabe ny mpitomany; Quand on redoute la montée et qu' on a des frayeurs en chemin. Et l' amandier est en fleur, et la sauterelle est pesante, et la câpre perd son goût. Tandis que l' homme s' en va vers sa maison d'éternité et les pleureurs tournent déjà dans la rue.
Mtt / Koh 12:6 Or ever the silver cord be loosed, or the golden bowl be broken, or the pitcher be broken at the fountain, or the wheel broken at the cistern. dieny tsy mbola mivaha ny kofehy volafotsy, ary tsy mbola vaky ny vilia volamena fitoeran-diloilo, ary tsy mbola rava ny barika eo an-doharano, ary tsy mbola tapaka ny kodia eo an-davaka famorian-drano, dieny mbola tsy tapaka ny kofehy volafotsy, mbola tsy vaky ny tamaboa volamena, mbola tsy vaky ny siny eo an-doharano, mbola tsy tapaka ny bolaky ka latsaka eo an-davaka famorian-drano; Avant que lâche le fil d' argent, que la coupe d' or se brise, que la jarre se casse à la fontaine, que la poulie se rompe au puits
Mtt / Koh 12:7 Then shall the dust return to the earth as it was: and the spirit shall return unto God who gave it. ka ny vovoka dia hiverina amin' ny tany ho toy ny teo, fa ny fanahy kosa hiverina amin' Andriamanitra, Izay nanome iny. dieny mbola tsy miverina amin' ny tany ny vovoka, araka ny toetrany taloha indray, ary ny fanahy kosa hiverina amin' Andriamanitra izay nanome azy. et que la poussière retourne à la terre comme elle en est venue, et le souffle à Dieu qui l' a donné.
Mtt / Koh 12:8 Vanity of vanities, saith the Preacher; all is vanity. Zava-poana dia zava-poana, hoy Mpitoriteny, eny, zava-poana ny zavatra rehetra! Zava-poana dia zava-poana, hoy ny Mpitoriteny, zava-poana ny zavatra rehetra. Vanité des vanités, dit Qohélet, tout est vanité.
Mtt / Koh 12:9 And moreover, because the Preacher was wise, he still taught the people knowledge; yea, he gave good heed, and sought out, and set in order many proverbs. Ary koa, satria hendry Mpitoriteny, dia nampianatra ny olona fahalalana izy; eny, nandinika sy nieritreritra ary nandahatra ohabolana maro izy. Afa-tsy ny maha-olon-kendry ny Mpitoriteny, dia nampianatra ny fahaizana ny vahoaka koa izy; nandinika sy nandajalanja izy, ary nandahatra oha-teny maro. Sans compter que Qohélet fut un sage, il a encore enseigné au peuple le savoir; il a pesé, examiné et corrigé beaucoup de proverbes;
Mtt / Koh 12:10 The Preacher sought to find out acceptable words: and that which was written was upright, even words of truth. Mpitoriteny nitady hahita teny mahafinaritra; ary izay mahitsy no voasorany, dia tenin' ny fahamarinana. Nikely aina ny Mpitoriteny hahita fomba fiteny mahafinaritra, sy hanoratra tenim-pahamarinana araka ny hitsiny. Qohélet s' est efforcé de trouver beaucoup de paroles plaisantes et d'écrire des paroles de vérité.
Mtt / Koh 12:11 The words of the wise are as goads, and as nails fastened by the masters of assemblies, which are given from one shepherd. Ny tenin' ny hendry dia toy ny fanindronan-omby sy toy ny hombo voatsatoka, ry mpanangona, omen' ny mpiandry iray izy; Ny tenin' ny hendry dia toy ny fanindronana omby; ny boky nanangonana azy toy ny fantsika voahombo; atolotry ny Mpiandry iray monja ireo teny ireo. Les paroles du sage sont comme des aiguillons et comme des piquets plantés par les maîtres de troupeaux; ils sont mis par le même pasteur.
Mtt / Koh 12:12 And further, by these, my son, be admonished: of making many books there is no end; and much study is a weariness of the flesh. ary he koa, anaka! minoa anatra ianao; fa tsy misy farany ny manao boky maro, ary manasatra ny tena ny fianarana be. Ary raha teny mihoatra noho izao kosa, anaka, aoka ho efa voaanatra hianao. Fa ny manampy manampy boky ihany tsy hisy farany; ary ny fianarana be koa, fanasaran-tena. En plus de cela, mon fils, sois averti que faire des livres est un travail sans fin et que beaucoup d'étude fatigue le corps.
Mtt / Koh 12:13 Let us hear the conclusion of the whole matter: Fear God, and keep his commandments: for this is the whole duty of man. Ary rehefa re izany rehetra izany, dia izao no faran' ny teny: Andriamanitra no atahory, ary ny didiny no tandremo, fa izany no tokony hataon' ny olona rehetra. Famaranana ny lahateny, rahefa feno avokoa izy rehetra: Matahora an' Andriamanitra ary mitandrema ny didiny, fa izany tokana no izy amin' ny olombelona; Fin du discours. Tout est entendu. Crains Dieu et observe ses commandements, car c' est là le devoir de tout homme.
Mtt / Koh 12:14 For God shall bring every work into judgment, with every secret thing, whether it be good, or whether it be evil. Fa ny atao rehetra dia ho entin' Andriamanitra ho amin' ny fitsarana ny zava-miafina rehetra, na soa na ratsy. satria holazain' Andriamanitra amin' ny fitsarana avokoa, ny zava-miafina rehetra, mbamin' ny asa rehetra, na tsara na ratsy. Car Dieu amènera en jugement toutes les actions de l' homme, tout ce qui est caché, que ce soit bien ou mal.

<-
->