<-
->

Mtt / Koh 10:1 Dead flies cause the ointment of the apothecary to send forth a stinking savour: so doth a little folly him that is in reputation for wisdom and honour. Ny fatin-dalitra mahamaimbo sy mampamorivory ny menaky ny mpangaroharo zava-manitra; ary toy izany, ny fahadalana kely dia mavesatra noho ny fahendrena sy ny voninahitra. Fatin-dalitra mahamaimbo sy manimba ny diloilon' ny mpanao zava-manitra; tahaka izany koa ny fahadalana kely mahaleo ny fahendrena amam-boninahitra. Une mouche morte gâte l' huile du parfumeur, un peu de sottise compte plus que sagesse et gloire.
Mtt / Koh 10:2 A wise man' s heart is at his right hand; but a fool' s heart at his left. Ny fon' ny hendry dia eo ankavanany; fa ny fon' ny adala kosa dia eo ankaviany. Ny fon' ny hendry eo ankavanany; ny fon' ny adala kosa eo ankaviany. Le sage se dirige bien, l' insensé va de travers.
Mtt / Koh 10:3 Yea also, when he that is a fool walketh by the way, his wisdom faileth him, and he saith to every one that he is a fool. Ary koa, raha mandeha eny an-dalambe ny adala, dia levona ny fahalalany, ka milaza tena amin' ny olona rehetra izy fa adala. Ary koa raha mandeha eny an-dàlana ny adala, dia very hevitra izy, ka maneho ny hadalany amin' ny olona rehetra. Qu' il avance sur la route, celui qui est insensé, l' esprit lui manque, et tous disent : " C' est un insensé! "
Mtt / Koh 10:4 If the spirit of the ruler rise up against thee, leave not thy place; for yielding pacifieth great offences. Raha tezeran' ny mpanapaka ianao, aza miala amin' ny fitoeranao; fa ny fahatsindriam-po mahasakana ny fahadisoana lehibe. Raha misondrotra tezitra aminao ny fon' ny mpanapaka, aza miala eo amin' ny fitoeranao, fa ny fahatsindriam-po mahasakana hadisoana be vava. Si l' humeur de celui qui commande se monte contre toi, ne quitte pas ta place, car le calme évite de grands péchés.
Mtt / Koh 10:5 There is an evil which I have seen under the sun, as an error which proceedeth from the ruler: Misy ratsy efa hitako atý ambanin' ny masoandro, ka toa fahadisoana ataon' ny mpanapaka izany; Misy ratsy efa hitako aty ambany masoandro, tahaka ny hadisoana avy amin' ny mpanjaka izany: Il y a un mal que je vois sous le soleil, c' est comme une méprise de la part du souverain :
Mtt / Koh 10:6 Folly is set in great dignity, and the rich sit in low place. Asandratra ho ambony indrindra ny adala, ary ny mpanankarena mipetraka eo amin' ny toerana ambany. Ny fahadalana mitana raharaha ambony, ary misy mpanankarena, mipetraka amin' ny toetra ambany. la folie placée au plus haut et des riches qui restent dans l' abaissement.
Mtt / Koh 10:7 I have seen servants upon horses, and princes walking as servants upon the earth. Efa hitako ny mpanompo mitaingin-tsoavaly, ary ny mpanapaka kosa mandeha an-tongotra toy ny mpanompo. Misy mpanompo hitako mitaingin-tsoavaly, ary andriandahy kosa nandeha tongotra toa mpanompo. Je vois des esclaves aller à cheval et des princes à pied comme des esclaves.
Mtt / Koh 10:8 He that diggeth a pit shall fall into it; and whoso breaketh an hedge, a serpent shall bite him. Izay mihady lavaka no ho latsaka ao, ary izay mandrava fefy vato no hokekerin' ny menarana. Izay mihady lavaka mety ho latsaka ao, ary izay mandrava rafi-bato mety hokekerin' ny menarana. Qui creuse une fosse tombe dedans, qui sape un mur, un serpent le mord;
Mtt / Koh 10:9 Whoso removeth stones shall be hurt therewith; and he that cleaveth wood shall be endangered thereby. Izay manovoka vato dia haratrany, ary izay mamaky hazo no ho voany. Izay manenda-bato, mety haratran' izany; ary ny mamaky hazo mety ho voany. qui extrait des pierres se blesse avec, qui fend du bois prend un risque.
Mtt / Koh 10:10 If the iron be blunt, and he do not whet the edge, then must he put to more strength: but wisdom is profitable to direct. Raha dombo ny antsy ka tsy asainy, dia tsy maintsy manao an-teninaina izy; fa ny fahendrena no mahasoa, satria mahalavorary ny raharaha izany. Raha dombo ny antsy ka tsy asaina ny lelany, dia tsy maintsy manao an' aina ny mpikapa; fa ny fahendrena no metimety kokoa hahombiazana. Si le fer est émoussé et qu' on n' en aiguise pas la lame, il faut redoubler de forces; mais il y a profit à faire aboutir la sagesse.
Mtt / Koh 10:11 Surely the serpent will bite without enchantment; and a babbler is no better. Raha manaikitra ny menarana, satria tsy mbola nasiana ody, dia ahoana no mahatsara ny mpanao ody? Raha manaikitra ny bibilava fa tsy natao izay hampahasondriana azy, dia tsy misy tombo-tsoa ho an' ny mpampahasondriana. Si, faute d'être charmé, le serpent mord, il n' y a pas de profit pour le charmeur.
Mtt / Koh 10:12 The words of a wise man' s mouth are gracious; but the lips of a fool will swallow up himself. Soa ny teny aloaky ny vavan' ny hendry; fa ny molotry ny adala kosa mitelina ny tenany. Mahafinaritra ery ny teny aloaky ny vavan' ny hendry; mihinana ny tenany kosa ny molotry ny adala. Les paroles du sage plaisent, les lèvres de l' insensé le perdront :
Mtt / Koh 10:13 The beginning of the words of his mouth is foolishness: and the end of his talk is mischievous madness. Ny fiandohan' ny teny aloaky ny vavany dia fahadalana, ary ny fiafaran' ny teniny dia fahaverezan-tsaina mampidi-doza. Ny fiandohan' ny teny avy amin' ny vavany, fahadalana; ary fiafaran' ny lahateniny koa, fahaverezan-tsaina misafoaka. le début de ses paroles est folie et la fin de son propos perfide sottise.
Mtt / Koh 10:14 A fool also is full of words: a man cannot tell what shall be; and what shall be after him, who can tell him? Maro teny ny adala nefa tsy misy olona mahalala izay ho avy; ary iza no mahalaza aminy ny ho avy any aoriany? Mampitombo ny teny ho maro, ny adala!... Tsy fantatry ny olona izay ho avy; ary iza no hilaza aminy izay ho avy any aoriany? Le fou multiplie les paroles, mais l' homme ne sait pas ce qui sera : ce qui arrivera après lui, qui le lui annoncera ?
Mtt / Koh 10:15 The labour of the foolish wearieth every one of them, because he knoweth not how to go to the city. Ny fisasaran' ny adala mahareraka azy, fa ny lalana mankany an-tanàna aza tsy fantany akory. Ny asan' ny adala mandreraka azy; fa ny mankany an-tanàna avy no tsy fantany. Le travail de l' insensé le fatigue, lui qui ne sait même pas aller à la ville.
Mtt / Koh 10:16 Woe to thee, O land, when thy king is a child, and thy princes eat in the morning! Lozanao, ry tany, raha zaza no mpanjakanao, ary ny lehibenao homa-maraina! Loza ho anao, ry tany izay manana zaza ho mpanjaka, ary ny mpanapaka homana hatry ny vao maraina! Malheur à toi, pays dont le roi est un gamin, et dont les princes mangent dès le matin!
Mtt / Koh 10:17 Blessed art thou, O land, when thy king is the son of nobles, and thy princes eat in due season, for strength, and not for drunkenness! Sambatra kosa ianao, ry tany, raha tena karazan' andriana no mpanjakanao, ary ny lehibenao homana amin' izay fotoana mety, mba hampahatanjaka ny tenany, fa tsy ny hampahamamo azy! Sambatra hianao, ry tany, izay manana zanak' andriana ho mpanjaka, ary ny mpanapaka homana amin' ny fotoana mety, mba hanohana ny ainy fa tsy hiarana amin' ny fisotro. Heureux le pays dont le roi est né noble, dont les princes mangent au temps voulu pour prendre des forces et non pour banqueter!
Mtt / Koh 10:18 By much slothfulness the building decayeth; and through idleness of the hands the house droppeth through. Ny fahalainana be no mampianjera ny lohatrano, ary ny hakamoan' ny tanana no mampitete ny trano. Raha kamo ny tànana, miletsy ny lohatrano; ary raha miborera ny tànana, mitete ny trano. Pour des mains paresseuses, la poutre cède, pour des mains négligentes, il pleut dans la maison.
Mtt / Koh 10:19 A feast is made for laughter, and wine maketh merry: but money answereth all things. Ataony laolao ny hanina, ary ny divay no maharavoravo ny aina, ary ny vola no hahazoana ny zavatra rehetra. Misakafo ny olona hiaranana amin' ny fahafinaretana; ny divay maharavoravo ny fiainana, ary ny vola, hahazoana ny zavatra rehetra. Pour se divertir on fait un repas, le vin réjouit les vivants et l' argent a réponse à tout.
Mtt / Koh 10:20 Curse not the king, no not in thy thought; and curse not the rich in thy bedchamber: for a bird of the air shall carry the voice, and that which hath wings shall tell the matter. Aza manozona ny mpanjaka na dia amin' ny eritreritrao aza; ary aza manozona ny mpanankarena na dia ao anatin' ny efi-trano fandrianao aza; fa na dia ny voro-manidina aza anie ka hitondra ny feo, ary na dia ny manana elatra dia hanambara ny teny. Aza manozona ny mpanjaka, na ao an-tsainao aza; aza manozona ny manam-pahefana, na eo an' efitrano fandrianao aza; fa ny voromanidina hitondra ny feonao; ary ny biby manan' elatra hanely ny teninao. Ne maudis pas le roi, fût-ce en pensée, ne maudis pas le riche, fût-ce dans ta chambre, car un oiseau du ciel emporterait le bruit, celui qui a des ailes redirait ta parole.

<-
->