<-
->

Eks 23:1 Thou shalt not raise a false report: put not thine hand with the wicked to be an unrighteous witness. Aza manangan-tsaho foana. Aza mifandray tanana amin' ny ratsy fanahy ho vavolombelona mampidi-doza. Aza manely tsaho tsy marina. Aza manampy ny ratsy fanahy ka mitsangan-ko vavolombelona manombotomboka. " Tu ne colporteras pas de fausses rumeurs. Tu ne prêteras pas la main au méchant en témoignant injustement.
Eks 23:2 Thou shalt not follow a multitude to do evil; neither shalt thou speak in a cause to decline after many to wrest judgment: Aza manaraka ny maro hanao ratsy; ary aza mamaly ny amin' ny adin' olona hivily hanaraka ny maro hamadika ny rariny. Aza momba ny maro hanao ratsy; raha misy ady aza miandany amin' ny maro ka mitsangan-ko vavolombelona nampitanila ny fitsarana. Tu ne prendras pas le parti du plus grand nombre pour commettre le mal, ni ne témoigneras dans un procès en suivant le plus grand nombre pour faire dévier le droit,
Eks 23:3 Neither shalt thou countenance a poor man in his cause. Aza mandravaka ny tenin' ny malahelo eo amin' ny fandaharan-teniny ianao. Aza momba ny malahelo amin' ny adiny. ni ne favoriseras le miséreux dans son procès.
Eks 23:4 If thou meet thine enemy' s ox or his ass going astray, thou shalt surely bring it back to him again. Raha hitanao mania ny ombin' ny fahavalonao, na ny borikiny, dia avereno any aminy mihitsy izany. Raha hitanao mania ny ombim-pahavalonao na ny ampondrany dia aza diso ny mamerina izany any aminy. Si tu rencontres le boeuf ou l'âne de ton ennemi qui vague, tu dois le lui ramener.
Eks 23:5 If thou see the ass of him that hateth thee lying under his burden, and wouldest forbear to help him, thou shalt surely help with him. Raha hitanao ny borikin' izay mankahala anao mihonaka ao ambanin' ny entany, dia aza malaina hamonjy azy ianao, fa manampia ny namanao hamaha azy tokoa. Raha hitanao mihonaka ao ambanin' ny entany ny ampondran' izay mankahala anao, dia aza ilaozanao izy, fa miraisa hina aminy hanala ny entany. Si tu vois l'âne de celui qui te déteste tomber sous sa charge, cesse de te tenir à l'écart ; avec lui tu lui viendras en aide.
Eks 23:6 Thou shalt not wrest the judgment of thy poor in his cause. Aza mamily ny rariny izay ananan' ny malahelo ao aminao, raha manana ady izy. Aza mamilivily ny rariny ananan' ny mahantra raha manana ady izy. Tu ne feras pas dévier le droit de ton pauvre dans son procès.
Eks 23:7 Keep thee far from a false matter; and the innocent and righteous slay thou not: for I will not justify the wicked. Manalavira izay teny lainga, ary aza mamono izay tsy manan-tsiny sy izay marina ianao; fa tsy hanamarina ny meloka Aho. Fadio ny ady tsy marina ka aza mamono ny tsy manan-tsiny sy ny marina, fa tsy hamela ny meloka aho. Tu te tiendras loin d' une cause mensongère. Ne fais pas périr l' innocent ni le juste et ne justifie pas le coupable.
Eks 23:8 And thou shalt take no gift: for the gift blindeth the wise, and perverteth the words of the righteous. Ary aza mandray kolikoly, fa ny kolikoly mahajamba ny mason' ny mahiratra sy mamadika ny tenin' ny marina. Aza mandray kolikoly fa mahajamba ny mahiratra ny kolikoly, ka tsy ahombiazan' ny ady marina. Tu n' accepteras pas de présents, car le présent aveugle les gens clairvoyants et ruine les causes des justes.
Eks 23:9 Also thou shalt not oppress a stranger: for ye know the heart of a stranger, seeing ye were strangers in the land of Egypt. Ary aza mampahory vahiny, fa ianareo mahalala ny fon' ny vahiny, satria efa mba vahiny tany amin' ny tany Egypta ihany ianareo. Aza mampahory vahiny fa fantatrao ny fon' ny vahiny, satria efa mba vahiny tany amin' ny tany Ejipta koa hianareo. Tu n' opprimeras pas l'étranger. Vous savez ce qu'éprouve l'étranger, car vous-mêmes avez été étrangers au pays d'Égypte.
Eks 23:10 And six years thou shalt sow thy land, and shalt gather in the fruits thereof: Ary enin-taona no hamafazanao amin' ny taninao sy hanangonanao ny vokatra; Mandritra ny enin-taona no hamafazanao ny taninao sy hanangonanao ny vokatra aminy. " Pendant six ans tu ensemenceras la terre et tu en engrangeras le produit.
Eks 23:11 But the seventh year thou shalt let it rest and lie still; that the poor of thy people may eat: and what they leave the beasts of the field shall eat. In like manner thou shalt deal with thy vineyard, and with thy oliveyard. fa amin' ny taona fahafito kosa dia hatsahatrao tsy hovolena izy, mba hisy hohanin' ny malahelo amin' ny firenenao; ary izay sisan' ireo dia mba hohanin' ny biby any an-tsaha kosa. Toy izany koa no hataonao amin' ny tanim-boalobokao sy amin' ny tanin' olivanao. Fa amin' ny taona fahafito, avelao izy fa aza kasihina, ary hohanin' ny mahantra eo amin' ny firenenao ary hohanin' ny biby any an-tsaha ny sisa tsy lany. Torak' izany koa no hataonao amin' ny tanim-boalobokao sy ny olivanao. Mais la septième année, tu la laisseras en jachère et tu en abandonneras le produit ; les pauvres de ton peuple le mangeront et les bêtes des champs mangeront ce qu' ils auront laissé. Tu feras de même pour ta vigne et pour ton olivier.
Eks 23:12 Six days thou shalt do thy work, and on the seventh day thou shalt rest: that thine ox and thine ass may rest, and the son of thy handmaid, and the stranger, may be refreshed. Henemana no hanaovanao ny raharahanao; fa amin' ny andro fahafito dia hitsahatra ianao, mba hialan' ny ombinao sy ny borikinao sasatra, ary mba hakan' ny zanaky ny ankizivavinao sy ny vahiny aina. Mandritra ny henemana no hanaovanao ny asanao, fa amin' ny andro fahafito mitsahara, mba hiala sasatra ny omby aman' ampondranao, sy haka aina ny zanaky ny ankizivavinao sy ny vahiny. Pendant six jours tu feras tes travaux, et le septième jour tu chômeras, afin que se reposent ton boeuf et ton âne et que reprennent souffle le fils de ta servante ainsi que l'étranger.
Eks 23:13 And in all things that I have said unto you be circumspect: and make no mention of the name of other gods, neither let it be heard out of thy mouth. Ary tandremo izay rehetra nolazaiko taminareo, ka aza manonona ny anaran' andriamani-kafa akory ianareo; aza avela ho re avy amin' ny vavanao izany. Tandremo avokoa ny zavatra rehetra nandidiako anao; aza manonona anaran' andriamani-kafa: aoka tsy hisy re aloaky ny vavanao akory izany. Vous prendrez garde à tout ce que je vous ai dit et vous ne ferez pas mention du nom d' autres dieux : qu' on ne l' entende pas sortir de ta bouche.
Eks 23:14 Three times thou shalt keep a feast unto me in the year. Intelo isan-kerintaona no hanaovanao andro firavoravoana ho Ahy. Intelo isan-taona no hanaovanao fety fankalazana ahy. " Tu me fêteras trois fois l' an.
Eks 23:15 Thou shalt keep the feast of unleavened bread: (thou shalt eat unleavened bread seven days, as I commanded thee, in the time appointed of the month Abib; for in it thou camest out from Egypt: and none shall appear before me empty:) Tandremo ny andro firavoravoana fihinanana ny mofo tsy misy masirasira; hafitoana no hihinananao ny mofo tsy misy masirasira, araka izay nandidiako anao, amin' ny fotoan' andro amin' ny volana Abiba, fa tamin' izany no nivoahanao avy tany Egypta; ary aoka tsy hisy hiseho foana tsy mitondra fanatitra eo anatrehako. Hitandrina ny fetin' ny Azima hianao: mandritra ny hafitoana dia hihinana mofo tsy misy lalivay hianao araka ny nandidiako anao, amin' ny fotoam-boafetra amin' ny volana abiba, fa tamin' io volana io no nivoahanao tany Ejipta; ka aza miseho eo anatrehako tsy mitondra fanatitra. Tu observeras la fêtes des Azymes. Pendant sept jours tu mangeras des azymes, comme je te l' ai ordonné, au temps fixé du mois d' Abib, car c' est en ce mois que tu es sorti d'Égypte. On ne se présentera pas devant moi les mains vides.
Eks 23:16 And the feast of harvest, the firstfruits of thy labours, which thou hast sown in the field: and the feast of ingathering, which is in the end of the year, when thou hast gathered in thy labours out of the field. Ary tandremo koa ny andro firavoravoana amin' ny fijinjana ny voaloham-bokatry ny asanao, izay nafafinao tany an-tsaha, sy ny andro firavoravoana amin' ny fanangonana amin' ny faran' ny taona, raha manangona ny vokatry ny asanao avy any an-tsaha ianao. Hotandremanao ny fetin' ny fijinjana, fetin' ny voaloham-bokatry ny asanao izay nafafinao tany an-tsaha; ary ny fetin' ny fanangonam-bokatra amin' ny faran' ny taona, izay hanangonanao ny vokatry ny asanao tany an-tsaha; Tu observeras la fête de la Moisson, des prémices de tes travaux de semailles dans les champs, et la fête de la Récolte, en fin d' année, quand tu rentreras des champs le fruit de tes travaux.
Eks 23:17 Three items in the year all thy males shall appear before the Lord God. Dia intelo isan-kerintaona no hisehoan' ny lehilahy rehetra aminareo eo anatrehan' i Jehovah Tompo. koa intelo isan-taona no hisehoan' ny lehilahy rehetra eo anatrehan' ny Tompo Iaveh. Trois fois l' an, toute ta population mâle se présentera devant le Seigneur Yahvé.
Eks 23:18 Thou shalt not offer the blood of my sacrifice with leavened bread; neither shall the fat of my sacrifice remain until the morning. Aza manatitra ny ran' ny zavatra vonoina hatao fanatitra ho Ahy ianao, raha mbola misy masirasira ao aminao; ary aza avela ho tra-maraina ny saboran' ny zavatra vonoina amin' ny andro firavoravoana ho Ahy. Tsy haterinao miaraka amin' ny mofo misy lalivay ny ràn' ny sorona atao amiko; ary tsy hotahirizina ho tra-maraina ny menaka momba ny fetiko. Tu ne sacrifieras pas avec du pain levé le sang de ma victime, et la graisse de ma fête ne sera pas gardée jusqu' au lendemain.
Eks 23:19 The first of the firstfruits of thy land thou shalt bring into the house of the Lord thy God. Thou shalt not seethe a kid in his mother' s milk. Ny santatry ny voaloham-bokatry ny taninao dia ho entinao ao an-tranon' i Jehovah Andriamanitrao. Aza mahandro zanak' osy amin' ny rononon-dreniny. Haterinao ao an-tranon' ny Tompo Andriamanitrao ny santatry ny voaloham-bokatry ny taninao. Aza mahandro zanak' osy amin' ny rononon-dreniny. Tu apporteras à la maison de Yahvé ton Dieu le meilleur des prémices de ton terroir. Tu ne feras pas cuire un chevreau dans le lait de sa mère.
Eks 23:20 Behold, I send an Angel before thee, to keep thee in the way, and to bring thee into the place which I have prepared. Indro, Izaho maniraka Anjely eo alohanao hiaro anao any an-dalana sy hitondra anao ho any amin' ny fitoerana izay namboariko. Indro aho maniraka anjely eo alohanao, hiaro anao eny an-dàlana sy hahatonga anao any amin' ny toerana nomaniko. " Voici que je vais envoyer un ange devant toi, pour qu' il veille sur toi en chemin et te mène au lieu que je t' ai fixé.
Eks 23:21 Beware of him, and obey his voice, provoke him not; for he will not pardon your transgressions: for my name is in him. Mitandrema eo anatrehany, ka mihainoa ny feony, ary aza mampahatezitra Azy; fa tsy hamela ny fahotanareo Izy; fa ny anarako no ao aminy. Mitandrema tena eo anatrehany ary henoy ny feony; aza manohitra azy, fa tsy hamela ny fandikanareo ny didiny izy, satria ny anarako no ao aminy. Révère-le et écoute sa voix, ne lui sois pas rebelle, il ne pardonnerait pas vos transgressions car mon Nom est en lui.
Eks 23:22 But if thou shalt indeed obey his voice, and do all that I speak; then I will be an enemy unto thine enemies, and an adversary unto thine adversaries. Fa raha hihaino ny feony tokoa ianao ka hanao izay rehetra lazaiko, dia ho fahavalon' ny fahavalonao sy ho rafin' ny rafinao Aho. Fa raha mihaino ny feony kosa hianao, ka manao izay rehetra holazaiko, dia ho fahavalon' ny fahavalonao aho, sy ho rafin' ny rafinao. Mais si tu écoutes bien sa voix et fais ce que je dis, je serai l' ennemi de tes ennemis et l' adversaire de tes adversaires.
Eks 23:23 For mine Angel shall go before thee, and bring thee in unto the Amorites, and the Hittites, and the Perizzites, and the Canaanites, the Hivites, and the Jebusites: and I will cut them off. Fa handeha eo alohanao ny Anjeliko ka hitondra anao any amin' ny Amorita sy ny Hetita sy ny Perizita sy ny Kananita sy ny Hivita ary ny Jebosita; ary dia hofongorako ireny, Fa handeha eo alohanao ny anjeliko hitondra anao ho any amin' ny Amoreana, ny Heteana, ny Ferezeana, ny Kananeana, ny Heveana ary ny Jeboseana, dia haringako ireny. Mon ange ira devant toi et te mènera chez les Amorites, les Hittites, les Perizzites, les Cananéens, les Hivvites, les Jébuséens, et je les exterminerai.
Eks 23:24 Thou shalt not bow down to their gods, nor serve them, nor do after their works: but thou shalt utterly overthrow them, and quite break down their images. Aza miankohoka eo anatrehan' ny andriamanitr' ireny ianao, na manompo azy, na manao araka ny ataony; fa aringano tokoa izy, ary torotoroy tokoa ny tsangam-baton-tsampiny. Aza mivavaka amin' ny andriamaniny na manompo azy; aza mianatra ny fombany, fa azearao sy montsàny ny tsangam-baton-tsampiny. Tu ne te prosterneras pas devant leurs dieux ni ne les serviras ; tu ne feras pas ce qu' ils font, mais tu détruiras leurs dieux et tu briseras leurs stèles.
Eks 23:25 And ye shall serve the Lord your God, and he shall bless thy bread, and thy water; and I will take sickness away from the midst of thee. Fa manompoa an' i Jehovah Andriamanitrareo, dia hitahy ny haninao sy ny ranonao Izy; ary hesoriko aminao ny aretina. Manompoa an' ny Tompo Andriamanitrareo, dia hitso-drano ny mofonao aman-dranonao izy ary hampanalaviriko anao ny aretina. Vous servirez Yahvé votre Dieu, alors je bénirai ton pain et ton eau et je détournerai de toi la maladie.
Eks 23:26 There shall nothing cast their young, nor be barren, in thy land: the number of thy days I will fulfil. Tsy hisy ho afa-jaza na ho momba ao amin' ny taninao; hotanterahiko ny isan' ny andronao. Tsy hisy vehivavy afa-jaza, na vehivavy momba eo amin' ny taninao, ary hofenoiko isa ny andronao. Nulle femme dans ton pays n' avortera ou ne sera stérile et je laisserai s' achever le nombre de tes jours.
Eks 23:27 I will send my fear before thee, and will destroy all the people to whom thou shalt come, and I will make all thine enemies turn their backs unto thee. Hampandeha ny fahatahorana Ahy eo alohanao Aho ka hampifanaritaka ny firenena rehetra izay alehanao, ary hampiamboho ny fahavalonao rehetra anao Aho. Handefa ny fampangorohoroako hialoha anao aho, hampifandritahiko ny firenena rehetra hahatongavanao ary hampiambohoiko anao ny fahavalonao rehetra. Je sèmerai devant toi ma terreur, je jetterai la confusion chez tous les peuples où tu pénétreras, et je ferai détaler tous tes ennemis.
Eks 23:28 And I will send hornets before thee, which shall drive out the Hivite, the Canaanite, and the Hittite, from before thee. Ary hampandeha fanenitra eo alohanao Aho, ka handroaka ny Hivita sy ny Kananita ary ny Hetita eo alohanao ireny. Handefa fanenitra hialoha anao aho, ka horoahin' ireny handositra ny tavanao ny Heveana, ny Kananeana mbamin' ny Heteana. J' enverrai devant toi des frelons qui chasseront les Hivvites, les Cananéens et les Hittites devant toi.
Eks 23:29 I will not drive them out from before thee in one year; lest the land become desolate, and the beast of the field multiply against thee. Tsy handroaka azy eo alohanao amin' ny taona iray Aho, fandrao ho lao ny tany, ka hihamaro hamely anao ny bibi-dia. Tsy hataoko indray mandroaka eo anatrehanao amin' ny taona iray anefa ireny, fandrao zary efitra ny tany, ka hihamaro ny biby dia hamely anao. Je ne les chasserai pas devant toi en une seule année, de peur que le pays ne devienne un désert où se multiplieraient à tes dépens les bêtes des champs.
Eks 23:30 By little and little I will drive them out from before thee, until thou be increased, and inherit the land. Tsikelikely no handroahako azy eo alohanao mandra-pahamaronao ka handova ny tany. Fa horoahiko tsikelikely eo anoloanao izy mandra-pahamaro isa anao, ka hahazoanao mizaka ny tany. Je les chasserai devant toi peu à peu, jusqu'à ce que tu aies assez fructifié pour hériter du pays.
Eks 23:31 And I will set thy bounds from the Red sea even unto the sea of the Philistines, and from the desert unto the river: for I will deliver the inhabitants of the land into your hand; and thou shalt drive them out before thee. Ary hatramin' ny Ranomasina Mena ka hatramin' ny ranomasin' ny Filistina no hataoko fari-taninao, ary hatramin' ny efitra ka hatramin' ny Ony; fa hanolotra ny mponina amin' ny tany ho eo an-tananareo Aho; ary handroaka azy eo alohanao ianao. Izao no hataoko faritaninao: hatramin' ny ranomasina Mena ka hatramin' ny ony, satria hatolotro eo an-tànanao ny mponina amin' ny tany ka horoahinao hiala eo anoloanao. Je fixerai tes frontières de la mer des Roseaux à la mer des Philistins, et du désert au Fleuve, car je livrerai entre vos mains les habitants du pays, et tu les chasseras devant toi.
Eks 23:32 Thou shalt make no covenant with them, nor with their gods. Aza manao fanekena aminy na amin' ny andriamaniny ianao. Tsy hanao fanekem-pihavanana amin' izy ireo na amin' ny andriamanitr' izy ireo hianao. Tu ne feras pas alliance avec eux ni avec leurs dieux.
Eks 23:33 They shall not dwell in thy land, lest they make thee sin against me: for if thou serve their gods, it will surely be a snare unto thee. Tsy honina eo amin' ny taninao ireny, fandrao hampanota anao amiko; fa raha manompo ny andriamaniny ianao, dia ho fandrika aminao tokoa izany, Tsy honina eo amin' ny taninao ireny, fandrao mampanota anao amiko, sao dia hanompo ny andriamaniny hianao ka ho tonga fandrika ho anao izany. Ils n' habiteront pas ton pays, de peur qu' ils ne te fassent pécher contre moi, car tu servirais leurs dieux et ce serait pour toi un piège. "

<-
->