<-
->

Eks 15:1 Then sang Moses and the children of Israel this song unto the Lord, and spake, saying, I will sing unto the Lord, for he hath triumphed gloriously: the horse and his rider hath he thrown into the sea. Ary Mosesy sy ny Zanak' Isiraely dia nihira izao fihirana izao ho an' i Jehovah ka nanao hoe: Hihira ho an' i Jehovah aho, fa avo indrindra Izy; ny soavaly sy ny mpitaingina azy efa nariany ao amin' ny ranomasina. Tamin' izany Moizy sy ny zanak' Israely nanao izao hira izao tamin' ny Tompo. Hoy izy: Hihira ho an' ny Tompo aho, fa efa naneho ny voninahiny izy; Nariany any an-dranomasina ny soavaly amam-pitaingina azy. Alors Moïse et les Israélites chantèrent pour Yahvé le chant que voici : " Je chante pour Yahvé car il s' est couvert de gloire, il a jeté à la mer cheval et cavalier.
Eks 15:2 The Lord is my strength and song, and he is become my salvation: he is my God, and I will prepare him an habitation; my father' s God, and I will exalt him. Jehovah no heriko sy fiderako, fa efa famonjena ahy Izy; izao no Andriamanitro, ka hankalaza Azy aho, dia Andriamanitry ny razako, ka hanandratra Azy aho. Iaveh no heriko sy fototry ny tonon-kirako, Izy no namonjy ahy. Izy no Andriamanitro, ka hankalazaiko, Sady Andriamanitry ny raiko, ka hoderaiko. Yahvé est ma force et mon chant, à lui je dois mon salut. Il est mon Dieu, je le célèbre, le Dieu de mon père et je l' exalte.
Eks 15:3 The Lord is a man of war: the Lord is his name. Jehovah dia mpiady mahery, Jehovah no anarany. Mpiady mahery Iaveh, Ary Iaveh no anarany. Yahvé est un guerrier, son nom est Yahvé.
Eks 15:4 Pharaoh' s chariots and his host hath he cast into the sea: his chosen captains also are drowned in the Red sea. Ny kalesin' i Farao sy ny miaramilany natsipiny ao amin' ny ranomasina; ary ny kapiteny voafantina nasitrika ao amin' ny Ranomasina Mena. Ny kalesy aman-tafik' i Faraona navariny an-dranomasina; Ny kapiteny voafantina natelin' ny ranomasina Mena; Les chars de Pharaon et son armée, il les a jetés à la mer, l'élite de ses officiers, la mer des Roseaux l' a engloutie.
Eks 15:5 The depths have covered them: they sank into the bottom as a stone. Ny lalina nanarona azy: Nilentika tany ambany indrindra tahaka ny vato izy. Nosaforan' ny rano ireny, Nilentika amin' ny farany ambany toy ny vato izy ireo. Les abîmes les recouvrent, ils ont coulé au fond du gouffre comme une pierre.
Eks 15:6 Thy right hand, O Lord, is become glorious in power: thy right hand, O Lord, hath dashed in pieces the enemy. Ny tananao ankavanana, Jehovah ô, efa malaza amin' ny hery; ny tananao ankavanana, Jehovah ô, manorotoro ny fahavalo. Tompo o! nigagana noho ny heriny ny tànanao havanana, Tompo o! nanorotoro ny fahavalo ny tànanao havanana. Ta droite, Yahvé, s' illustre par sa force, ta droite, Yahvé, taille en pièces l' ennemi.
Eks 15:7 And in the greatness of thine excellency thou hast overthrown them that rose up against thee: thou sentest forth thy wrath, which consumed them as stubble. Amin' ny halehiben' ny voninahitrao no andringananao izay nitsangana hanohitra Anao; alefanao ny fahatezeranao mirehitra, izay mandevona azy toy ny mololo. Ny fiandriananao mihoa-pampana, no andriganana ny fahavalonao; Fa mampirehitra ny hatezeranao hianao, Dia levona toy ny mololo ireny. Par l' excès de ta majesté, tu renverses tes adversaires, tu déchaînes ta colère, elle les dévore comme du chaume.
Eks 15:8 And with the blast of thy nostrils the waters were gathered together, the floods stood upright as an heap, and the depths were congealed in the heart of the sea. Ary ny fofonain' ny vavoronao no nanangonanao ny rano; nivongovongo toy ny antontan-javatra ny rano maria; nandry teo afovoan' ny ranomasina ny lalina. Noho ny fofon' ain' ny vavoronao, Niangona niavosa ny rano, Niantsavovona ny onjan-drano; Raikitra nandry tao anaty mason-dranomasina ny alon-drano. Au souffle de tes narines, les eaux s' amoncelèrent, les flots se dressèrent comme une digue, les abîmes se figèrent au coeur de la mer.
Eks 15:9 The enemy said, I will pursue, I will overtake, I will divide the spoil; my lust shall be satisfied upon them; I will draw my sword, my hand shall destroy them. Hoy ny fahavalo: Hanenjika aho, hahatratra aho, hizara babo aho ka hanao izay sitraky ny foko aminy, hotsoahako ny sabatra, ka hamongotra azy ny tanako. Hoy ny fahavalo: Hanenjika, ka hahatratra, Dia hizara babo aho, Ho afa-diana aho amin' ny valy fatiko. Hotsoahako ny sabatra dia haringan' ny tànako ireny. L' ennemi s'était dit : "Je poursuivrai, j' atteindrai, je partagerai le butin, mon âme s' en gorgera, je dégainerai mon épée, ma main les supprimera. "
Eks 15:10 Thou didst blow with thy wind, the sea covered them: they sank as lead in the mighty waters. Ny fofonainao no nitsofanao, dia nanarona azy ny ranomasina: nilentika tahaka ny firaka ao amin' ny rano mahery izy. Kanjo vao notsofin' ny fofon' ainao dia safotry ny rano izy, Ka nilentika toy ny firaka anatin' ny ranomasim-be. Tu soufflas de ton haleine, la mer les recouvrit, ils s' enfoncèrent comme du plomb dans les eaux formidables.
Eks 15:11 Who is like unto thee, O Lord, among the gods? who is like thee, glorious in holiness, fearful in praises, doing wonders? Jehovah ô, iza moa no tahaka Anao amin' izay andriamanitra? Iza moa no tahaka Anao, Izay ankalazaina amin' ny fahamasinana, deraina amin' ny fahatahorana, Mpanao fahagagana? Iza moa no toa anao, amin' ireo andriamanitra, ry Tompo o! Iza moa no toa anao izay mendrika indrindra noho ny fahamasinana, Izay atahorana, na eo am-piderana anao aza, mpanao fahagagana? Qui est comme toi parmi les dieux, Yahvé ?Qui est comme toi illustre en sainteté, redoutable en exploits, artisan de merveilles ?
Eks 15:12 Thou stretchedst out thy right hand, the earth swallowed them. Nahinjitrao ny tananao ankavanana, dia nitelina ireo ny tany. Naninjitra ny tananao havanana hianao, dia nitelina an' ireny ny tany. Tu étendis ta droite, la terre les engloutit.
Eks 15:13 Thou in thy mercy hast led forth the people which thou hast redeemed: thou hast guided them in thy strength unto thy holy habitation. Tarihinao amin' ny famindram-ponao ny firenena izay navotanao, ka entinao amin' ny herinao ho any amin' ny fonenanao masina izy. Ny fahasoavanao no hitondranao ity vahoaka navotanao ity; Ny fahefanao no hitarihanao azy ho any amin' ny fonenanao masina. Ta grâce a conduit ce peuple que tu as racheté, ta force l' a guidé vers ta sainte demeure.
Eks 15:14 The people shall hear, and be afraid: sorrow shall take hold on the inhabitants of Palestina. Mandre ny firenena ka raiki-tahotra; Hovitra no mahazo ny mponina any Filistia; Vao nandre izany ny firenena dia nangovitra; Raiki-tahotra ny Filistìna; Les peuples ont entendu, ils frémissent, des douleurs poignent les habitants de Philistie.
Eks 15:15 Then the dukes of Edom shall be amazed; the mighty men of Moab, trembling shall take hold upon them; all the inhabitants of Canaan shall melt away. Toran-kovitra ny loham-pirenen' i Edoma; azon-korohoro ny lehilahy maherin' i Moaba; reraka ny fon' izay rehetra monina any Kanana. Nivadi-po ambony ihany ireo andrian' i Edoma; Tera-kovitra ny maherin' i Moaba; Niraviravy tanana avokoa ny mponina any Kanaana; Alors sont bouleversés les chefs d'Édom, les princes de Moab, la terreur s' en empare, ils titubent, tous ceux qui habitent Canaan.
Eks 15:16 Fear and dread shall fall upon them; by the greatness of thine arm they shall be as still as a stone; till thy people pass over, O Lord, till the people pass over, which thou hast purchased. Mahazo azy ny tahotra sy ny hovitra; Noho ny halehiben' ny sandrinao dia mangina tahaka ny vato izy. mandra-pandalon' ny olonao, Jehovah ô, mandra-pandalon' ny olona izay navotanao. Ho resin-tahotra sy zoim-pahoriana izy ireo. Noho ny herin-tsandrinao, hanjary toa vato tsy mahahetsika izy ireo. Mandra-pandalon' ny vahoakanao, ry Tompo o, Mandra-pandalon' ny vahoaka izay navotanao. Sur eux s' abattent terreur et crainte, la puissance de ton bras les laisse pétrifiés, tant que passe ton peuple, Yahvé, tant que passe ce peuple que tu t' es acheté.
Eks 15:17 Thou shalt bring them in, and plant them in the mountain of thine inheritance, in the place, O Lord, which thou hast made for thee to dwell in, in the Sanctuary, O Lord, which thy hands have established. Dia hampiditra azy Hianao ka hamponina azy ao amin' ny tendrombohitra lovanao, ao amin' ny fitoerana nataonao hitoeranao, Jehovah ô, dia ao amin' ny fitoerana masina naorin' ny tananao, Tompo ô. Hitondra sy hamponina azy hianao Eo amin' ny tendrombohitry ny lovanao, Dia eo amin' ilay toerana nataonao ho fonenanao, ry Tompo o, Eo amin' ny fitoerana masina namboarin' ny tananao, ry Tompo o! Tu les amèneras et tu les planteras sur la montagne de ton héritage, lieu dont tu fis, Yahvé, ta résidence, sanctuaire, Seigneur, qu' ont préparé tes mains.
Eks 15:18 The Lord shall reign for ever and ever. Jehovah hanjaka mandrakizay doria. Hanjaka mandrakizay doria Iaveh! Yahvé régnera pour toujours et à jamais. "
Eks 15:19 For the horse of Pharaoh went in with his chariots and with his horsemen into the sea, and the Lord brought again the waters of the sea upon them; but the children of Israel went on dry land in the midst of the sea. Fa niditra teo amin' ny ranomasina ny soavalin' i Farao sy ny kalesiny ary ny mpitaingin-tsoavaliny, ary Jehovah nampikatona ny ranomasina taminy; fa ny Zanak' Isiraely kosa nandeha tamin' ny tany maina teo afovoan' ny ranomasina. Fa ny soavalin' i Faraona Sy ny kalesy amam-pitaingin-tsoavaliny dia tafiditra ny ranomasina; Ka nosaforan' ny Tompo Ny ranon' ny ranomasina izy ireo, Ary ny zanak' Israely kosa nandia Tany maina teo afovoan' ny ranomasina. Car lorsque la cavalerie de Pharaon avec ses chars et ses cavaliers était entrée dans la mer, Yahvé avait fait refluer sur eux les eaux de la mer, alors que les Israélites avaient marché à pied sec au milieu de la mer.
Eks 15:20 And Miriam the prophetess, the sister of Aaron, took a timbrel in her hand; and all the women went out after her with timbrels and with dances. Ary Miriama mpaminanivavy, anabavin' i Arona, dia nitondra ny ampongatapaka teny an-tànany; ary nivoaka nanaraka azy ny vehivavy rehetra nitondra ampongatapaka sady nandihy. Nandray langoroany tapaka Maria, mpaminany vavy, anabavin' i Aarona, ary nitondra langoroany nanaraka azy koa ny vehivavy rehetra, dia nandihy. Miryam, la prophétesse, soeur d' Aaron, prit en main un tambourin et toutes les femmes la suivirent avec des tambourins, formant des choeurs de danse.
Eks 15:21 And Miriam answered them, Sing ye to the Lord, for he hath triumphed gloriously; the horse and his rider hath he thrown into the sea. Ary Miriama namaly ireo lehilahy ireo ka nihira hoe: Mihira ho an' i Jehovah, fa avo indrindra Izy; ny soavaly sy ny mpitaingina azy nariany ao amin' ny ranomasina. Ka izao no navalin' i Maria ny zanak' Israely: Mihira ho an' ny Tompo fa efa naneho ny voninahiny izy. Navariny any an-dranomasina ny soavaly amam-pitaingina azy. Et Miryam leur entonna :" Chantez pour Yahvé, car il s' est couvert de gloire, il a jeté à la mer cheval et cavalier.
Eks 15:22 So Moses brought Israel from the Red sea, and they went out into the wilderness of Shur; and they went three days in the wilderness, and found no water. Ary Mosesy nitondra ny Isiraely nifindra avy teo amoron' ny Ranomasina Mena, dia nandroso ho any amin' ny efitra Sora izy; ary nandeha hateloana tany an-efitra izy fa tsy nahita rano. Dia nasain' i Moizy niainga avy ao amin' ny ranomasina Mena Israely. Nandroso nankany amin' ny efitra Sora, ary hateloana izy nandeha tsy nahita rano tamin' io efitra io. Moïse fit partir Israël de la mer des Roseaux. Ils se dirigèrent vers le désert de Shur et marchèrent trois jours dans le désert sans trouver d' eau.
Eks 15:23 And when they came to Marah, they could not drink of the waters of Marah, for they were bitter: therefore the name of it was called Marah. Dia tonga tao Mara izy, fa tsy nahasotro ny rano tao Mara, satria nangidy izany; koa izany no nanaovany ny anarany hoe Mara Nony tonga tao Mara izy ireo tsy nahasotro ny rano tao Marà fa nangidy ny rano, ka izany no niantsoana io fitoerana io hoe Marà. Mais quand ils arrivèrent à Mara ils ne purent boire l' eau de Mara, car elle était amère, c' est pourquoi on l' a appelé Mara.
Eks 15:24 And the people murmured against Moses, saying, What shall we drink? Dia nimonomonona tamin' i Mosesy ny olona ka nanao hoe: Inona no hosotroinay? Nimonomonona tamin' i Moizy ny vahoaka, nanao hoe: Inona no hosotroinay. Le peuple murmura contre Moïse en disant : " Qu' allons-nous boire ? "
Eks 15:25 And he cried unto the Lord; and the Lord shewed him a tree, which when he had cast into the waters, the waters were made sweet: there he made for them a statute and an ordinance, and there he proved them, Ary dia nitaraina tamin' i Jehovah izy, ka dia nanehoan' i Jehovah hazo anankiray, ary rehefa natsipiny tao anatin' ny rano izany, dia tonga mamy ny rano. Tao no nanomezan' i Jehovah lalàna sy fitsipika ho azy, ary tao no nizaha ny toetra azy, Moizy nitaraina tamin' ny Tompo, ka notoroan' ny Tompo hazo izy, dia natsipiny tao anaty rano io, dia tonga mamy ny rano. Tao no nanomezan' ny Tompo ny fitsipika aman-dalàna ny vahoaka sy nizahany toetra azy. Moïse cria vers Yahvé, et Yahvé lui montra un morceau de bois. Moïse le jeta dans l' eau, et l' eau devint douce. C' est là qu' il leur fixa un statut et un droit ;c' est là qu' il les mit à l'épreuve.
Eks 15:26 And said, If thou wilt diligently hearken to the voice of the Lord thy God, and wilt do that which is right in his sight, and wilt give ear to his commandments, and keep all his statutes, I will put none of these diseases upon thee, which I have brought upon the Egyptians: for I am the Lord that healeth thee. ka hoy Izy: Raha hazoto hihaino ny feon' i Jehovah Andriamanitrao ianao ka hanao izay mahitsy eo imasony sy hihaino ny lalàny ary hitandrina ny didiny rehetra, dia tsy hisy hataoko aminao ireny aretina rehetra ireny, izay nataoko tamin' ny Egyptiana; fa Izaho no Jehovah Izay mahasitrana anao. Hoy izy: Raha mihaino ny feon' ny Tompo Andriamanitrao hianao, raha manao izay mahitsy eo anatrehany, raha mampandry sofina amin' ny didiny ary mitandrina ny lalàny rehetra dia tsy hisy hameliko anao ireny aretina nafitsoko ny Ejipsiana ireny, fa Iaveh manasitrana anao aho. Puis il dit : " Si tu écoutes bien la voix de Yahvé ton Dieu et fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l' oreille à ses commandements et observes toutes ses lois, tous les maux que j' ai infligés à l'Égypte, je ne te les infligerai pas, car je suis Yahvé, celui qui te guérit. "
Eks 15:27 And they came to Elim, where were twelve wells of water, and threescore and ten palm trees: and they encamped there by the waters. Ary tonga tao Elima izy; ary tao nisy loharano roa ambin' ny folo sy hazo rofia fito-polo, dia nitoby teo anilan' ny rano izy. Dia tonga tao Elima izy ireo, izay nisy loharano roa ambin' ny folo sy foto-palma fito-polo, ka nitoby teo akaikin' ny rano izy. Ils arrivèrent ensuite à Élim où se trouvent douze sources et soixante-dix palmiers, et ils y campèrent au bord de l' eau.

<-
->