<-
->

Oha / Oh 29:1 He, that being often reproved hardeneth his neck, shall suddenly be destroyed, and that without remedy. Izay olona anarina matetika ka mihamafy hatoka Dia ho torotoro tampoka, ka tsy hisy fahasitranana. Ny olona tandrifin' ny hanarina, ka mihamafy hatoka, dia ho torotoro tampoka tsy hisy fanafody hahasitrana. Celui qui, sous les reproches, raidit la nuque sera brisé soudain et sans remède.
Oha / Oh 29:2 When the righteous are in authority, the people rejoice: but when the wicked beareth rule, the people mourn. Raha mihamaro ny marina, dia faly ny vahoaka; Fa raha ny ratsy fanahy no manapaka, dia misento kosa izy. Raha mihamaro ny marina, faly ny vahoaka, fa raha ny ratsy fanahy no mitondra fanjakana, misento ny vahoaka. Quand les justes se multiplient, le peuple est en liesse; quand les méchants dominent, le peuple gémit.
Oha / Oh 29:3 Whoso loveth wisdom rejoiceth his father: but he that keepeth company with harlots spendeth his substance. Izay tia fahendrena no mahafaly ny rainy; Fa izay misakaiza amin' ny vehivavy janga dia mandany harena. Izay tia ny fahendrena, mahafaly ny rainy, fa izay fatra-piaraka amim-behivavy janga, mandany ny hareny. Qui aime la sagesse réjouit son père, qui hante les prostituées dissipe son bien.
Oha / Oh 29:4 The king by judgment establisheth the land: but he that receiveth gifts overthroweth it. Ny rariny no ampandrian' ny mpanjaka ny tany; Fa izay mandray tambitamby no mandrava azy kosa. Ny mpanjaka mampiorina mafy ny taniny amin' ny fahamarinana, fa izay tia kolikoly kosa, mandrava azy. Par l'équité, un roi fait prospérer le pays, mais l' exacteur le mène à la ruine.
Oha / Oh 29:5 A man that flattereth his neighbour spreadeth a net for his feet. Izay olona mandrobo ny namany Dia mamela-pandrika ny tongony. Ny olona mandoka ny namany, mamela-pandrika ny tongony. L' homme qui flatte son prochain tend un filet sous ses pas.
Oha / Oh 29:6 In the transgression of an evil man there is a snare: but the righteous doth sing and rejoice. Misy fandrika amin' ny heloky ny olon-dratsy; Fa ny marina mihoby sy mifaly. Fandrika no amin' ny heloky ny olon-dratsy fanahy; fa hoby aman-kafaliana kosa no an' ny marina. Dans l' offense du méchant il y a un piège, mais le juste exulte et se réjouit.
Oha / Oh 29:7 The righteous considereth the cause of the poor: but the wicked regardeth not to know it. Ny marina mihevitra ny adin' ny malahelo; Fa ny ratsy fanahy tsy hahalala fahendrena. Ny marina, mahalala ny adin' ny mahantra; fa ny ratsy fanahy kosa tsy mahatakatra ny fahaizana. Le juste connaît la cause des faibles, le méchant n' a pas l' intelligence de la connaître.
Oha / Oh 29:8 Scornful men bring a city into a snare: but wise men turn away wrath. Ny mpaniratsira mampihotakotaka ny tanàna; Fa ny hendry mampionona fahatezerana. Ny mpamazivazy mampirehitra afo handoro ny tanana, ny hendry kosa, mampitony ny hatezerana. Les railleurs mettent la cité en effervescence, mais les sages apaisent la colère.
Oha / Oh 29:9 If a wise man contendeth with a foolish man, whether he rage or laugh, there is no rest. Raha iadian' ny hendry ny adala, Dia tezitra sy mihomehy izy, ka tsy hisy fitsaharana. Raha ny hendry no miady amin' adala, na tezitra izy na miomehy, tsy hisy fihavanana. Un sage est-il en procès avec un sot, qu' il se fâche ou plaisante, il n' aura pas de repos.
Oha / Oh 29:10 The bloodthirsty hate the upright: but the just seek his soul. Ny olona mpandatsa-drà mankahala ny tsy misy tsiny; Fa ny mahitsy kosa miahy ny ainy. Halan' ny olona mpandatsa-dra ny tsy misy tsiny; fa miahy ny ain' izy io kosa, ny mahitsy fo. Les hommes sanguinaires haïssent l' homme honnête, mais les hommes droits recherchent sa personne.
Oha / Oh 29:11 A fool uttereth all his mind: but a wise man keepeth it in till afterwards. Ny fahatezeran' ny adala dia avoakany avokoa; Fa ny hendry kosa manindry fo. Ny adala manampatra ny hatezerany rehetra, ny hendry kosa, manonona sy mahafehy azy. Le sot donne livre cours à tous ses emportements, mais le sage, en les réprimant, les calme.
Oha / Oh 29:12 If a ruler hearken to lies, all his servants are wicked. Raha mihaino lainga ny mpanapaka, Dia ho ratsy fanahy ny mpanompony rehetra. Raha mihaino teny lainga ny mpanapaka, dia ratsy fanahy avokoa ny mpanompony. Quand un chef accueille des rapports mensongers, tous ses serviteurs sont mauvais.
Oha / Oh 29:13 The poor and the deceitful man meet together: the Lord lighteneth both their eyes. Mihaona ny malahelo sy ny mpampahory; Jehovah no manazava ny mason' izy roa tonta. Mihaona ny mahantra sy ny mpampahory, Iaveh no manazava ny mason' izy roa tonta. Le pauvre et l' oppresseur se rencontrent : tous deux reçoivent de Yahvé la lumière.
Oha / Oh 29:14 The king that faithfully judgeth the poor, his throne shall be established for ever. Izay mpanjaka mitsara marina ny malahelo, Dia haharitra mandrakizay ny seza fiandrianany. Ny mpanjaka mitsara marina ny mahantra, dia hahamafy orina ho mandrakizay, ny seza fiandrianany. Le roi qui juge les faibles avec équité voit son trône affermi pour toujours.
Oha / Oh 29:15 The rod and reproof give wisdom: but a child left to himself bringeth his mother to shame. Ny tsorakazo sy ny anatra no manome fahendrena; Fa ny zaza aranana mampahamenatra ny reniny. Ny tsorakazo amam-pamaizana mampahazo ny fahendrena, fa ny zaza ampanaranina, manome henatra ny reniny. Baguette et réprimande procurent la sagesse, le jeune homme laissé à lui-même est la honte de sa mère.
Oha / Oh 29:16 When the wicked are multiplied, transgression increaseth: but the righteous shall see their fall. Raha maro ny ratsy fanahy, dia mitombo ny ota; Fa ny marina ho faly mahita ny fahalavoany. Raha mitombo ny ratsy fanahy, mitombo koa ny heloka, fa ny marina kosa hahita ny fidabok' ireny. Quand se multiplient les méchants, le forfait se multiplie, mais les justes seront témoins de leur chute.
Oha / Oh 29:17 Correct thy son, and he shall give thee rest; yea, he shall give delight unto thy soul. Faizo ny zanakao, dia ho famelombelomana ny fonao izy Sy ho fifalian' ny fanahinao. Faizo ny zanakao dia hanome fitsaharana anao izy, sy hampahazo fifaliana ho an' ny fanahinao. Corrige ton fils, il te laissera en repos et fera les délices de ton âme.
Oha / Oh 29:18 Where there is no vision, the people perish: but he that keepeth the law, happy is he. Raha tsy misy fahitana, dia atondraka hanaram-po amin' izay tsy mety ny olona; Fa raha mitandrina ny lalàna kosa izy, dia sambatra. Rahefa tsy misy fahitana intsony tsy misy mahafehy ny vahoaka. Sambatra izay mitandrina ny lalana. Faute de vision, le peuple vit sans frein; heureux qui observe la loi.
Oha / Oh 29:19 A servant will not be corrected by words: for though he understand he will not answer. Raha teny fotsiny ihany, dia tsy ampy hananarana ny mpanompo; Fa na dia fantany aza, tsy hankatoaviny. Tsy mba teny no ananarana ny mpanompo; fa na azony aza izany dia tsy mba manaiky izy. On ne corrige pas un esclave avec des mots : même s' il comprend, il n' obéit pas.
Oha / Oh 29:20 Seest thou a man that is hasty in his words? there is more hope of a fool than of him. Hitanao va ny olona faingam-bava? Ny adala aza misy hantenaina kokoa noho izy. Raha mahita olona haingam-bava hianao, dia ny adala no misy hantenaina noho izy. Tu vois un homme prompt au discours ? il y a plus à espérer d' un sot.
Oha / Oh 29:21 He that delicately bringeth up his servant from a child shall have him become his son at the length. Ny mpanompo izay nampihantaina hatry ny fony mbola kely Dia hihambo ho zanaka any am-parany. Mpanompo nohantaina fahazaza: mihambo ho zanaka no farany. Si dès l' enfance on gâte son esclave, il deviendra finalement ingrat.
Oha / Oh 29:22 An angry man stirreth up strife, and a furious man aboundeth in transgression. Ny olona mora tezitra manetsika ady; Ary ny olona masiaka dia be fahadisoana. Ny olona mora tezitra mamelona ady; ny olo-masiaka, be hadisoana. L' homme coléreux engage la querelle, l' homme emporté multiplie les offenses.
Oha / Oh 29:23 A man' s pride shall bring him low: but honour shall uphold the humble in spirit. Ny fiavonavonan' ny olona no hampietry azy; Fa hahazo voninahitra kosa ny manetry tena. Ny avonavon' ny olona, mamarina amin' ny fietrena; fa ny manetry tena ao am-po mahazo voninahitra. L' orgueil de l' homme l' humiliera, qui est humble d' esprit obtiendra de l' honneur.
Oha / Oh 29:24 Whoso is partner with a thief hateth his own soul: he heareth cursing, and bewrayeth it not. Izay miray tetika amin' ny mpangalatra dia manary tena; Mandre ny fampianianana izy, nefa tsy mety milaza. Mankahala ny fanahiny, izay miara-mizara amin' ny mpangalatra, fa mandre ny fanozonana izy, nefa tsy milaza na inona na inona. C' est partager avec le voleur et se haïr soi-même, que d' entendre l' adjuration sans dénoncer.
Oha / Oh 29:25 The fear of man bringeth a snare: but whoso putteth his trust in the Lord shall be safe. Mamandrika ny tahotra olona; Fa izay matoky an' i Jehovah no hovonjena. Ny tahotra olombelona, misy fandrika ao anatiny; fa ny matoky amin' ny Tompo, no tafatoetra tsy misy hatahorany. Trembler devant les hommes est un piège, qui se confie en Yahvé est en sûreté.
Oha / Oh 29:26 Many seek the ruler' s favour; but every man' s judgment cometh from the Lord. Maro no mila sitraka amin' ny mpanapaka; Fa avy amin' i Jehovah ny fitsarana ny olona. Maro no mila sitraka amin' ny mpanapaka; fa Iaveh ihany no ihavian' ny fitsarana marina ny olona isam-batana. Beaucoup recherchent la faveur du chef, mais de Yahvé vient le droit de chacun.
Oha / Oh 29:27 An unjust man is an abomination to the just: and he that is upright in the way is abomination to the wicked. Ny meloka dia fahavetavetana eo imason' ny marina; Ary ny mahitsy lalana dia mba fahavetavetana eo imason' ny ratsy fanahy kosa. Ny olon-dratsy, fahavetavetana ho an' ny marina; ny mahitsy lalana kosa, fahavetavetana ho an' ny ratsy fanahy. Abomination pour les justes : l' homme inique; abomination pour le méchant : celui dont la voie est droite.

<-
->