<-
->

Oha / Oh 12:1 Whoso loveth instruction loveth knowledge: but he that hateth reproof is brutish. Izay tia fananarana no tia fahalalana; Fa izay mandà anatra dia biby. Izay tia fampianarana tia fahaizana; fa izay manda anatra, adala. Qui aime la discipline aime le savoir, qui hait la réprimande est stupide.
Oha / Oh 12:2 A good man obtaineth favour of the Lord: but a man of wicked devices will he condemn. Ny tsara fanahy mahazo sitraka amin' i Jehovah; Fa ny mamoron-tsain-dratsy hohelohiny. Ny tsara fanahy mahazo sitraka amin' ny Tompo; fa ny mpanao an-kasomparana, helohin' ny Tompo. L' homme de bien attire la faveur de Yahvé, mais l' homme malintentionné, celui-ci le condamne.
Oha / Oh 12:3 A man shall not be established by wickedness: but the root of the righteous shall not be moved. Tsy maha-tafatoetra ny olona ny haratsiana; Fa ny fakan' ny marina tsy mba hihetsika. Tsy ny haratsiam-panahy no nampiorina mafy ny olona; fa ny fakan' ny marina tsy ho voahetsiketsika. On ne s' affermit pas par la méchanceté, mais rien n'ébranle la racine des justes.
Oha / Oh 12:4 A virtuous woman is a crown to her husband: but she that maketh ashamed is as rottenness in his bones. Ny vehivavy tsara dia satro-boninahitry ny lahy; Fa ny vehivavy manao izay mahamenatra kosa dia tahaka ny lò ao anatin' ny taolana. Ny vehivavy tsara fanahy, satro-boninahitry ny lahy; fa ny vehivavy afa-baraka toy ny homamiadana ao amin' ny taolany. Une maîtresse femme est la couronne de son mari, mais une femme indigne est comme une carie dans ses os.
Oha / Oh 12:5 The thoughts of the righteous are right: but the counsels of the wicked are deceit. Rariny ny hevitry ny marina; Fa fitaka ny fisainan' ny ratsy fanahy. Ny rariny no fihevitry ny marina; fa ny fitaka no fieritry ny ratsy fanahy. Les desseins du juste sont équité, les machinations du méchant, tromperie.
Oha / Oh 12:6 The words of the wicked are to lie in wait for blood: but the mouth of the upright shall deliver them. Ny tenin' ny ratsy fanahy dia otrika ho enti-mandatsa-drà; Fa ny vavan' ny marina hamonjy azy. Fandrika mahafaty, ny tenin' ny ratsy fanahy; fa vonjy ho azy kosa, ny vavan' ny olo-mahitsy fo. Les paroles des méchants sont des pièges de sang, mais la bouche des hommes droits les délivre.
Oha / Oh 12:7 The wicked are overthrown, and are not: but the house of the righteous shall stand. Haringana ny ratsy fanahy ka tsy ho ao intsony; Fa ny mpianakavin' ny marina haharitra. Vao mihodina indray mandeha ny ratsy fanahy, dia tsy eo intsony; fa mijoro hatrany kosa, ny ankohonan' ny marina. Jetés bas, les méchants ne sont plus, la maison des justes subsiste.
Oha / Oh 12:8 A man shall be commended according to his wisdom: but he that is of a perverse heart shall be despised. Araka ny fahendren' ny olona no hiderana azy; Fa izay meloka am-po dia hatao tsinontsinona. Araka ny haben' ny fahalalany, no anombanana ny olona; nefa izay ratsy fo, dia atao tsinontsinona. On fait l'éloge d' un homme selon son bon sens, le coeur tortueux est en butte aux affronts.
Oha / Oh 12:9 He that is despised, and hath a servant, is better than he that honoureth himself, and lacketh bread. Aleo ambany toetra, nefa manana mpanompo iray, Toy izay mihambo ho be voninahitra, nefa tsy manan-kohanina akory. Aleo olona ambany toetra, ampy amin' izay ilainy; toy izay be voninahitra tsy manan-kohanina. Mieux vaut un homme du commun qui a un serviteur qu' un homme qui se glorifie et manque de pain.
Oha / Oh 12:10 A righteous man regardeth the life of his beast: but the tender mercies of the wicked are cruel. Ny marina mitsimbina ny ain' ny bibiny; Fa fahasiahana kosa no famindram-pon' ny ratsy fanahy; Ny marina mitsimbina ny amin' ny bibiny; fa ny kibon' ny ratsy fanahy kosa, masiaka. Le juste connaît les besoins de ses bêtes, mais les entrailles du méchant sont cruelles.
Oha / Oh 12:11 He that tilleth his land shall be satisfied with bread: but he that followeth vain persons is void of understanding. Izay miasa ny taniny dia ho voky hanina; Fa izay manaraka ny olom-poana dia tsy ampy saina. Izay miasa ny taniny, ho voky hanina; fa izay manenjika zava-poana, no adala foana. Qui cultive sa terre sera rassasié de pain, qui poursuit des chimères est dépourvu de sens.
Oha / Oh 12:12 The wicked desireth the net of evil men: but the root of the righteous yieldeth fruit. Ny mpanota maniry ny hazan' ny ratsy fanahy; Fa ny fakan' ny marina mitrebona. Ny ratsy fanahy maniry ny rembin' ny ratsy fanahy, fa ny fakan' ny marina kosa, mahavokatra. L' impie se plaît au filet des méchants, mais la racine des justes rapporte.
Oha / Oh 12:13 The wicked is snared by the transgression of his lips: but the just shall come out of trouble. Amin' ny fahotan' ny molotra dia misy fandrika ahitan-doza; Fa ny marina ho afaka amin' ny fahoriana. Misy fandrika mandoza, amin' ny fahotan' ny molotra; fa ny marina afa-miala amin' ny fahoriana. Dans le forfait des lèvres, il y a un piège funeste, mais le juste se tire de la détresse.
Oha / Oh 12:14 A man shall be satisfied with good by the fruit of his mouth: and the recompence of a man' s hands shall be rendered unto him. Ny vokatry ny vavan' ny olona no mahavoky soa azy, Ary ny asan' ny tànany hitsingerina aminy. Ny vokatry ny vavan' ny olona, no hamoky soa azy; ary araka ny asan-tanany avy, no hatsingerina aminy. Par le fruit de sa bouche l' homme se rassasie de ce qui est bon, on reçoit la récompense de ses oeuvres.
Oha / Oh 12:15 The way of a fool is right in his own eyes: but he that hearkeneth unto counsel is wise. Ny lalan' ny adala dia mahitsy eo imasony; Fa izay mino anatra no hendry. Ny lalan' ny adala mahitsy eo imasony; fa ny torohevitra kosa no henoin' ny hendry. Le chemin du fou est droit à ses propres yeux, mais le sage écoute le conseil.
Oha / Oh 12:16 A fool' s wrath is presently known: but a prudent man covereth shame. Ny fahasosoran' ny adala dia fantatra miaraka amin' izay; Fa izay mahatsindry fo amin' ny fanalam-baraka no hendry. Ny adala miseho ho tezitra miaraka amin' izay; fa ny olona malina kosa mahay mody tsy mahita ny fanesoana azy. Le fou manifeste son dépit sur l' heure, mais l' homme habile dissimule le mépris.
Oha / Oh 12:17 He that speaketh truth sheweth forth righteousness: but a false witness deceit. Izay olona mahatoky dia manambara ny rariny; Fa ny vavolombelona mandainga kosa miteny fitaka. Izay milaza ny marina dia milaza ny mety; fa ny vavolombelona mandainga kosa manambara fitaka. Celui qui révèle la vérité proclame la justice, le faux témoin n' est que tromperie.
Oha / Oh 12:18 There is that speaketh like the piercings of a sword: but the tongue of the wise is health. Misy mandefalefa teny tsy tsaroana ka tonga toy ny fanindron' ny sabatra; Fa ny lelan' ny marina dia fanasitranana kosa. Mandratra toy ny sabatra izay miteny an-tsapatsapaka fa mampahazo fahasitranana kosa, ny lelan' ny hendry. Tel qui parle étourdiment blesse comme une épée, la langue des sages guérit.
Oha / Oh 12:19 The lip of truth shall be established for ever: but a lying tongue is but for a moment. Ny molotra marina ampitoerina ho mandrakizay; Fa ny lela mandainga dia indray mipi-maso monja. Ny lela mpilaza ny marina haharitra mandrakizay; fa ny lela fandainga kosa, ho voakorokoro poa toy izay. La lèvre sincère est affermie pour jamais, mais pour un instant la langue trompeuse.
Oha / Oh 12:20 Deceit is in the heart of them that imagine evil: but to the counsellors of peace is joy. Fitaka no ao am-pon' izay mamoron-tsain-dratsy; Fa hafaliana no amin' izay misaina fiadanana. Fitaka no ao am-pon' izay mamoron-tsain-dratsy; fa hafaliana kosa no ho an' izay manoro fihavanana. Au coeur de qui médite le mal : la fraude; aux conseillers pacifiques : la joie.
Oha / Oh 12:21 There shall no evil happen to the just: but the wicked shall be filled with mischief. Tsy misy ratsy manjo ny marina; Fa heni-doza ny ratsy fanahy. Ny marina tsy mba iharan-doza; fa ny ratsy fanahy tsindrian' ny loza. Au juste n'échoit nul mécompte, mais les méchants sont comblés de malheur.
Oha / Oh 12:22 Lying lips are abomination to the Lord: but they that deal truly are his delight. Fahavetavetana eo imason' i Jehovah ny molotra mandainga; Fa izay olona mahatoky no ankasitrahany. Halan' ny Tompo ny molotra mandainga; fa ny manaraka ny marina no ankasitrahany. Abomination pour Yahvé : des lèvres menteuses; il aime ceux qui pratiquent la vérité.
Oha / Oh 12:23 A prudent man concealeth knowledge: but the heart of fools proclaimeth foolishness. Ny olon-kendry tsy mba mampideradera fahalalana foana; Fa ny fon' ny adala mamoaka fahadalana. Ny olo-malina manafina ny fahaizany; fa ny fon' ny adala manely ny fahadalany. L' homme avisé cèle son savoir, le coeur des sots publie sa folie.
Oha / Oh 12:24 The hand of the diligent shall bear rule: but the slothful shall be under tribute. Ny tanan' ny mazoto no hanapaka; Fa izay miraviravy tanana dia hampanompoina. Ny tanana velom-pitandremana, hanapaka; fa ny tanana mipozipozy hampanompoana. A la main diligente le commandement, la main nonchalante aura la corvée.
Oha / Oh 12:25 Heaviness in the heart of man maketh it stoop: but a good word maketh it glad. Ny alahelo ao am-pon' ny olona dia mampitanondrika azy; Fa ny teny soa no mahafaly azy. Ny alahelo ao am-pon' ny olona, mampilofika azy; fa ny teny soa kosa, mahafaly azy. Une peine au coeur de l' homme le déprime, mais une bonne parole le réjouit.
Oha / Oh 12:26 The righteous is more excellent than his neighbour: but the way of the wicked seduceth them. Ny marina dia mitari-dalana ny namany; Fa ny alehan' ny ratsy fanahy kosa no mampivily azy. Ny marina manoro lalana ny sakaizany; ny lalan' ny ratsy fanahy kosa mampivilivily azy. Un juste montre la voie à son compagnon, la voie des méchants les égare.
Oha / Oh 12:27 The slothful man roasteth not that which he took in hunting: but the substance of a diligent man is precious. Ny kamo tsy mety mihaza; Fa fananana soa ho an' ny olona ny zoto. Ny kamo tsy mahatono ny hazany akory; fa ny faharisihana no rakitra soa ho an' ny olona. L' indolence ne rôtit pas son gibier, mais la diligence est une précieuse ressource de l' homme.
Oha / Oh 12:28 In the way of righteousness is life: and in the pathway thereof there is no death. Amin' ny lalan' ny fahamarinana no misy fiainana, Ary ny tsi-fahafatesana no lalan-kalehany. Fiainana no eo amin' ny lalan' ny fahamarinana; ary tsy fahafatesana no eo amin' ny lalana soritany. Sur le sentier de la justice : la vie; le chemin des pervers mène à la mort.

<-
->