Entrée Kabary nataon' Andrianampoinimerina
Partie du discours nom propre (titre d'histoire courte ou de discours)
Sous-titre Tao Andohalo
Auteur Cousins William Edward
Tableaux et planches Tous les titres
Texte Raha vory tao Andohalo ny ambaniandro, nandray ampinga Andrianampoinimerina hikabary amy ny ambanilanitra. Ary hoy nofiteniny :

Izahao àry, ry ambanilanitra, fa izaho no toa miteny matetika, ary mikabary isam-bolana aminareo ambaniandro. Imerina ary tahaky ny ava-voly, ka izay mahava matetika manana ny vokatra : koa izaho no toa miteny matetika, ary mikabary isam-bolana, izany. Karaha tsy atoroanareo izay làlam-behalehanareo, be àry Imerina, kandrao misy mivily ka potraka, ary miringiringy ka lavo ; ka raha tsy ambara amina reo izay fanompoan-katao, andrao manadiso fanompoana ny mpanompo, ka amoriako anareo Imerina izany.

2. Koa inty aloha ny aminao Avaradrano : hianao Avaradrano aza manao 'andevolahy avy nandranto, ka irahina haka kitay ' hianao ; ka hoy hianao, Izaho tsy avy nandranto va ? Irahin-kiasa hianao, ka hoy hianao, Izaho tsy avy nandrantova ? Koa hianao Avaradrano, raha miady amin'Imerina (fany soa mpanjo olombelona, ary ny ratsy mpanjo olombelona) ka raha miady hia nao, kahoy no fiteninao, Izahay no nampanjaka an* Andrianampoinimerina, izahay no nanao ampinga loha, fa hianareo nalainay basy aman-defona vao azo. Koa izaho, hoy Andrianampoinimerina, ny vintako ; ary Andriamanitra no nanome ahy no nahazoako ity tany ity, ary nahavoriana izao.

3. Koa ity taniko ity aza atao toerana ifandatsana; fa samy nampanjaka ahy avokoa izao Imerina izao, fa tsy misy hafa raha omby amiko, hoy Andrianampoinimerina; koa raha misy manao izany, ataoko namany ny meloka. Tsy izany va, ry ambaniandro, hoy Andria nampoinimerina ? Izay ! hoy ny ambaniandro.

4. Fa tsy misy tsy ho ahy izao anivony ny riaka izao, hoy Andrianampoinimerina, ka ho avy ny any Menabe ho tonga amin'ity tany Antananarivo ity. Ho avy ny any Iboina. Ho avy ny any Betsileo. Ho avy ny any amy ny Betsimisaraka. Hoavy ny any Antsihanaka. Katsy misy tsy hoavy amin'ity tany ity, hoy izy, na amy ny lavany atsinanana, na amy ny lavany andrefana, na amy ny sakany atsimo, na amy ny sakany avaratra ; fa efa nomen' Andriamanitra ho ahy ity tany ity, koa tsy mba asiako izay toerana iftndatsana ity tany ity ; fa raha misy manao izany, ataoko meloka, hoy Andrianampoinimerina. Tsy izany va no izy, ry ambaniandro ? Izay ! hoy ny ambaniandro.

5. Dia nasian'Andrianampoinimerina orim-bato mafy tamin' izany, na iza nanao soa ray, na iza nanao soa reny, na iza nanao soa tena, ka amin' ity tany ity no asiana latsam-panahy, ataoko meloka izay manao izany, hoy Andrianampoinimerina.

6. Ary dia niteny indray izy : hoy izy, Izaho, hoy Andrianampoinimerina, milaza aminareo ambaniandro, fa ny alahelon-dehilahy tsy mihoatra herin'andro, ary ny alahelom-behivavy tsy mihoatra tapa-bolana. Koa izaho no manao izany, hoy izy, raha mandeha avokoa izy mivady haka kitay amin' izay lavidavitra, ka manao mavesatra tsara ; koa entiny amidy amin' ity tany Antananarivo ity ; koany kitay entin'izy mivady 3 lafo raimbilanja hiany ; koa ny lasiray amidiny raofia, ary ny lasiray amidiny landihazo hatao tao-zavatra ; rahavehivavy mba hanaotao-zavatra koa, fatsy handry andro ; (kanefa iza no vehivavy tsy hahay zavatra, raha mety ho vehivavy koa ?) koa rehefa vita, mba amidy, koa ny vidiny mba ataony ny lahy varotra avadibadika mandrakariva ; ary ny vehivavy tsy mitsahatra, fa manao tao-zavatra hiany isan' andro, ary raha alina miari-tory ; ka raha tanteraka amin'izany, dia tsy mba ho tonga akoho va ny tao-zavatra atao ? ary ny akoho, dia tsy mba ho tonga vorona ? ary ny vorona, dia tsy mba ho tonga ondry ? ary ny ondry, dia tsy mbaho tonga omby ? ary ny omby dia tsy mba ho tonga andevo va, rehefa ela no amoriana azy ? Ka raha ho hendry koa, fa tsy hoadala, dia tsy mba ho tonga amin'iza ny va?

7. Ary ny roavoamena amidy fangady ho enti-miasa, ka raha tsy handry andro, fa mba hiasa koa, dia tsy mba ho tanteraka va ny asa atao raha afaka herin-taona, ho entina mamelona ny vady aman-jana-ka ? Koa izany no ananarako anareo Imerina ; fa alahelon-dehilahy tsy mihoatra herin' andro na tapa-bolana; ary alahelom-behivavy tsy mihoatratapa-bola-na na iray volana.

8. Ary hoy indray Andrianampoinimerina, Izaho milaza aminareo Imerina ambanilanitra, fa tao aloha nisy andriamanjaka hiany : nanan-janaka tiana hiany izany ; nanam-bady tiana hiany izany ; nanan-kavana tiana hiany izany ; nanan' olon-tiana hiany izany : nampanaram-po zanaka tiana; nampanaram-po vady tiana ; nampanaram-po havan-tiana ; nampanaram-po olon-tiana hiany izany : ny radonareo tsy foinareo na-lainy hovidina, kanjo, rehefa azony, tsy vidiny, fa dia tànany ho azy ; ny lambanareo tsara tahaky izany ; ny ombelahinareo mahavoa tahaky izany ; ny zavatra azo ny ny tánanareo alainy tahaky izany, ka tànany ho azy ; koa raha ny vitan-tánanareo Imerina sy ny herim-ponareo no ho entiko mitia havana sy olon-tiana, laviko, hoy Andrianampoinimerina.

9. Ka na indro aza Ralosokavavy tokana, tsy ary ambony tsy ary ambany ; tsy mba nampanaram-po zanaka tiana aho; tsy mba nampanaram-po vady tiana aho ; tsy mba nampanaram-po havan-tiana aho ; fa manan-jara izay olona alain' izany zavatra. N y lambanareo mahazo ariary dimy, raha alain' izany, ataoko tonga ariary fito, ataoko tonga ariary valo. Ny zavatrareo alain' izany, ataoko tonga avy fahatelo, ataoko tonga avy sasaka ; koa manan-jara izay olona manan-javatra tian' izany halaina, raha omby amiko Andrianampoinimerina. Fa izao kosa no itondrako anareo Imerina ; fa izaho no rainareo aman-dreninareo ; ka tsy anaranako havan-tiana aman' olon-tiana hianareo Imerina; fa iza honokiadinareo. Tsy izany va no izy, ry ambaniandro ? Izay, hoy ny ambaniandro; sady faly sy ravoravony ambaniandro noho ny teny nataon'Andrianampoinimerina aminy ; fa nataon' Andrianampoinimerina tanteraka tokoa izany.


Entrée Kabary nataon' Andrianampoinimerina
Partie du discours nom propre (titre d'histoire courte ou de discours)
Sous-titre Teny nampitondrain' Andrianampoinimerina hankany amin' Andriamanaliny Betsileo
Auteur Cousins William Edward
Tableaux et planches Tous les titres
Texte  Tamy ny nanjakan'Andrianampoinimerina, raha JL tsy mbola naneiky ho azy Andriama naliny Betsileo, dia nampitondra teny Andrianampoinimerina hankany amin' Andriamanaliny Betsileo, a tsy nasiany ady, fa hoy no fiteny nataony taminy :

2. Zanak' Andrianampoinimerina hianao, Andriamanalina, fa manatôna azy rainao.

3. Ary namaly Andriamanaliny Betsileo, Tsy zanakoa aho, hoy izy, fampirahalahy isika; fa samy an-driana manana ny taniny.

4. Ary dianovalian'Andrianampoinimerinaindray ny tenin' Andriamanaliny Betsileo, ka hoy Andrianam poinimerina, Izaho lehibe-lamba, fa hianao keli-lamba ; ka raha manalavitra ahy hianao, manara ; fa izaho no nosy hiangonany ny madinika rehetra ; ka manatôna ahy rainao, fa zanako hianao.

5. Ary raha nandre izany Andriamanalina, dia norefesiny ny hazo, ka nateriny tany amin' Andrianam poinimerina, ka hoy no fanatiny azy, Iny hazo iny refi-ko ; ka asaovy tratrarin' Andrianampoinimerina ; fa rahatrany iny, zanany aho, fatsy rahalahiny. Ary dia norefesin' Andrianampoinimerina ny hazo, ka tsy tratrany, falava-refy Andriamanalina. Ary hoy Andriamanaliny Betsileo, Raha tsy tratrao ny refiko, mpirahalahy isika, fa tsy mpianaka.

6. Ary dia novalian'Andrianampoinimerinaindray ny fiteniny, Lazaoamin'Andriamanalina, hoy izy, Ny fandrefesako ny hazo tsy maninona ; ary ny halavan-tsandry tsy mah' andriana ; fu kely hianao, ka zanako ; ary lehibe aho, ka rainao.

7. Ary raha nandre izany Andriamanalina, dia nalainy indray ny lamba tsy an-tsaha, ka nateriny tany amin' Andrianampoinimerina, ka hoy no fanatiny azy, Basao amin' io lamba io ny omby, ka raha misy mipika amy ny tany ny ra, na dia hoatry ny ivy hiany aza, dia zanakao aho, Andrianampoina.

8. Ary nony tonga tany amin' Andrianampoini merina ny lamba, dia novonoina teo ambony ny lamba tsy an-tsaha ny omby, koa tsy nisy nipika tamy ny tany ny ra, fa tsy tanteraka ny lamba.

9. Ary dia nanontany Andriamanalina, Nisy nipika tamy ny tany hiany vany ra, satsia? Ary dianova lian' Andrianampoinimerina, Tsy nisy nipika, hoy izy.

10. Ary hoy Andriamanalina, Raha tsy nisy nipika tamy ny tany ny ra, mpirahalahy isika, fatsy mpianaka.

11. Ary dia novalian' Andrianampoinimerina indray ny fitenin' Andriamanaliny Betsileo, ka hoy no famaliny azy, Lazao amin' Andriamanalina, fa aza avelahomaro-teny izy ; fa izao no fara-teny ataoko aminy, zanako izy, fa ampanaraho ahy rainy ; fa efa nomen'Andriamanitra ahy ity tany ity. Dia nijanona tamin' izay Andrianampoinimerina.

12. Ary nony afaka kelikely, dia avy Andriambongo, zanak' Andriamanaliny Betsileo natao handova azy, naneiky an' Andrianampoinimerina ; ka tsy ren' Andriamanaliny Betsileo ny nanekeny ny zanany ho an' Andrianampoinimerina.

13. Ary rehefa naneiky ho an' Andrianampoini merina Andriambongo, zanak' Andriamanalina, dia nalain'Andrianampoinimerina ny lamba tsy an-tsaha, ka nataony mitovy ny lavany sy ny sakany, ka noloa-hany ao afovoany ny lamba, dia navalony tsara, ka nateriny tamin' Andriamanaliny Betsileo, ka hoy no fanatiny azy, Ity, hono, ny lamba tamin'Andrianampoinimerina ataony zara-fitafianao Andriamanalina, raha tsy mety ho zanany hianao ; koa izahao sy diniho tsara ny lamba, fa omeny ho zara-fitafianao. Ary nony novelarin' Andriamanaliny Betsileo ny lamba tsy an-tsaha, ka loaka migorobaka ao afovoany ny lamba, dia hoy izy, rehefa nihevitra kelikely, Trarantitra, aza marofy, Andrianampoina ; fa ny ato an-kiboko no efa lasa naneiky azy, ka ambarao amin'Andrianampoinimerina fa zanany aho, fa tsy rahalahiny ; fa aza vonoina aho, fa amy ny anio tontolo andro aoka aho hihinana ny malemy amy ny tany, faizy no tompony ny fanjakana.

14. Izaofanahy izaohiany nonataon'Andrianampoinimerina, fatsy nasiany ady basy aman-defona, fa nalainy am-panahy. Koa naneiky Andriamanaliny Betsileo, ka vita ny tany.Entrée Kabary nataon' Andrianampoinimerina
Partie du discours nom propre (titre d'histoire courte ou de discours)
Auteur Cousins William Edward
Tableaux et planches Tous les titres
Texte Teny nataon' Andrianampoinimerina, A.D. 1810.

IZAO lahy noambarakoanarcohavakosy sakai-zako rehetra, fa avy ity izay soratr'aretina, fa alain'Andriamanitraaho, koaizaolahy noamoriakoanareo. Farahaavy ny didi-Nanahaxy, koatapitrany andro, koa body any an-danitra aho, indro lahy Ilahidama, fa tanora ; fa indreo hianareo ; fa ny nofoko no hilevina, fa ny fanahiko sy ny saiko hitoetra aminareo sy Idama hiany.

2. Voalohany indrindra, lehiretsy, indroIdama; fa tsy mba naterako io, fa nakohako teo am-bavako ; koa tsy nokasaiko banana ny fanjakantsika tsy akory ; fa avy izay fanomezan' Andriamanitra azy ; koa indro hapetrako aminareo ; koa tsinjovy mandeha, ary aza avela hitsanga-menatra, fandrao isika ho mati-maso ; fa alao faditra, fa ny tola-paditra zava-mahery ; ary alao tonon' andro, fa ny tonon' andro tsy mahalehilahy. Koanefa tsy aiza aho; fahibitsibitsikaazy eny hiany.

3. Faharoan'izany indray, lehiretsy, ity fanjakan tsika ity finari-bavan' Andriamasinavalona ; koa napetrany tamin' Andriantsimitoviaminandriana sy Andriambelomasina; koa napetraky ny Roa amby ny Folo Manjaka amiko sy hianareo ; koa nape-trako aminareo sy Lahidama; fa nanaovako ny aiko tsy ho zavatra sy namonoanareo tena ; koa mbola indreo avokoa hianareo niara-nanao tamiko. Any koa Rahodibato ho namanareo, koa voin-tenanareo, lehiretsy, raha avelanareo hamono-maso ahy Idama, koatsy hinony teninareo; koatsy azy anieny fanjakana, faanareo; fahianareonovaki-loha, sy tapa-pe, sy lany mondron-kery, sy nanao ny ainareo tsy ho zavatra, raha tsy izaho Iamboasalama no hanana any Besakana.

4. Fahatelon'izany indray, lehiretsy, nainonaherina 8 reo, na inona soa efanareo tamiko, fa tsy nisy olona nahery sy mpanjakanohoizaho, fatelo-polomonjaam-ban-jaza kely teo Amboniloha nandeha hizaha ahy no matiko koa. Koa raha tsy nantoaninareo aho, tsy nahery, na ady, na hevitra ; fa indro lahy Ilahidama, fa nony adala tsy tokony handimby ahy io, tsy nomen' Andriamanitra antsika, fa tokony hasolo ahy angaha no navelany ho andraikitrareo. Fa hany aza andraranareo azy, lehiretsy, lehilahy soa no tanora sady manjaka ; koa aza rarana raha misy sitra-pony tiany ; aza manala hanin-tianjaza, fa tsy adala io tsy akory ; fa tsy aiza aho, fa eny an-ilany eny hiany.

5. Fahefatr'izany koa, lehiretsy, Ilahidamaaniezana-borona hateranareo ny efa, ary be no heverinareo, fa hianareo no hanao sy handidy. Ary aza entinareo meloka lahy Ilahidama ; fa raha meloka andrian-dava-vero, fa aza ampangidinareo hoditra, fatsy mahita. Fa he ! lehiretsy, raha tokony tsy ho faty, koa matinareo ; ary tokony ho efan-tsazy, na dia tokony ho vitany ny rariraiventy aza, na hasina mahavita, koa tanianareo ho lany vady aman-janaka, sy ho lany fananana ; fa aleo adaladala andriana toy izay adaladala loholona. Fa ny tsara mpihevitra no manjaka, andria-mahafiadana, fa hianareo lahy no hanao azy.

6. Tohin'izany hiany koa, lehiretsy, rahatianareoaho, tandremo izay hahasoa any Ilahidama; koa raha maha-tsiaro ahy hianareo, mankanesa ao aminy, koa ataovy aminy izay fitondranareo tamiko ; koa aza ilazam-bohony, ary aza fitahina, fa ny Andriamanjaka tsy mba manan-kavana, sy tsy mañana irai-tam-po, fa izay mankatony teniny sy minony lalàny nohavany. Koa raha misy tiany natao, koa miankina amy ny didim- panjakana, ifanatony lahy ; fa ny tondro tokana tsy mahazo hao, ary ny hazo tokana tsy mba ala; fa ny hevitry ny maro no fanjakana ; fa tsy handà izay marina heveriny ny be io tsy akory, fa fanovany ny ombalahi-be-maso.

7. Tohin' izany hiany koa, lehiretsy, tandremo ny ainy. Ataovy izay hahatrarantitra azy, sy hahamami-hoditra azy amim-bahoaka, hahamamy ny eran-tany ; kandrefa hahateza azy, hahalava-fiainana azy no fotony ; fa izay fohi-aina keli-fiandrianana. Izao lahy no ambarako aminareo havako sy sakaizako rehetra isan' andro, ary ampandrenesiko anareo ankehitriny.

8. Ary nony nahare izao tenin'Andrianampoinimerina izao ny sakaizany rehetra, samy nitomany nigogogogo avokoa, fa tsy nahavaly. Koa hoy Andrianampoini merina, Andeha àry samy mody mandry angaloha, koa ento mandry izany fiteniko izany.

9. Ary nony lasaireo, dianalainy indray Rahaga-mainty, sy Rahagafotsy, sy Andriampinoana, sy izy rehetraireo. Nony ampitsoindray nampanatrehiny ny vadiny aman-janany.

10. Hoy izy, Idamaô ! Andriamatoakoô ! eny ry sombin'aiko, matesa anie aho alohan'ialahy. Toatsy mba olombelona, fa hoatry ny Andriamanitra latsaka, ka tsy mba naterako, fa naloako teo am-bavako, no vola-Tolain-Janahary. Tsy mba maty aho, famanana any ialahy ; fatsaraombalahy. Lasaizay ny ranomasoko, fany tenakotokoanosisa. Faindroialahy, ry Idamalahy ; ialahy no tehamaina vadia' ombalahy ; he ! izato ieika roa lahy monja no mpihavana, koa aza vonoi-maso aho sy ny razantsika, sombin' aiko, fa an' olona anie itony tany itony, koa nomen' Andriamanitrantsika.

11. Fahe! ireo no antsi-betsara-ofana: adidy, tsy mbahadilo; ireo no lefona tsara-varombo : atomboka, tsy m b a hilefîtra ; ireo ilehitsy no tangen'tsara-hafatra, ka tsy mbamena-masomitsara; lehilahy ialahy hotronin'ireo.

12. Voalohany indrindra, Raondriako, indreo ny vadiko aman-janako, ataovy toy ny an' Andriamasinava lona, aza alain-drakitra, fa naharitra ny sarotra ; tiavo, fa ialahy no voninahiny sy kiadiny, fa fanovany ny Roa amby ny Folo Manjaka sy izaho no eto.

13. Faharoan'izany indray, ry ldama, Azamanaran-kavana, ary aza mamporisika ny mpanompo, fa raha mahery fahatelomahery fanjakana; fany havanahiany no manavangavana, ary ny fanahin' andevo mandevona. Aza manao lava-loha, fa ireo anie sady babo no lova, vary zato aharony ny sompitra, tsy mba hanim-bady, tsy mba hanin-janaka ireo, fa 'amboa ho manaondry, koa ny fo no manefa,' raha manao ny tsi-mety amy ny fan jakana. Ireo no fankaharan-dalàna, favako-drazana sy lamba matevina arony ny fanala maraina, na arony ny rivotra mafana. Ireo no lafika, ireo no tabihasy rehareha.

14. Idamaô ! Hody aho, koahapetrakohianao : he! izay tantararenaosy hitanao : nanao ahoanano heriko sy lazako ? Tsy misy tendrombohitra tsy nanihiko, tsy nisy tampon-tanety tsy niadiako; faAndriamanitranonano-me ahy nahafoy, izaho nomeny ambininy, koatsaratso-dranony ny razantsika. FaIamboasalamanoanarako, koa nampian' ambaniandro afovoany aho, koa nanan-kery tato ampovoany ny tany aho, ka nalaza hoe, Andrianampoinimerina.

15. Izahokoaanie, nifafatoko-tany nanodidinany tranovaoafa-kopakopakaè! Izahokoaanienohodidin' olom-baravarana vao nahary tokan-trano è ! Izaho anie lany fatotra amam-pondrana vao nahazo olon-tiana è ! Izaho anie nandoa áty amin' afero vao nahatsangy noàry : tsy efan'izany hiany, fananaomasakaatakalo mantavaonananaefa, kaniaritrany mafy, ary nihinana sy nisotrony rany ny biby tsy fantatra. Idamaô ! ny hery anie ka tsy mahaleo ny fanahy, fa ny soa anie ao anatiny ny mangidy, koa ataoko mananjara samy manjaka ialahy otronin' ireo ombalahy antitra ireo ; fa raha ataon' ialahy tsara-tohana ireo, tsy maniry haolo hianao; fa na dia ireo hiany aza, na dia ny vato azaho-rengeny loaka (fa biby tsy mihoatra ny mamba), koa aza atao resy m o m b a antsika ireo ; aza avela halozin' olon'teny ; faizahononananaitony tany itony, ireo no ampingatsy laitry ny bala, sy lakato efitry ny lefona. Ireо no nanao vi-very ny ainy, raha tsy izaho, hono, no hanjaka hanana itony tany itony.

16. Koanainon-kevitra, ary nainon-katao, rahamihe-tsika ny fanjakana, alao ireo hiara-misaina aminao, fa tsy bandaizay ataonaoireotsy akory ; fainjay anieileireo ka hanao fanjai-be-vody, hanjai-mandrompitra, fa zovy renotorotorosy montsamontsanafatsy izy ? Koatsy mbasahy izay hanomevobony anaoireo. Faazaatao 'sola manara-dia,' ary aza atao 'fotsi-volo mitozó-poana ; ' fa ny maty misy fanovany, ary ny velona manan-tandindona iterahany ny olona ho solony, fa matoky mandry aho, ry Idama, manana any ialahy.

17. Ary ataokoaminaokoa, ry ilay sakaiza : fahianao anie tera-dRamorabe, ary zana-dRalesoka, hianao anie tsy mbaImarovatana, fatenaTsimahafotsy ; azamanao 'tsingala mahalala ombin-tena' ; aza manao 'anati-fo-maharary, ' fa aleo anie ny any ny tena no odian' tsi-tiana. Fatiavoireoloholonaosy havanaoireo, raha mahay manaraka anao hiany ; ary na dia ireo hodi-bato sy mangahazo ireo aza, koa hanao 'Andriana azoko am po,'sy hanao'Ataokofetsy haninona,'kahanampi-maso any ialahy, tapaho roa mitovy, koa avalano rano ; teteho, omeony amboa; faizahotsy nananaadi-varotra aminy, fasoaifamalianany ahy sy ny azy ; fany zavatrahafa no itiavana olona, fany fanjakana aza mba entina an-kena-maso.

18. Ary rahatsy mbolamanovaizay nataony tamiko-kosa, koa mitady izay hah' andrian-tokana anao, aza ovana, fa ataovy manan-ko-tantaraina, maty andro ka velona alina, fa nanary ny ainy haha-mpanjaka ahy teto-anivony ny riaka.

19. Koa izao no ambarako anao hotandremanao sy ho andraikitrao. Ela izao tsy mba hadino, lasana aho tsarovana hiany, koa tadiavo hiany koa izay hahatevina izaosy hiampian'izao; fahianaohiany, ry Ilahidama, no antony ny fanjakana, koa raha tsara no itondranao, sy tsy iovanao izao, na dia tsy hivoaka an' Ambohimanga sy Antananarivo aza hianao, raha mahatana izao hafatro izao, tsy misy tsy hanananaoity nosy ity, fany anarany ireo basiko ireo "Tsi-maro-anosy. "

20. Ary nony nankany Ambohipoizy, dianataony foto-teniny isan'androlavaizao, kahatrany Isoavimasoandro, raha vory koa ireo sakaizany sy havany ireo, na eo anatrehan' Ilahidama sy ny vadiny aman-janany, ataony teny mandrakariva izao, fa izy manao tezain' aretina hiany.

21. Ary hoy koaAndrianampoinimerina, Hianao, ry Idama, no fanovany ny Roa amby ny Folo Manjaka sy izaho eto, indreo koa ry zalahy namako, ataovinareo lahy izay hahatevina ity tany ity, hananan' Ilahidama ny eram-po, hiadanany ny vadinareo aman-janakareo ; fa raha be tany, masina Ándriana ombana, ka manjaka to-teny.

22. Koa aza avela ho adidin' Idama irery lehiretsy ity tany ity, fa sarotra ny mitondra ny anaran-draisoa, ary mafy ny mampanjaka andriana, aza ampiadinareo ny zanako, fa efa nomeko anareo sy navelako amin' Ilahidama ny didiko sy ny teniko, koa ataoko aminareo hiany indray, samy hitahiry sy hirakitra hianareo.

23. Fa Ilahidama anie tsy alain'olon'tahaka, tsy atao mpanjaka manan' adidy, tsy atao, tompony tsy mahazaka manana. Ilahidama anie tsy anaovana saonjo mihoatra akondro, tsy anaovana sakeli-mihoa-joro, tsy alôni-mandidy, tsy zehe-manjaka, fa azy ny tany sy ny fanjakana.

24. Ary ataokoaminaokoa, ry Ilahidama, faImerina efa vory, koa indro ny ranomasina kosa no valam-parihinao, ry Ilahidama. Koa andrefa indro kosa Imavoho tompony ny farany, ry Ilahidama.

25. Izao no teny napetrak' Andrianampoinimerina tamin' Ilahidama sy ny sakaizany mahatoky azy.

26. Ary hoy koaAndrianampoinimerinatamin'Ilahidama, Kaha avy izay fodiako mandry, avelao ho eto amin' ikaky sy ineny, fa tsy fantatr' ialahy tey akory izay hitiavan' ialahy any ikaky sy ineny, raha tsy izaho no milevina ao Ambohimanga, andrao tanànaolo Ambohimanga, ary tsy misy hitiavana ny tany, raha tsy ilevenany ny ray.

27.Ary raha avy kosa izay hodian'ialahy mandry any am-parany, dia ao Antananarivo kosa ialahy, ry Ilahidama, eo avaratry ny trano-fito-miandalana, koa ataovy mifanitsy aminy, koa ataovy ambonimbony. Izao no teny nataon' Andrianampoinimerina tamin' Ilahidama.


Mis à jour le 2021/07/22