Chapitres et versets citant Beltesazara

  Book of Daniel Daniela Daniely Livre de Daniel
...............
Dan / Da 1.7 Unto whom the prince of the eunuchs gave names: for he gave unto Daniel the name of Belteshazzar; and to Hananiah, of Shadrach; and to Mishael, of Meshach; and to Azariah, of Abednego. Ary izy ireo nomen' ny lehiben' ny tandapa anarana, ka Daniela nataony hoe Beltesazara, ary Hanania nataony hoe Sadraka, ary Misaela nataony hoe Mesaka, ary Azaria nataony hoe Abednego. Nomen' ny lehiben' ny eonoka anarana izy ireo: ka Daniely nataony hoe Baltasara, Ananiasa nataony hoe Sidraka, Misaely nataony hoe Misaka, ary Azariasa nataony hoe Abdenegao. Le chef des eunuques leur imposa des noms : Daniel s' appellerait Baltassar, Ananias Shadrak, Misaèl Méshak, et Azarias Abed-Nego.
...............
Dan / Da 2.26 The king answered and said to Daniel, whose name was Belteshazzar, Art thou able to make known unto me the dream which I have seen, and the interpretation thereof? Ny mpanjaka namaly ka nilaza tamin' i Daniela, izay atao hoe koa Beltesazara, hoe: Moa mahay manambara amiko ny nofy izay hitako mbamin' ny heviny va ianao? Niteny ny mpanjaka, ka nanao tamin' i Daniely, izay atao hoe Baltasara, hoe: Hainao ambara amiko va ny nofy nonofisiko mbamin' ny heviny? Le roi dit à Daniel surnommé Baltassar : "Es-tu capable de me faire connaître le songe que j' ai eu et son interprétation?"
...............
Dan / Da 4.5 I saw a dream which made me afraid, and the thoughts upon my bed and the visions of my head troubled me. Fa nony farany dia niditra teo anatrehako kosa Daniela, izay atao hoe Beltesazara, araka ny anaran' andriamanitro, sady misy fanahin' ireo andriamanitra masina ao anatiny; ary ny nofy dia nambarako teo anatrehany hoe: Nony farany, tonga teo anatrehako Daniely ilay atao hoe Baltasara ny anarany, araka ny anaran' ny andriamanitro, sady manana ao anatiny ny fanahin' ireo andriamanitra masina, ka nambarako teo anatrehany ny nofy, nataoko hoe: Puis se présenta devant moi Daniel, surnommé Baltassar, selon le nom de mon dieu, et en qui réside l' esprit des dieux saints. Je lui dis mon songe
Dan / Da 4.6 Therefore made I a decree to bring in all the wise men of Babylon before me, that they might make known unto me the interpretation of the dream. Ry Beltesazara, lehiben' ny ombiasy, fantatro fa misy fanahin' ireo andriamanitra masina ao anatinao, ary tsy misy zava-miafina manahirana anao, koa ambarao ahy ny fahitana izay hitako tamin' ny nofy mbamin' ny heviny. Ry Baltasara, lehiben' ny mpahay taratasy ô, fantatro fa ao aminao ny fanahin' ireo andriamanitra masina, ary tsy misy zava-miafina manahirana anao; ka ambarao ahy ny fahitana hitako tamin' ny nofy, mbamin' ny heviny. "Baltassar, chef des magiciens, je sais qu' en toi réside l' esprit des dieux saints et qu' aucun secret ne t' embarrasse voici le songe que j' ai eu; donne-m' en l' interprétation.
...............
Dan / Da 4.15 Nevertheless leave the stump of his roots in the earth, even with a band of iron and brass, in the tender grass of the field; and let it be wet with the dew of heaven, and let his portion be with the beasts in the grass of the earth: Izany no nofy izay hitako, izaho Nebokadnezara. Ary ianao kosa, ry Beltesazara, milazà ny heviny, fa ny olon-kendry rehetra amin' ny fanjakako tsy nisy nahay nampahafantatra ahy ny hevitr' izany; fa ianao no mahay azy, satria misy fanahin' ireo andriamanitra masina no anatinao. Izany no nofy hitako, izaho Nabokodonozora mpanjaka, ary hianao kosa, ry Baltasara, no aoka hilaza ny heviny fa tsy nisy nahay nampahafantatra tamiko, ny olon-kendry rehetra eto amin' ny fanjakako; hianao no mahay izany, satria ao aminao ny fanahin' ireo andriamanitra masina. Tel est le songe que j' ai eu, moi Nabuchodonosor, roi. Toi, Baltassar, donne-m' en l' interprétation, car aucun des sages de mon royaume n' a pu m' en faire connaître l' interprétation; mais toi tu le peux, puisque en toi réside l' esprit des dieux saints."
Dan / Da 4.16 Let his heart be changed from man' s, and let a beast' s heart be given unto him; and let seven times pass over him. Dia gaga vetivety Daniela, izay atao hoe Beltesazara, ary ny eritreriny naharaiki-tahotra azy. Ary niteny ny mpanjaka nanao hoe: Ry Beltesazara ô, aoka tsy haharaiki-tahotra anao ny nofy na ny heviny. Beltesazara namaly ka nanao hoe: Tompokolahy ô, ny nofy anie ho an' izay mankahala anao, ary ny heviny ho an' izay fahavalonao. Dia vaka teo aloha kelikely Daniely izay atao hoe Baltasara; ary nampitebiteby azy ny eritreriny. Fa niteny indray ny mpanjaka nanao hoe: Aoka tsy hitebiteby hianao amin' ny nofy sy amin' ny heviny. Namaly Baltasara nanao hoe: Tompokolahy ô, ho amin' ny fahavalonao anie ny nofy, ary ho amin' izay mankahala anao anie ny heviny. Alors Daniel, surnommé Baltassar, fut un instant confondu et troublé dans ses pensées. Le roi dit : "Baltassar, ne sois pas troublé par ce songe et son interprétation." Baltassar répondit : "Monseigneur, ce songe soit pour ceux qui te haïssent, et son interprétation pour tes adversaires!
...............
Dan / Da 5.12 Forasmuch as an excellent spirit, and knowledge, and understanding, interpreting of dreams, and shewing of hard sentences, and dissolving of doubts, were found in the same Daniel, whom the king named Belteshazzar: now let Daniel be called, and he will shew the interpretation. fa fanahy hendry sy fahalalana sy saina ary fahaiza-milaza nofy sy fanambarana teny sarotra sy fampisehoana hevitra miafina no hita tao amin' izany Daniela izany, izay nomen' ny mpanjaka anarana hoe Beltesazara, koa aoka hantsoina Daniela, fa holazainy ny hevitry ny teny. ny saina ambony, ny fahaizana amam-pahalalana mivaofy ny hevitry ny nofy, sy hampahafantatra ny ankamantatra ary hamaly ny fanontaniana sarotra. Koa aoka hantsoina Daniely fa izy no hilaza ny hevitr' izany. Et puisqu' il s' est trouvé en ce Daniel, que le roi avait surnommé Baltassar, un esprit extraordinaire, connaissance, intelligence, art d' interpréter les songes, de résoudre les énigmes et de défaire les noeuds, fais donc mander Daniel et il te fera connaître l' interprétation."
Dan / Da 10.1 In the third year of Cyrus king of Persia a thing was revealed unto Daniel, whose name was called Belteshazzar; and the thing was true, but the time appointed was long: and he understood the thing, and had understanding of the vision. Tamin' ny taona fahatelo nanjakan' i Kyrosy, mpanjakan' i Persia, dia nisy nambara tamin' i Daniela, izay atao hoe Beltesazara; marina ny teny, ary ady mafy no nolazainy; ary nahalala ny teny izy sady nahafantatra ny fahitana. Tamin' ny taona voalohany nanjakan' i Sirosa mpanjakan' i Persa, dia nisy teny nambara tamin' i Daniely, izay natao hoe Baltasara, marina izany teny izany, ary ady lehibe no nolazainy. Azony an-tsaina ny teny, sady fantany hevitra ny fahitana. En l' an trois de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel, surnommé Baltassar : parole sûre; haute lutte. Il pénétra la parole, l' intelligence lui en fut donnée en vision.