Chapitres et versets citant Baas��

  1st Book of Kings 1 Mpanjaka Mpanjaka I 1er Livre des Rois
...............
1Mp 15.16 And there was war between Asa and Baasha king of Israel all their days. Ary niady Asa sy Basa, mpanjakan' ny Isiraely, tamin' ny andro rehetra niainany. Niady nandritra ny andro rehetra niainany Asà sy Baasà mpanjakan' Israely. Il y eut guerre entre Asa et Basha, roi d' Israël, tant qu' ils vécurent.
1Mp 15.17 And Baasha king of Israel went up against Judah, and built Ramah, that he might not suffer any to go out or come in to Asa king of Judah. Ary Basa, mpanjakan' ny Isiraely, niakatra hamely ny Joda, dia nanamboatra an' i Rama mba tsy hisy hahazo hivoaka sy hiditra ho any amin' i Asa, mpanjakan' ny Joda. Niakatra hamely an' i Jodà Baasà, mpanjakan' Israely, ary nanorina an' i Ramà izy, mba hisakana ny vahoakan' i Asà tsy hahazo mivoaka sy miditra. Basha, roi d' Israël, marcha contre Juda et il fortifia Rama pour bloquer les communications d' Asa, roi de Juda.
...............
1Mp 15.19 There is a league between me and thee, and between my father and thy father: behold, I have sent unto thee a present of silver and gold; come and break thy league with Baasha king of Israel, that he may depart from me. Aoka hisy fanekena amiko sy aminao toy ny tamin' ny raiko sy ny rainao; koa, indro, mampanatitra volafotsy sy volamena ho fanomezana ho anao aho; andeha, tsoahy ny fanekenao tamin' i Basa, mpanjakan' ny Isiraely, mba hialany amiko. Aoka hisy fanekena, toy ny tamin-draiko sy tamin-drainao, amiko sy aminao. Ary indro aho mampanatitra volafotsy sy volamena ho fanomezana ho anao, ka andeha tsoahy ny fanekenao tamin' i Baasà, mpanjakan' Israely, mba hialany aty amiko. " Alliance entre moi et toi, entre mon père et ton père ! Je t' envoie un présent d' argent et d' or : va, romps ton alliance avec Basha, roi d' Israël, pour qu' il s'éloigne de moi ! "
...............
1Mp 15.21 And it came to pass, when Baasha heard thereof, that he left off building of Ramah, and dwelt in Tirzah. Ary rehefa ren' i Basa izany, dia nitsahatra tsy nanamboatra an' i Rama intsony izy sady nitoetra tao Tirza. Nony nandre izany Baasà, dia nitsahatra tsy nanorina an' i Ramà, fa nitoetra tao Tersa izy. Quand Basha l' apprit, il arrêta les travaux à Rama et retourna à Tirça.
1Mp 15.22 Then king Asa made a proclamation throughout all Judah; none was exempted: and they took away the stones of Ramah, and the timber thereof, wherewith Baasha had builded; and king Asa built with them Geba of Benjamin, and Mizpah. Ary Asa mpanjaka kosa nampandre ny Joda rehetra (tsy nisy tsy nampandrenesiny); ary dia nesorin' ny olona ny vato sy ny hazo tao Rama, izay naorin' i Basa; ary nentin' i Asa mpanjaka nanamboatra an' i Geban' i Benjamina sy Mizpa kosa izany. Ary nasain' i Asà natsoina avokoa i Jodà rehetra, tsy nisy nataony afaka na iray aza, dia nentiny ny vato aman-kazo nanamboaran' i Baasà an' i Ramà, ka izany no nanorenany an' i Gabaan' i Benjamina sy Masfà. Le roi Asa convoqua tout Juda, sans exemption pour personne ; on enleva les pierres et le bois avec lesquels Basha fortifiait Rama et le roi en fortifia Géba de Benjamin et Miçpa.
...............
1Mp 15.27 And Baasha the son of Ahijah, of the house of Issachar, conspired against him; and Baasha smote him at Gibbethon, which belonged to the Philistines; for Nadab and all Israel laid siege to Gibbethon. Ary Basa, zanak' i Ahia, amin' ny taranak' Isakara, nikomy taminy dia namely azy tao Gibetona, izay an' ny Filistina (fa Nadaba sy ny Isiraely rehetra nanao fahirano an' i Gibetona fahizay). Nanao teti-dratsy nanohitra azy Baasà, zanak' i Ahiasa, amin' ny taranak' Isakara, ka namely azy teo Gebetona izay an' ny Filistina; fa nanao fahirano an' i Gebetona Nadaba sy Israely rehetra tamin' izay. Basha fils d' Ahiyya, de la maison d' Issachar, conspira contre lui et l' assassina à Gibbetôn, ville philistine qu' assiégeaient Nadab et tout Israël.
1Mp 15.28 Even in the third year of Asa king of Judah did Baasha slay him, and reigned in his stead. Ary Basa nahafaty azy tamin' ny taona fahatelo nanjakan' i Asa, mpanjakan' ny Joda, ka dia nanjaka nisolo azy. Dia matin' i Baasà izy, tamin' ny taona fahatelon' i Asà mpanjakan' i Jodà, ka dia izy no nanjaka nandimby azy. Basha le fit périr dans la troisième année d' Asa, roi de Juda, et régna à sa place.
...............
1Mp 15.32 And there was war between Asa and Baasha king of Israel all their days. Ary niady Asa sy Basa, mpanjakan' ny Isiraely, tamin' ny andro rehetra niainany. Niady ihany Asà sy Baasà mpanjakan' Israely tamin' ny andro rehetra niainany.
1Mp 15.33 In the third year of Asa king of Judah began Baasha the son of Ahijah to reign over all Israel in Tirzah, twenty and four years. Tamin' ny taona fahatelo nanjakan' i Asa, mpanjakan' ny Joda, no vao nanjakan' i Basa, zanak' i Ahia, tamin' ny Isiraely rehetra tao Tirza; ary mpanjaka efatra amby roa-polo taona izy. Tamin' ny taona fahatelon' i Asà mpanjakan' i Jodà, dia tonga mpanjaka tamin' Israely rehetra tao Tersa kosa Baasà zanak' i Ahiasa, ary efatra amby roapolo taona no nanjakany. La troisième année d' Asa, roi de Juda, Basha, fils d' Ahiyya, devint roi sur Israël à Tirça, pour vingt-quatre ans.
1Mp 16.1 Then the word of the Lord came to Jehu the son of Hanani against Baasha, saying, Ary tonga tamin' i Jeho, zanak' i Hanany, ny tenin' i Jehovah ny amin i Basa nanao hoe: Ary tonga tamin' i Jehoa, zanak' i Hananì, ny tenin' ny Tompo namely an' i Baasà, nanao hoe: La parole de Yahvé fut adressée à Jéhu, fils de Hanani, contre Basha, en ces termes :
...............
1Mp 16.3 Behold, I will take away the posterity of Baasha, and the posterity of his house; and will make thy house like the house of Jeroboam the son of Nebat. dia, indro, hofongorako Basa sy ny taranany, ary ny taranakao hataoko tahaka ny taranak' Jeroboama, zanak' i Nebata. Noho izany, indro hofongorako kosa Baasà sy ny tranony, ary hampanahafiko ny tranon' i Jeroboama zanak' i Nabata, ny tranonao. Aussi vais-je balayer Basha et sa maison : je traiterai ta maison comme celle de Jéroboam fils de Nebat.
1Mp 16.4 Him that dieth of Baasha in the city shall the dogs eat; and him that dieth of his in the fields shall the fowls of the air eat. Koa izay tamingan' i Basa maty ao an-tanàna dia hohanin' ny alika; ary izay tamingany maty any an-tsaha dia hohanin' ny voro-manidina. Ka ny tamingan' i Baasà maty an-tanàna, hohanin' ny alika, ary ny tamingany maty an-tsaha, hohanin' ny voromanidina. Celui de la famille de Basha qui mourra dans la ville, les chiens le mangeront, et celui qui mourra dans la campagne, les oiseaux du ciel le mangeront. "
1Mp 16.5 Now the rest of the acts of Baasha, and what he did, and his might, are they not written in the book of the chronicles of the kings of Israel? Ary ny tantaran' i Basa sisa mbamin' izay nataony ary ny heriny, tsy efa voasoratra ao amin' ny bokin' ny tantaran' ny mpanjakan' ny Isiraely va izany? Ny sisa tamin' ny asan' i Baasà, mbamin' izay nataony, sy ny herim-po nasehony, moa tsy dia efa voasoratra ao amin' ny Tantaran' ny mpanjakan' Israely va izany? Le reste de l' histoire de Basha, ce qu' il a fait et ses exploits, cela n' est-il pas écrit au livre des Annales des rois d' Israël ?
1Mp 16.6 So Baasha slept with his fathers, and was buried in Tirzah: and Elah his son reigned in his stead. Ary Basa lasa nodimandry any amin' ny razany, dia nalevina tao Tirza; ary Elaha zanany no nanjaka nandimby azy. Ary nodimandry any amin' ny razany Baasà, ka nalevina ao Tersa. Elà zanany lahy, no nanjaka nandimby azy. Basha se coucha avec ses pères et on l' enterra à Tirça. Son fils Éla régna à sa place.
1Mp 16.7 And also by the hand of the prophet Jehu the son of Hanani came the word of the Lord against Baasha, and against his house, even for all the evil that he did in the sight of the Lord, in provoking him to anger with the work of his hands, in being like the house of Jeroboam; and because he killed him. Ary Jeho mpaminany zanak' i Hanany, dia nampitondraina ny tenin' i Jehovah ny amin' i Basa sy ny taranany, satria nanao ratsy teo imason' i Jehovah ka nampahatezitra Azy tamin' ny asan' ny tanany, ka dia tonga tahaka ny mpianakavin' i Jeroboama, ary satria namono ireo izy. Ary ny tenin' ny Tompo dia nampitondraina tamin' ny alalan' i Jehoa, mpaminany, zanak' i Hananì, hihatra amin' i Baasà sy ny tranony noho ny ratsy rehetra nataony teo imason' ny Tompo, nampahatezerany azy tamin' ny asan' ny tànany, sy nanahafany ny tranon' i Jeroboama, ary noho izy namono izany fianakaviana izany koa. De plus, par le ministère du prophète Jéhu fils de Hanani, la parole de Yahvé fut transmise à Basha et à sa maison, d' une part à cause de tout le mal qu' il fit au regard de Yahvé, en l' irritant par ses oeuvres, pour devenir comme la maison de Jéroboam, d' autre part, parce qu' il extermina celle-ci.
1Mp 16.8 In the twenty and sixth year of Asa king of Judah began Elah the son of Baasha to reign over Israel in Tirzah, two years. Tamin' ny taona fahenina amby roa-polo nanjakan' i Asa, mpanjakan' ny Joda, no vao nanjakan' i Elaha, zanak' i Basa, tamin' ny Isiraely tao Tirza, ary nanjaka roa taona izy. Tamin' ny taona fahenina amby roapolon' i Asà, mpanjakan' i Jodà, dia tonga mpanjakan' Israely tany Tersa, Elà zanak' i Baasà, ary roa taona no nanjakany. La vingt-sixième année d' Asa, roi de Juda, Éla fils de Basha devint roi sur Israël à Tirça, pour deux ans.
...............
1Mp 16.11 And it came to pass, when he began to reign, as soon as he sat on his throne, that he slew all the house of Baasha: he left him not one that pisseth against a wall, neither of his kinsfolks, nor of his friends. Ary nony vao nanjaka Zimry ka nipetraka tamin' ny seza fiandrianany, dia namono ny mpianakavin' i Basa rehetra izy; ka tsy navelany hisy miangana na dia lehilahy iray akory aza. na tamin' ny havany, na tamin' ny sakaizany. Nony tonga mpanjaka sy tafapetraka tamin' ny seza fiandrianany izy, dia novonoiny avokoa ny fianakavian' i Baasà, ka tsy nasiany lahy iray nitsangana, na ny mpianakaviny na ny sakaizany. A son avènement, dès qu' il fut assis sur le trône, il massacra toute la maison de Basha, sans lui laisser aucun mâle, et aussi ses parents et son familier.
1Mp 16.12 Thus did Zimri destroy all the house of Baasha, according to the word of the Lord, which he spake against Baasha by Jehu the prophet. Toy izany no nandringanan' i Zimry ny mpianakavin' i Basa rehetra, araka ny tenin' i Jehovah izay nampilazainy an' i Jehovah mpaminany ny amin' i Basa, Toy izany no namongoran' i Zambrì ny fianakavian' i Baasà rehetra, araka ny tenin' ny Tompo, izay nolazainy tamin' ny alalan' i Jehoa mpaminany nihatra tamin' i Baasà, Zimri extermina toute la maison de Basha, selon la parole que Yahvé avait prononcée contre Basha, par le ministère du prophète Jéhu,
1Mp 16.13 For all the sins of Baasha, and the sins of Elah his son, by which they sinned, and by which they made Israel to sin, in provoking the Lord God of Israel to anger with their vanities. noho ny fahotany rehetra sy ny fahotan' i Elaha zanany koa, izay nataony sady nampanotany ny Isiraely ka nampahatezitra an' i Jehovah, Andriamanitry ny Isiraely, tamin' ny zava-poanany. noho ny fahotana rehetra nataon' i Baasà sy Elà zanany, sy nampanaoviny an' Israely, ka nampahatezerany an' ny Tompo Andriamanitr' Israely tamin' ny sampiny. pour tous les péchés de Basha et ceux d'Éla, son fils, où ils avaient entraîné Israël, irritant Yahvé, Dieu d' Israël, par leurs vaines idoles.
...............
1Mp 21.22 And will make thine house like the house of Jeroboam the son of Nebat, and like the house of Baasha the son of Ahijah, for the provocation wherewith thou hast provoked me to anger, and made Israel to sin. Ary ny taranakao hataoko tahaka ny taranak' i Jeroboama, zanak' i Nebata, sy tahaka ny taranak' i Basa, zanak' i Ahia, noho ny nampirehetanao ny fahatezerako sy ny nampanotanao ny Isiraely. ka dia hampanahafiko ny tranon' i Jeroboama zanak' i Nabata sy ny tranon' i Ahiasa, ny tranonao, satria nihaika ahy hitezitra hianao, sady nampanota an' Israely. Je traiterai ta maison comme celle de Jéroboam fils de Nebat et celle de Basha fils d' Ahiyya, car tu as provoqué ma colère et fait pécher Israël.

  2nd Book of Kings 2 Mpanjaka Mpanjaka II 2ème Livre des Rois
...............
2Mp 9.9 And I will make the house of Ahab like the house of Jeroboam the son of Nebat, and like the house of Baasha the son of Ahijah: Ary ny taranak' i Ahaba hataoko tahaka ny taranak' i Jeroboama, zanak' i Nebata, sy tahaka ny taranak' i Basa, zanak' i Ahia; ka hampanahafiko ny tranon' i Jeroboama zanak' i Nabata sy ny an' i Baasa zanak' i Ahia, ny tranon' i Akaba. Je traiterai la famille d' Achab comme celle de Jéroboam fils de Nebat et celle de Basha fils d' Ahiyya.

  2nd Book of Chronicles 2 Tantara Tantara II 2ème Livre des Chroniques
2Tt / 2Tan 16.1 In the six and thirtieth year of the reign of Asa Baasha king of Israel came up against Judah, and built Ramah, to the intent that he might let none go out or come in to Asa king of Judah. Tamin' ny taona fahenina amby telo-polo nanjakan' i Asa dia niakatra Basa, mpanjakan' ny Isiraely, hamely ny Joda, ka nanamboatra an' i Rama izy mba tsy hisy hahazo hivoaka na hiditra ho an' i Asa, mpanjakan' ny Joda. Tamin' ny taona fahenina amby telopolo nanjakan' i Asà dia niakatra hamely an' i Jodà, Baasà mpanjakan' Israely, ka naoriny Ramà mba hisakana ny olon' i Asà tsy hahazo mivoaka sy miditra. La trente-sixième année du règne d' Asa, Basha, roi d' Israël, marcha contre Juda; il fortifia Rama pour bloquer les communications d' Asa, roi de Juda.
...............
2Tt / 2Tan 16.3 There is a league between me and thee, as there was between my father and thy father: behold, I have sent thee silver and gold; go, break thy league with Baasha king of Israel, that he may depart from me. Misy fanekena amiko sy aminao, dia ilay tamin' ny raiko sy ny rainao; koa, indro, mampanatitra volafotsy sy volamena ho anao aho, ka andeha, tsoahy ny fanekenao amin' i Basa, mpanjakan' ny Isiraely, mba hialany amiko. Aoka hisy fanekem-pihavanana amiko sy aminao, toy ny tamin-drainao sy tamin' ikaky. Mampanatitra volafotsy sy volamena ho anao aho. Ary hianao kosa, andeha tsoahy ny fanekenao amin' i Baasà, mpanjakan' Israely, mba hialany amiko. " Alliance entre moi et toi, entre mon père et ton père! Je t' envoie de l' argent et de l' or; va, romps ton alliance avec Basha, roi d' Israël, pour qu' il s'éloigne de moi! "
...............
2Tt / 2Tan 16.5 And it came to pass, when Baasha heard it, that he left off building of Ramah, and let his work cease. Ary nony ren' i Basa izany, dia nitsahatra tsy nanamboatra an' i Rama intsony izy, fa natsahany ny asany. Nony nandre izany Baasà dia natsahany ny fanorenana an' i Ramà, ary najanony ny asany. Quand Basha l' apprit, il arrêta les travaux de Rama et fit cesser l' ouvrage.
2Tt / 2Tan 16.6 Then Asa the king took all Judah; and they carried away the stones of Ramah, and the timber thereof, wherewith Baasha was building; and he built therewith Geba and Mizpah. Ary Asa mpanjaka namory ny Joda rehetra; ary dia nesorin' ny olona ny vato sy ny hazo tao Rama, izay naorin' i Basa, ka nentiny nanamboatra an' i Geba sy Mizpa. Ka nalain' i Asà Jodà rehetra, dia nentin' izy ireo ny vato aman-kazo, nanorenan' i Baasà an' i Ramà, dia nanorenany an' i Gabaà sy Masfà. Alors le roi Asa amena tout Juda; on enleva les pierres et le bois avec lesquels Basha fortifiait Rama, et on s' en servit pour fortifier Géba et Miçpa.

  Book of Jeremiah Jeremia Jeremia Livre de Jérémie
...............
Jer / Jr 41.9 Now the pit wherein Ishmael had cast all the dead bodies of the men, whom he had slain because of Gedaliah, was it which Asa the king had made for fear of Baasha king of Israel: and Ishmael the son of Nethaniah filled it with them that were slain. Ary ilay lavaka nanarian' Isimaela ny fatin' ny olona rehetra, izay novonoiny ho eo anilan' i Gedalia, dia ilay efa nataon' i Asa mpanjaka mba hiereny an' i Basa, mpanjakan' ny Isiraely, dia nofenoin' Isimaela, zanak' i Netania, faty. Ny lava-drano nanarian' Ismaely ny fatin' ireo olona novonoiny noho ny amin' i Godoliasa, dia ilay nataon' i Asa, mpanjaka, noho ny amin' i Baasa, mpanjakan' Israely, io no nofenoin' Ismaely, zanak' i Nataniasa, faty. La citerne où Yishmaèl avait jeté tous les cadavres des gens qu' il avait tués était une grande citerne, celle que le roi Asa avait aménagée contre Basha, roi d' Israël. C' est elle qu' Yishmaèl, fils de Netanya, emplit d' hommes assassinés.