Toko sy andininy momba Asyra

  Genesis Fiandohana na Genesisy Fiandohana na Jenezy La Genèse
...............
Gen / Jen 10.22 The children of Shem; Elam, and Asshur, and Arphaxad, and Lud, and Aram. Ny zanakalahin' i Sema dia Elama sy Asyra sy Arpaksada sy Loda ary Arama. Zanak' i Sema: Elama, Asora, Arfaksada, Loda, ary Arama. Fils de Sem : Élam, Ashshur, Arpakshad, Lud, Aram.

  Numbers Fanisana na Nomery Fanisana Les Nombres
...............
Nom / Fan 24.22 Nevertheless the Kenite shall be wasted, until Asshur shall carry thee away captive. Kanefa ho ringana Kaina, alohan' ny hamaboan' i Asyra anao. Nefa handroso hihalevona ny Kineana; Ambara-pahoviana? Hoentin' i Asora babo izy. Mais le nid appartient à Béor ;jusques à quand seras-tu captif d' Assur ? "
...............
Nom / Fan 24.24 And ships shall come from the coast of Chittim, and shall afflict Asshur, and shall afflict Eber, and he also shall perish for ever. Ary hisy sambo avy any amin' ny tany Kitima, dia hampietry an' i Asyra sy Ebera, ka ho lany ringana no hiafarany. Mampahory an' i Asora, mampahory an' i Hebera, Fa efa raikitra fa ho ringana koa izy. des vaisseaux du côté de Kittim. Ils oppriment Assur, ils oppriment Ébèr, lui aussi périra pour toujours. "

  1st Book of Chronicles 1 Tantara Tantara I 1er Livre des Chroniques
...............
1Tt / 1Tan 1.17 The sons of Shem; Elam, and Asshur, and Arphaxad, and Lud, and Aram, and Uz, and Hul, and Gether, and Meshech. Ny zanakalahin' i Sema dia Elama sy Asyra sy Arpahada sy Loda sy Arama sy Oza sy Hola sy Gatera ary Maseka. Zanak' i Sema: Elama, Asora, Arfaksada, Loda, Arana, Hosa, Hola, Getera ary Mosaoka. Fils de Sem : Élam, Ashshur, Arpakshad, Lud et Aram. Fils d' Aram : Uç, Hul, Géter et Méshek.