Chapitres et versets citant Sama

  Genesis Fiandohana na Genesisy Fiandohana na Jenezy La Genèse
...............
Gen / Jen 36.13 And these are the sons of Reuel; Nahath, and Zerah, Shammah, and Mizzah: these were the sons of Bashemath Esau' s wife. Ary izao no zanakalahin' i Regoela: Nahata sy Zera sy Sama ary Miza; ireo no zanakalahin' i Basemata, vadin' i Esao. Izao kosa no zanakalahin-dRahoely: Nahata, Zara, Sammà, ary Mezà. Ireo no zanakalahin' i Basemata, vadin' i Esao. Voici les fils de Réuel : Nahat, Zérah, Shamma, Mizza. Tels furent les fils de Basmat, la femme d'Ésaü.
...............
Gen / Jen 36.17 And these are the sons of Reuel Esau' s son; duke Nahath, duke Zerah, duke Shammah, duke Mizzah: these are the dukes that came of Reuel in the land of Edom; these are the sons of Bashemath Esau' s wife. Ary izao no zanakalahin' i Regoela, zanak' i Esao: Nahata loham-pireneny sy Zera loham-pireneny sy Sama loham-pireneny sy Miza loham-pireneny. Ireo no loham-pirenena avy tamin' i Regoela tany amin' ny tany Edoma; ireo no zanak' i Basemata, vadin' i Esao. Zanakalahin-dRahoely, zanak' i Esao: Nahata, loham-pirenena, Zarà, loham-pirenena; Sammà, loham-pirenena, ary Mezà, loham-pirenena. Ireo no loham-pirenena avy amin-dRahoely, amin' ny tanin' i Edoma. Zanak' i Basemata, vadin' i Esao, ireo. Et voici les fils de Réuel, le fils d'Ésaü : le chef Nahat, le chef Zérah, le chef Shamma, le chef Mizza. Tels sont les chefs de Réuel au pays d'Édom, tels sont les fils de Basmat, femme d'Ésaü.

  1st Samuel 1 Samoela Samoela I 1er Livre de Samuel
...............
1Sm / 1Sam 16.9 Then Jesse made Shammah to pass by. And he said, Neither hath the Lord chosen this. Ary Jese dia nampandalo an' i Sama indray. Fa hoy izy: Tsy ity no nofidin' i Jehovah. Dia Samà indray no nampandalovin' Isaï, fa hoy Samoela: Tsy mbola ilay voafidin' ny Tompo koa ity. Jessé fit passer Shamma, mais Samuel dit : " Ce n' est pas lui non plus que Yahvé a choisi. "
...............
1Sm / 1Sam 17.13 And the three eldest sons of Jesse went and followed Saul to the battle: and the names of his three sons that went to the battle were Eliab the firstborn, and next unto him Abinadab, and the third Shammah. ary ny zokiny telo lahy tamin' ny zanak' i Jese lasa nanaraka an' i Saoly nankany an-tafika; ary ny anaran' ny zanany telo lahy lasa nankany an-tafika dia Eliaba, lahimatoa, sy Abinadaba, lahiaivo, ary Sama no fahatelony; Lasa nanaraka an' i Saola tany amin' ny ady ny telo lahy zokiny tamin' ny zanak' Isaïa; ary izao no anaran' ireo zanany telo lahy lasa tany amin' ny ady: Eliaba no lahimatoa, Abinadaba no lahiaivo, ary Samà no fahatelony. Les trois fils aînés de Jessé partirent en guerre derrière Saül. Ses trois fils qui partirent en guerre s' appelaient, l' aîné Éliab, le second Abinadab et le troisième Shamma.

  2nd Samuel 2 Samoela Samoela II 2ème Livre de Samuel
...............
2Sm / 2Sam 23.11 And after him was Shammah the son of Agee the Hararite. And the Philistines were gathered together into a troop, where was a piece of ground full of lentiles: and the people fled from the Philistines. Ary ny manarakaraka azy dia Sama, zanak' i Age Hararita. Ary nony nivory ho iray toko teo amin' ny tany nisy voanemba maniry ny Filistina, ary ny olona nandositra azy, Manarakaraka io, dia Semà, zanak' i Age, Hararita. Tafakambana ho antokony iray ny Filistina; nisy toerana anankiray, feno voanemba maniry teo, ary vaky nandositra teo anoloan' ny Filistina ny vahoaka. Après lui Shamma fils d'Éla, le Hararite. Les Philistins étaient rassemblés à Léhi. Il y avait là un champ tout en lentilles; l' armée prit la fuite devant les Philistins,
...............
2Sm / 2Sam 23.25 Shammah the Harodite, Elika the Harodite, Sama Harodita, Elika Harodita, Semà avy any Haroda; Elikà avy any Haroda; Shamma, de Harod. Éliqa, de Harod.
...............
2Sm / 2Sam 23.33 Shammah the Hararite, Ahiam the son of Sharar the Hararite, Sama Hararita, Ahiama, zanak' i Sarara Hararita, Semà, Haratita; Ahiama, zanak' i Sarara, Haratita; fils de Shamma, de Harar. Ahiam fils de Sharar, de Harar.

  1st Book of Chronicles 1 Tantara Tantara I 1er Livre des Chroniques
...............
1Tt / 1Tan 1.37 The sons of Reuel; Nahath, Zerah, Shammah, and Mizzah. Ny zanakalahin' i Regoela dia Nahata sy Zera sy Sama ary Miza. Zanak' i Rehoela: Nahatà, Zarà, Samà, ary Mezà. Fils de Réuel : Nahat, Zérah, Shamma, Mizza.
...............
1Tt / 1Tan 5.8 And Bela the son of Azaz, the son of Shema, the son of Joel, who dwelt in Aroer, even unto Nebo and Baalmeon: ary Bela, zanak' i Azaza, zanak' i Sema, zanak' i Joela, izay nonina tao Aroera hatrany Nebo sy Balameona. Balà zanak' i Azaza zanak' i Sammà zanak' i Joela; Balà dia nonina tany Aroera ka hatrany Nebao sy Beela-Meona, Béla fils de Azaz, fils de Shéma, fils de Yoèl. C' est Ruben qui, établi à Aroèr, s'étendait jusqu'à Nebo et Baal-Méôn.
...............
1Tt / 1Tan 7.37 Bezer, and Hod, and Shamma, and Shilshah, and Ithran, and Beera. sy Bazera sy Hoda sy Sama sy Silsa sy Jitrana ary Bera. Jamrà, Bosora, Hoda, Samnà, Salosà, Jetrama ary Berà. Béçer, Hod, Shamma, Shilsha, Yitrân et Bééra.
...............
1Tt / 1Tan 11.44 Uzzia the Ashterathite, Shama and Jehiel the sons of Hothan the Aroerite, sy Ozia Astartita ary Sama sy Jeiela, zanak' i Hotama Aroerita, Ozia avy any Astarota; Samà sy Jehiela zanak' i Jotama avy any Aroera; Uziyya d' Ashtarot, Shama et Yéuel fils de Hotam d' Aroèr,