Chapitres et versets citant Hory

  Genesis Fiandohana na Genesisy Fiandohana na Jenezy La Genèse
...............
Gen / Jen 36.22 And the children of Lotan were Hori and Hemam; and Lotan' s sister was Timna. Ary ny zanakalahin' i Lotana dia Hory sy Hemana; ary Timna no anabavin' i Lotana. Ny zanakalahin' i Laotana dia: Hori sy Hemana, ary Tammà no anabavin' i Laotana. Les fils de Lotân furent Hori et Hémam, et la soeur de Lotân était Timna.

  Numbers Fanisana na Nomery Fanisana Les Nombres
...............
Nom / Fan 13.5 Of the tribe of Simeon, Shaphat the son of Hori. avy tamin' ny firenen' i Simeona dia Safata, zanak' i Hory; Safata zanak' i Hori, avy amin' ny fokon' i Simeona; pour la tribu de Siméon, Shaphat, fils de Hori ;

  1st Book of Chronicles 1 Tantara Tantara I 1er Livre des Chroniques
...............
1Tt / 1Tan 1.39 And the sons of Lotan; Hori, and Homam: and Timna was Lotan' s sister. Ary ny zanakalahin' i Lotana dia Hory sy Homama; ary Timna no anabavin' i Lotana. Zanak' i Lotàna: Horì, sy Homama. Anabavin' i Lotàna: Thamnà. Fils de Lotân : Hori et Homam. Soeur de Lotân, Timna.
...............
1Tt / 1Tan 5.14 These are the children of Abihail the son of Huri, the son of Jaroah, the son of Gilead, the son of Michael, the son of Jeshishai, the son of Jahdo, the son of Buz; Ireo no zanakalahin' i Abihaila, zanak' i Hory, zanak' i Jaroa, zanak' i Gileada, zanak' i Mikaela, zanak' i Jesisay, zanak' i Jado, zanak' i Boza; Izy ireo dia zanakalahin' i Abihaila zanak' i Horì, zanak' i Jerà, zanak' i Galaada, zanak' i Mikaela, zanak' i Jesesì, zanak' i Jedao, zanak' i Boza. Voici les fils d' Abihayil : Ben-Huri, Ben-Yaroah, Ben-Giléad, Ben-Mikaèl, Ben-Yeshishaï, Ben-Yahdo, Ben-Buz.