Chapitres et versets citant Malita

  Numbers Fanisana na Nomery Fanisana Les Nombres
...............
Nom / Fan 3.33 Of Merari was the family of the Mahlites, and the family of the Mushites: these are the families of Merari. Avy tamin' i Merary ny fokon' ny Malita sy ny fokon' ny Mosita; Ireo no fokon' i Merary. Ny fokon' ny Moholita sy ny fokon' ny Mosita dia avy amin' i Merary, ka ireo no fokon' ny Merarita. De Merari relevaient le clan Mahlite et le clan Mushite. Ce sont les clans Merarites ;
...............
Nom / Fan 26.58 These are the families of the Levites: the family of the Libnites, the family of the Hebronites, the family of the Mahlites, the family of the Mushites, the family of the Korathites. And Kohath begat Amram. Izao no fokon' i Levy: ny fokon' ny Libnita, ny fokon' ny Hebronita, ny fokon' ny Mahalita, ny fokon' ny Mosita, ny fokon' ny Koralta. Ary Kehata niteraka an' i Amrama. Izao no fokon' i Levì: ny fokon' ny Lobnita, ny fokon' ny Hebronita, ny fokon' ny Moholita, ny fokon' ny Mosita, ary ny fokon' ny Koreita. Voici les clans de Lévi : le clan Libnite, le clan Hébronite, le clan Mahlite, le clan Mushite, le clan Coréite. Qehat engendra Amram.