<-
->

Isa / Iz 2:1 The word that Isaiah the son of Amoz saw concerning Judah and Jerusalem. Ny teny izay hitan' Isaia, zanak' i Amoza, ny amin' ny Joda sy Jerosalema. Ny teny hitan' Izaia, zanak' i Amosa momba an' i Jodà sy Jerosalema. Vision d' Isaïe, fils d' Amoç, au sujet de Juda et de Jérusalem.
Isa / Iz 2:2 And it shall come to pass in the last days, that the mountain of the Lord' s house shall be established in the top of the mountains, and shall be exalted above the hills; and all nations shall flow unto it. Ary izao no ho tonga any am-parany: Ny tendrombohitra misy ny tranon' i Jehovah dia haorina eo an-tampon' ny tendrombohitra Ary hasandratra ho avo noho ny havoana; Ary ny jentilisa rehetra hitanjozotra hankany. Izao no ho tonga any amin' ny andro farany; ny tendrombohitry ny tranon' ny Tompo, hatao eo an-tampon' ny tendrombohitra; sy hasandratra ho eo ambonin' ny havoana. Ary ny firenena rehetra hirohotra ho any aminy, Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de Yahvé sera établie en tête des montagnes et s'élèvera au-dessus des collines. Alors toutes les nations afflueront vers elle,
Isa / Iz 2:3 And many people shall go and say, Come ye, and let us go up to the mountain of the Lord, to the house of the God of Jacob; and he will teach us of his ways, and we will walk in his paths: for out of Zion shall go forth the law, and the word of the Lord from Jerusalem. Eny, maro ny firenena no hiainga ka hanao hoe: Andeha isika hiakatra any an-tendrombohitr' i Jehovah, Ho any an-tranon' Andriamanitr' i Jakoba, Mba hampianarany antsika ny amin' ny lalany, Ka handehanantsika amin' ny atorony; Fa avy any Ziona no hivoahan' ny lalàna, Ary avy any Jerosalema ny tenin' i Jehovah. ary firenena maro no ho avy sy hilaza hoe: Andeha isika hiakatra any an-tendrombohitry ny Tompo, any an-tranon' ny Andriamanitr' i Jakoba; hampianatra antsika ny làlany izy, ary hizotra amin' ny làlany isika. Fa avy any Siona no hivoahan' ny lalàna, ary avy any Jerosalema no hivoahan' ny tenin' ny Tompo. alors viendront des peuples nombreux qui diront : " Venez, montons à la montagne de Yahvé, à la maison du Dieu de Jacob, qu' il nous enseigne ses voies et que nous suivions ses sentiers. " Car de Sion vient la Loi et de Jérusalem la parole de Yahvé.
Isa / Iz 2:4 And he shall judge among the nations, and shall rebuke many people: and they shall beat their swords into plowshares, and their spears into pruninghooks: nation shall not lift up sword against nation, neither shall they learn war any more. Ary hitsara ny adin' ny jentilisa Izy Ka hampiaiky firenena maro; Dia hanefy ny sabany ho fangady ireny, Ary ny lefony ho fanetezam-boaloboka; Ny firenena tsy hanainga sabatra hifamely Na hianatra ady intsony Ho mpanelanelana amin' ny vahoaka izy, ary ho mpitsara ny firenena maro. Ny sabany hotefeny ho lela fangadin' omby, ary ny lefony ho antsy fijinjana. Ny firenena tsy hisy hanangan-tsabatra hamely ny firenena hafa, ary tsy hianatra ady intsony ny olona Il jugera entre les nations, il sera l' arbitre de peuples nombreux. Ils briseront leurs épées pour en faire des socs et leurs lances pour en faire des serpes. On ne lèvera plus l'épée nation contre nation, on n' apprendra plus à faire la guerre.
Isa / Iz 2:5 O house of Jacob, come ye, and let us walk in the light of the Lord. Ry taranak' i Jakoba, Avia, ary aoka isika handeha amin' ny fahazavan' i Jehovah. Avia, ry taranak' i Jakoba, ka aoka handeha amin' ny fahazavan' ny Tompo isika. Maison de Jacob, allons, marchons à la lumière de Yahvé. L'éclat de la majesté de Yahvé.
Isa / Iz 2:6 Therefore thou hast forsaken thy people the house of Jacob, because they be replenished from the east, and are soothsayers like the Philistines, and they please themselves in the children of strangers. Fa efa nanary ny taranak' i Jakoba olonao Hianao, Satria feno ny fanao avy any atsinanana izy Ary efa mpanandro tahaka ny Filistina Sady efa be zana-bahiny. Fa efa nandao ny vahoakanao hianao, ry taranak' i Jakoba, satria efa feno tafahoatra hatry ny ela ny helony; manaraka ny fankatoavana toy ny Filistina izy, ary mifandray tànana amin' ny zanaky ny hafa firenena. Oui, tu as rejeté ton peuple, la maison de Jacob, car il regorge depuis longtemps de magiciens, comme les Philistins, il surabonde d' enfants d'étrangers.
Isa / Iz 2:7 Their land also is full of silver and gold, neither is there any end of their treasures; their land is also full of horses, neither is there any end of their chariots: Ary ny taniny dia feno volafotsy sy volamena. Sady tsy hita lany ny hareny; Ary ny taniny dia feno soavaly, Sady tsy hita isa ny kalesiny; Feno volafotsy sy volamena ny taniny, ary ny rakitra ao aminy tsy misy fetra; Le pays s' est rempli d' argent et d' or, ses trésors sont sans limites; le pays s' est rempli de chevaux, ses chars sont sans nombre;
Isa / Iz 2:8 Their land also is full of idols; they worship the work of their own hands, that which their own fingers have made: Ny taniny dia feno andriamani-tsi-izy koa; Eo anatrehan' ny asan' ny tanany no iankohofany, Dia izay nataon' ny rantsan-tanany; feno soavaly ny taniny, ka tsy hita isa ny kalesiny. Feno sampy ny taniny, ary miankohoka eo anatrehan' ny asa-tànany izy ireo, dia eo anatrehan' ny zavatra narafitry ny rantsan-tànany. le pays s' est rempli de faux dieux, eux se prosternent devant l' oeuvre de leurs mains, devant ce qu' ont fabriqué leurs doigts.
Isa / Iz 2:9 And the mean man boweth down, and the great man humbleth himself: therefore forgive them not. Koa ny zanak' olombelona hatao mitanondrika, Ary ny olona haetry, Ary aza mamela ny helony Hianao! Noho izany, haetry ny olona, ary haiva ny olombelona: Eny, tsy hamela ny helony hianao! Le mortel s' est humilié, l' homme s' est abaissé : ne les relève pas!
Isa / Iz 2:10 Enter into the rock, and hide thee in the dust, for fear of the Lord, and for the glory of his majesty. Midira ao amin' ny vatolampy, Ary miere ao amin' ny vovoka Noho ny tahotra avy amin' i Jehovah Sy ny voninahitry ny fahalehibiazany. Midira ao anaty vatolampy, miere ao anaty vovoka, eo anatrehan' ny tahotra avy amin' ny Tompo sy ny famirapiratan' ny fiandrianany. Va dans le rocher, terre-toi dans la poussière devant la Terreur de Yahvé, devant l'éclat de sa majesté, quand il se lèvera pour faire trembler la terre.
Isa / Iz 2:11 The lofty looks of man shall be humbled, and the haughtiness of men shall be bowed down, and the Lord alone shall be exalted in that day. Ny fiandranandran' ny mason' ny zanak' olombelona dia haetry, Ary ny fiavonavonan' ny olona hatao mitanondrika; Fa Jehovah ihany no hisandratra amin' izany andro izany. Ny fiandranandran' ny mason' ny olona, hatanondrika, ary ny avonavon' ny olombelona, haetry, fa Iaveh no hasandratra, dia izy irery ihany, amin' izany andro izany. L' orgueil humain baissera les yeux, l' arrogance des hommes sera humiliée, Yahvé sera exalté, lui seul, en ce jour-là.
Isa / Iz 2:12 For the day of the Lord of hosts shall be upon every one that is proud and lofty, and upon every one that is lifted up; and he shall be brought low: Fa misy andron' i Jehovah, Tompon' ny maro, Hitsarana izay avo sy ambony toetra rehetra Ary izay misandratra rehetra, Ka dia haetry ireny, Satria hisy andro anankiray ho an' ny Tompo, hamelezany ny fiavonavonana rehetra sy ny fianjonanjonana rehetra, hamelezana izay misandratra rehetra, hanonganany azy: Oui, ce sera un jour de Yahvé Sabaot sur tout ce qui est orgueilleux et hautain, sur tout ce qui est élevé, pour qu' il soit abaissé;
Isa / Iz 2:13 And upon all the cedars of Lebanon, that are high and lifted up, and upon all the oaks of Bashan, Dia ny sedera rehetra any Libanona, izay avo sady andrandraina, Sy ny hazo ôka rehetra any Basana hamelezana ny sedera avo sy manerinerina rehetra any Libàna, mbamin' ny oaka rehetra any Basàna; sur tous les cèdres du Liban, hautains et élevés, et sur tous les chênes de Basân;
Isa / Iz 2:14 And upon all the high mountains, and upon all the hills that are lifted up, Sy ny tendrombohitra avo rehetra Sy ny havoana andrandraina hamelezana ny tendrombohitra avo rehetra, mbamin' ny havoana manerinerina rehetra; sur toutes les montagnes hautaines et sur toutes les collines élevées;
Isa / Iz 2:15 And upon every high tower, and upon every fenced wall, Sy ny tilikambo miringiringy rehetra Sy ny manda mafy rehetra hamelezana ny tilikambo mijoalajoala rehetra, mbamin' ny manda mafy rehetra; sur toute tour altière et sur tout rempart escarpé;
Isa / Iz 2:16 And upon all the ships of Tarshish, and upon all pleasant pictures. Sy ny sambon' i Tarsisy rehetra Sy ny tao-zavatra tsara tarehy rehetra; hamelezana ny sambon' i Tarsisa rehetra, mbamin' izay mahafinaritra ny maso rehetra. sur tous les vaisseaux de Tarsis et sur tout ce qui paraît précieux.
Isa / Iz 2:17 And the loftiness of man shall be bowed down, and the haughtiness of men shall be made low: and the Lord alone shall be exalted in that day. Ary ny fireharehan' ny zanak' olombelona hatao mitanondrika, Ary ny fiavonavonan' ny olona haetry; Fa Jehovah ihany no hisandratra amin' izany andro izany. Ny reharehan' ny olona haongana, ary ny avonavon' ny olombelona haetry, fa Iaveh no hasandratra, dia izy irery ihany, amin' izany andro izany. L' orgueil humain sera humilié, l' arrogance de l' homme sera abaissée, et Yahvé sera exalté, lui seul, en ce jour-là.
Isa / Iz 2:18 And the idols he shall utterly abolish. Ary ny andriamani-tsi-izy dia ho foana avokoa. Ny sampy ho foana avokoa. Les faux dieux, en masse, disparaîtront.
Isa / Iz 2:19 And they shall go into the holes of the rocks, and into the caves of the earth, for fear of the Lord, and for the glory of his majesty, when he ariseth to shake terribly the earth. Ary hiditra ao amin' ny zohy sy ny lava-bato ny olona Noho ny tahotra avy amin' i Jehovah sy ny voninahitry ny fahalehibiazany, Rehefa mitsangana hampihorohoro ny tany Izy. Dia hiditra anatin' ny zòma amin' ny vatolampy ny olona, sy anatin' ny zohy amin' ny tany, eo anatrehan' ny tahotra avy amin' ny Tompo, sy ny famirapiratan' ny fiandrianany, rahefa hitsangana hampangovitra ny tany izy. Pour eux, ils iront dans les cavernes des rochers et dans les fissures du sol, devant la Terreur de Yahvé, devant l'éclat de sa majesté, quand il se lèvera pour faire trembler la terre.
Isa / Iz 2:20 In that day a man shall cast his idols of silver, and his idols of gold, which they made each one for himself to worship, to the moles and to the bats; Amin' izany andro izany dia harian' ny olona Ho an' ny voalavo sy ny manavy Ny andriamani-bolafotsiny sy ny andriamani-bolamenany Izay nataony hiankohofany eo anatrehany Amin' izany andro izany, dia harian' ny olona ny sampiny volafotsy sy volamena, izay nataony hivavahany, ho an' ny voalavo sy ny ramanavy; En ce jour-là, l' homme jettera aux taupes et aux chauves-souris ses faux dieux d' argent et ses faux dieux d' or, ceux qu' on lui a fabriqués pour qu' il les adore,
Isa / Iz 2:21 To go into the clefts of the rocks, and into the tops of the ragged rocks, for fear of the Lord, and for the glory of his majesty, when he ariseth to shake terribly the earth. Mba hidirany eo amin' ny fitriatry ny vatolampy sy eo an-tsefatsefaky ny harambato Noho ny tahotra avy amin' i Jehovah Sy ny voninahitry ny fahalehibiazany, Rehefa mitsangana hampihorohoro ny tany Izy. izy kosa handositra ho any an-dava-bato, sy any an-tsefatsefaky ny haram-bato, eo anatrehan' ny tahotra avy amin' ny Tompo, sy ny famirapiratry ny fiandrianany, rahefa hitsangana hampangovitra ny tany izy. il s' en ira dans les crevasses des rochers et dans les fentes des falaises, devant la Terreur de Yahvé, devant l'éclat de sa majesté, quand il se lèvera pour faire trembler la terre.
Isa / Iz 2:22 Cease ye from man, whose breath is in his nostrils: for wherein is he to be accounted of ? Mitsahara, fa aza mitoky amin' ny olona; Fa fofonaina foana no eo am-bavorony, Ka hatao zinona izy? Koa atsaharo ny fitoky amin' olombelona, izay tsy misy afa-tsy fofon' aina kely foana eo am-bavorony; ka hatao ho inona izy? Tenez-vous à l'écart de l' homme, qui n' a qu' un souffle dans les narines! A combien l' estimer ?

<-
->