<-
->

Job / Jb 30:1 But now they that are younger than I have me in derision, whose fathers I would have disdained to have set with the dogs of my flock. Fa ankehitriny kosa dia mihomehy ahy na dia izay tokon-jandriko aza, dia zanak' ireo izay nolaviko tsy ho isan' ny amboa miandry ny ondriko akory aza. Fa ankehitriny kosa aho, fihomehezan' ny olona tanora noho izaho, izay tsy ho noraisiko akory ny rain' izy ireo fahizany, hatao eo amin' ireo amboa miandry ny ondriko. Et maintenant, je suis la risée de gens qui sont plus jeunes que moi, et dont les pères étaient trop vils à mes yeux pour les mêler aux chiens de mon troupeau.
Job / Jb 30:2 Yea, whereto might the strength of their hands profit me, in whom old age was perished? Eny, mampaninona ahy ny herin' ny tànan' ireo. Izay efa very fahatanjahana? Ho nataoko inona moa izay herin-tsandrin' ireny? tsy manan-pahavitrihina akory ireny. Aussi bien, la force de leurs mains m' eût été inutile : ils avaient perdu toute vigueur,
Job / Jb 30:3 For want and famine they were solitary; fleeing into the wilderness in former time desolate and waste. Manjenjena noho ny tsi-fisian-kanina sy ny mosary izy; Homankomana foana any an-tany karankaina izy, dia eo an-katoky ny loza sy ny fandringanana. Kaozatry ny fahoriana amam-kanoanana izy, dia miraotra ny efitra, izay tany karankaina, tsy misy zava-maniry hatrizay ela izay. épuisée par la disette et la famine, car ils rongeaient la steppe, ce sombre lieu de ruine et de désolation;
Job / Jb 30:4 Who cut up mallows by the bushes, and juniper roots for their meat. Mitsongo anambodihena eo amin' ny kirihitrala izy, ary ny fakan' ny anjavidy no fihinany. Mitsongo tsimokazo mangidy any amin' ny hazo kely milobolobo izy, ary tsy manan-kanina afa-tsy ny fakan-kofafam-bohitra. ils cueillaient l' arroche sur le buisson, faisaient leur pain des racines de genêt.
Job / Jb 30:5 They were driven forth from among men, (they cried after them as after a thief;) Roahina tsy ho eo amin' ny olona izy sady akoraina toy ny mpangalatra. Roahina tsy ho eo amin' ny fikambanan' olombelona izy; sady iantsoantsoana toy ny amin' ny mpangalatra. Bannis de la société des hommes, qui les hue comme des voleurs,
Job / Jb 30:6 To dwell in the cliffs of the valleys, in caves of the earth, and in the rocks. Any an-dohasaha mahatsiravina no tsy maintsy itoerany, dia ao an-dava-tany sy an-dava-bato. Ka dia monina any an-dohasaha mahatsiravina, any amin' ny zohin-tany sy any amin' ny haram-bato. ils logent au flanc des ravins, dans les grottes ou les crevasses du rocher.
Job / Jb 30:7 Among the bushes they brayed; under the nettles they were gathered together. Minananana eny amin' ny kirihitrala izy ary mitangorona eo ambanin' ny amiana. Antsoantson' olon-dia no re ataony any an-kirihitrala, ary mitangorona mandry any anaty roimainty izy. Des buissons, on les entend braire, ils s' entassent sous les chardons.
Job / Jb 30:8 They were children of fools, yea, children of base men: they were viler than the earth. Zanaky ny adala izy sady zanaky ny tsy manan-kaja, ka roahina tsy ho eo amin' ny tany. Olona adala sy taranaky ny tsy misy hajany ireny, ka roahina amim-panesoana amin' ny tany onenana. Fils de vauriens, bien plus, d' hommes sans nom, ils sont rejetés par le pays.
Job / Jb 30:9 And now am I their song, yea, I am their byword. Ary ankehitriny efa ataony an-kira aho. Eny, efa ambentinteniny aho. Kanjo izaho indray izao no ataony an-kira, ataony ambetinteny, Et maintenant, voilà qu' ils me chansonnent, qu' ils font de moi leur fable!
Job / Jb 30:10 They abhor me, they flee far from me, and spare not to spit in my face. Ataony toy ny zava-betaveta aho ka halaviriny, ary tsy menatra handrora ny tavako izy. ataony zava-betaveta aho, andosirany: tsy aviliny tsy hankamin' ny tavako ny tsipi-drorany. Saisis d' horreur, ils se tiennent à distance, devant moi, ils crachent sans retenue.
Job / Jb 30:11 Because he hath loosed my cord, and afflicted me, they have also let loose the bridle before me. Fa noketrahin' Andriamanitra ny kofehiko, ka nampietreny aho; Ka dia mba nesorin' iretsy kosa teo anatrehako ny lamboridiny. Manaram-po foana izy manevateva ahy, tsy mahalala fetra eo anatrehako. Et parce qu' il a détendu mon arc et m' a terrassé, ils rejettent la bride en ma présence.
Job / Jb 30:12 Upon my right hand rise the youth; they push away my feet, and they raise up against me the ways of their destruction. Misy androvolahy mitsangana eo ankavanako; Manosika ny tongotro hiala izy ary manandratra tovon-tany hampidirany loza amiko. Olona tsinontsinona no mitsangana eo an-kavanako, ka mitady hanosika ny tongotro, misava ny lalana hamonoana hatraty amiko. Leur engeance surgit à ma droite, ils font glisser mes pieds et fraient vers moi leurs chemins de malheur.
Job / Jb 30:13 They mar my path, they set forward my calamity, they have no helper. Mandrava ny lalako sy manararaotra ny andravana ahy izy, nefa ny tenany tsy manan-kamonjy, Dia noravany ny lalako: ny handringana ahy no imasoany, izy ireo izay tsy ho nanana olo-mamonjy. Ils me ferment toute issue, en profitent pour me perdre et nul ne les arrête,
Job / Jb 30:14 They came upon me as a wide breaking in of waters: in the desolation they rolled themselves upon me. Toy ny fiditra eo amin' ny banga lehibe no fihaviny, ka avy ao amin' ny voarava no imaonany. Toy ny amin' ny fefy banga be no irotsahany amiko, dia miantoraka ao amin' ny korontan-javatra. ils pénètrent comme par une large brèche, ils se roulent sous les décombres.
Job / Jb 30:15 Terrors are turned upon me: they pursue my soul as the wind: and my welfare passeth away as a cloud. Voatodika hamely ahy ny fampitahorana: Manenjika ny voninahitro tahaka ny rivotra izy, ka levona tahaka ny rahona ny famonjena ahy Ka voasaron' ny fampahatahorana aho; ny fahafinaretako voafaoka toy ny rivotra, ny fiadanako nandalo toy ny rahona. Les terreurs se tournent contre moi, mon assurance est chassée comme par le vent, mon salut disparaît comme un nuage.
Job / Jb 30:16 And now my soul is poured out upon me; the days of affliction have taken hold upon me. Ary ankehitriny, raraka ato anatiko ny fanahiko. Fenjàn' ny andro fahoriana aho. Ary ankehitriny ny fanahiko mihanaka toy ny rano ao anatiko, ny andron' ny fahoriana mangeja ahy. Et maintenant, la vie en moi s'écoule, les jours d' affliction m' ont saisi.
Job / Jb 30:17 My bones are pierced in me in the night season: and my sinews take no rest. Ny alina mampahalò ny taolako ho afaka amiko, ary tsy mitsahatra ireo manotahota ahy ireo. Ny alina misokitra ny taolako, mihinana azy: ny loza mikiky ahy tsy mitsahatra. La nuit, le mal perce mes os et mes rongeurs ne dorment pas.
Job / Jb 30:18 By the great force of my disease is my garment changed: it bindeth me about as the collar of my coat. Noho ny haben' ny hery dia tonga tsy antonona ny akanjoko, manenda ahy tahaka ny vozon-dobaka izany. Noho ny hamafiny efa tsy mitana ny endriny intsony ny akanjoko, fa mangeja ahy toy ny akanjovity; Avec violence il m' a pris par le vêtement, serré au col de ma tunique.
Job / Jb 30:19 He hath cast me into the mire, and I am become like dust and ashes. Eny, nanary ahy teo amin' ny fotaka Izy, ka efa tahaka ny vovoka sy ny lavenona aho nazeran' Andriamanitra ao anaty fotaka aho, ka tahaka ny vovoka aman-davenona aho izao. Il m' a jeté dans la boue, je suis comme poussière et cendre.
Job / Jb 30:20 I cry unto thee, and thou dost not hear me: I stand up, and thou regardest me not. Mitaraina aminao aho, nefa tsy mihaino ahy Hianao; Mijoro eo aho, nefa ierenao foana. Mitaraina aminao aho, nefa tsy valianao akory; mitsangana aho, nefa jerenao fotsiny. Je crie vers Toi et tu ne réponds pas; je me présente sans que tu me remarques.
Job / Jb 30:21 Thou art become cruel to me: with thy strong hand thou opposest thyself against me. Efa manjary lozabe amiko Hianao; Ny herin' ny tananao no andrafianao ahy. Tonga loza be amiko hianao; asianao amin' ny herin' ny sandrinao rehetra aho. Tu es devenu cruel à mon égard, ta main vigoureuse sur moi s' acharne.
Job / Jb 30:22 Thou liftest me up to the wind; thou causest me to ride upon it, and dissolvest my substance. Aingainao ho eny amin' ny rivotra aho ka alefanao handeha, ary levoninao amin' ny tafio-drivotra mifofofofo ho tsinontsinona aho. Alainao aho, ampanidininao araka izay itondran' ny rivotra ahy aho, ary foananao amin' ny fifofofofon' ny tafio-drivotra. Tu m' emportes à cheval sur le vent et tu me dissous dans une tempête.
Job / Jb 30:23 For I know that thou wilt bring me to death, and to the house appointed for all living. Fa fantatro fa hampodinao any amin' ny fahafatesana aho, dia any amin' ny trano fivorian' ny olombelona rehetra. Satria, fantatro izany, fa entinao ho amin' ny fahafatesana aho; any amin' ny ifamatoran' ny manan' aina rehetra. Oui, je sais que tu me fais retourner vers la mort, vers le rendez-vous de tout vivant.
Job / Jb 30:24 Howbeit he will not stretch out his hand to the grave, though they cry in his destruction. Kanefa tsy manainga ny tànany va ny olona, raha ianjeran' ny rava? Ary tsy mitaraina va izy, raha tratry ny loza? Kanefa tsy hanandra-tanana va izay efa ho faty, ary tsy handefa feo miantso va izay mby an-tanan-doza? Pourtant, n' ai-je pas tendu la main au pauvre, quand, dans sa détresse, il réclamait justice ?
Job / Jb 30:25 Did not I weep for him that was in trouble? was not my soul grieved for the poor? Tsy nitomany ny ory va aho? Tsy nangorakoraka ny malahelo va ny fanahiko? Tsy efa nandatsa-dranomaso tamin' ny ory va aho? Tsy efa nangoraka ny mahantra va ny foko? N' ai-je pas pleuré sur celui dont la vie est pénible, éprouvé de la pitié pour l' indigent ?
Job / Jb 30:26 When I looked for good, then evil came unto me: and when I waited for light, there came darkness. Fa niandry ny soa aho, kanjo tonga ny ratsy; Ary nanantena ny mazava aho, kanjo avy ny maizina. Nanandrandra fiadanana aho, ka fahoriana no tonga, nanantena fahazavana aho, ka aizina no mitranga. J' espérais le bonheur, et le malheur est venu; j' attendais la lumière : voici l' obscurité.
Job / Jb 30:27 My bowels boiled, and rested not: the days of affliction prevented me. Nandevilevy ny tsinaiko ka tsy nanam-pitsaharana; Nitsena ahy ny andro fahoriana. Mandevilevy tsy mety miato ny tsinaiko; nifantoka amiko ny androm-pahoriana. Mes entrailles bouillonnent sans relâche, les jours d' affliction m' ont atteint.
Job / Jb 30:28 I went mourning without the sun: I stood up, and I cried in the congregation. Mitsaitsaika mitafy lamba fisaonana aho sady tsy mahita masoandro; Mitsangana aho ka mitaraina eo ampivorian' ny olona. Mitsaitsaika amim-pisaonana, tsy misy masoandro aho; matoa mitsangana aho eo am-pivoriana, dia handefa fitarainana foana. Je marche, assombri, sans soleil, si je me dresse dans l' assemblée, c' est pour crier.
Job / Jb 30:29 I am a brother to dragons, and a companion to owls. Rahalahin' ny amboadia aho Ary naman' ny ostritsa. Nanjary rahalahin' ny amboadia aho, sy tonga naman' ny zanak' ostritsa. Je suis devenu le frère des chacals et le compagnon des autruches.
Job / Jb 30:30 My skin is black upon me, and my bones are burned with heat. Efa mainty ny hoditro sady miendakendaka, ary efa karankaina noho ny hafanana ny taolako. Ny hoditro mielakelaka, mivolom-balala maty; ny taolako mirehitra azon' ny afo ao anatiny. Ma peau sur moi s' est noircie, mes os sont brûlés par la fièvre,
Job / Jb 30:31 My harp also is turned to mourning, and my organ into the voice of them that weep. Nanjary fisaonana ny lokangako. Ary feon' ny mitomany ny sodiko. Tsy mandefa afa-tsy feom-pisaonana ny lokangako, ary feo mitoreo ihany no avy amin' ny sodiko. Ma harpe est accordée aux chants de deuil, ma flûte à la voix des pleureurs.

<-
->