<-
->

1Mp 14:10 Therefore, behold, I will bring evil upon the house of Jeroboam, and will cut off from Jeroboam him that pisseth against the wall, and him that is shut up and left in Israel, and will take away the remnant of the house of Jeroboam, as a man taketh away dung, till it be all gone. koa noho izany dia, indro, hahatonga loza amin' ny taranak' i Jeroboama Aho ka handringana izay lehilahy rehetra amin' ny tamingan' i Jeroboama, na ny voahazona na ny afaka amin' ny Isiraely, ary hanaisotra ny sisa amin' ny taranak' i Jeroboama Aho, toy ny fanaisotry ny olona ny diky ambara-paha-tsy hisy intsony. Noho izany, indro kosa aho hitarika ny loza ho amin' ny tranon' i Jeroboama, haringako avokoa ny lehilahy izay an' i Jeroboama, na ny andevo na ny olona afaka, amin' Israely, hataoko hoatra ny famafa diky ny famafa ny tranon' i Jeroboama mandra-pahalevony tsy misy intsony. C' est pourquoi je vais faire venir le malheur sur la maison de Jéroboam, j' exterminerai tous les mâles de la famille de Jéroboam, liés ou libres en Israël, je balayerai la maison de Jéroboam comme on balaye complètement l' ordure.